คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • นายพรชัย โพคันโย
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชี่ยวชาญ
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • นางกรรณิกา บุลสถาพร
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ

  นายศุภชัย ศรีหาใต้
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ

  ดร.พิจิตร พรหมจารีย์
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ
 • ผู้อำนวยการกลุ่ม
 • นายสมยศ ดวงไพชุม
  นโยบายและแผน
  นางอุบล คลังเงิน
  ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
  นางสรวงอุษา บุญปัญญโรจน์
  บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  นายเฉลิม วิริยะภาพ
  บริหารงานบุคคล
  นางสาวอุทินนิกร ธีระสาร
  พัฒนาครูฯ
  นางกาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก
  นิเทศติดตามฯ
  นายอนุสรณ์ ศรีคารมณ์
  ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  นางสมพร รัตนชาติวงศ์
  กลุ่มกฎหมายและคดี
  นางสุไพรินทร์ นันทะลัย
  หน่วยตรวจสอบภายใน