พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านนาเมย

 

  1. จัดการศึกษาให้รับประชากรในกลุ่มเป้าหมายให้จบการศึกษาภาคบังคับ
  2. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นการเรียนรู้แบบยั่งยืนตามมาตรฐานระดับชาติ
  3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  4. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
  5. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เหมาะสมกับนักเรียน
  6. ร่วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
  7. ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดบริหารการศึกษาในทุกระดับการศึกษา
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-11 13:21:55 น.

นายวีระ โพธิรุขา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาเมย

นางยุพิน แก้วกิ่ง
นางสาวจารุณี ไชยชาญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาเมย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430184 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพรทิพย์ มิตพะมา โทรศัพท์: 0643082992 อีเมล์: phonthipm@icloud.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ