4,156

คอมพิวเตอร์ใช้เรียน/สอน

4,156

คอมพิวเตอร์ใช้เรียน/สอน

1,035

คอมพิวเตอร์ใช้บริหาร

1,035

คอมพิวเตอร์ใช้บริหาร
ข้อมูลคอมพิวเตอร์โรงเรียนในสังกัด
ลำดับ
รหัสโรงเรียน โรงเรียน
คอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ใช้ในการบริหารจัดการ
ได้รับจัดสรร
จัดหาเอง/บริจาค
รวม
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ได้รับจัดสรร
จัดหาเอง/บริจาค
รวม
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
1
41010001
บ้านท่าตูมดงสระพัง
2
0
2
2
0
0
1
1
1
0
2
41010002
มิตรภาพ 6
10
9
19
13
6
2
1
3
3
0
3
41010003
บ้านโนนยางโนนบ่อ
1
5
6
0
6
0
3
3
2
1
4
41010004
บ้านขมิ้นบ่อโคลน
3
0
3
3
0
0
1
1
1
0
5
41010006
บ้านดอนหวาย
0
10
10
5
5
5
0
5
5
0
6
41010008
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
23
0
23
23
5
0
3
3
3
0
7
41010009
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5
6
0
6
6
0
0
3
3
3
0
8
41010010
บ้านนาสมบูรณ์
6
2
8
8
2
1
1
2
1
2
9
41010011
บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
10
0
10
0
10
0
2
2
2
0
10
41010012
บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)
15
0
15
15
0
0
2
2
2
0
11
41010013
บ้านหนองโอนหนองฮาง
10
0
10
10
0
1
0
1
1
0
12
41010014
บ้านจำปาวิทยา
4
3
7
0
4
2
0
2
2
0
13
41010015
บ้านเชียงพิณ
23
0
23
7
16
0
1
1
1
0
14
41010016
นาคลองหนองศรีคามวิทยา
5
0
5
5
0
1
0
1
1
0
15
41010017
บ้านเชียงยืน
26
13
39
39
0
9
0
9
9
0
16
41010018
บ้านอีหลุ่ง
18
0
18
18
0
1
0
1
1
0
17
41010019
บ้านจำปา
6
0
6
4
0
0
4
4
2
0
18
41010020
บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6
7
5
12
0
12
2
5
7
5
2
19
41010021
บ้านหนองน้ำเค็ม
0
10
10
10
0
0
4
4
4
0
20
41010022
บ้านโนนสวรรค์
4
3
7
7
0
2
2
4
4
0
21
41010023
บ้านหนองหลอด
15
0
15
13
2
1
2
3
3
0
22
41010024
บ้านหนองตอสูงแคน
21
0
21
11
10
4
3
7
7
0
23
41010025
บ่อน้อยประชาสรรค์
16
6
22
16
6
0
2
2
2
0
24
41010026
บ้านนาเยีย
5
0
5
5
0
1
0
1
1
0
25
41010028
บ้านเชียงพัง
21
0
21
21
0
0
3
3
3
0
26
41010029
ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา
18
0
18
4
14
0
0
0
0
0
27
41010030
บ้านนาทาม
3
3
6
4
2
1
0
1
1
0
28
41010031
บ้านหมากตูมดอนยานาง
15
0
15
15
3
14
0
14
13
1
29
41010032
ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)
20
0
20
20
0
2
0
2
2
0
30
41010033
ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย
10
0
10
2
8
1
0
1
1
0
31
41010034
บ้านเหล่าดอนแตง
6
0
6
6
0
0
2
2
2
0
32
41010035
บ้านนาคำหลวง
11
0
11
11
0
1
0
1
1
0
33
41010036
บ้านงอยเลิงทอง
10
0
10
6
0
4
0
4
4
0
34
41010037
ประชาสามัคคี
5
3
8
8
0
0
3
3
3
0
35
41010038
บ้านศรีเชียงใหม่
19
8
27
18
9
1
0
1
1
0
36
41010040
บ้านกุดลิงง้อหนองแก
5
0
5
4
1
0
0
0
0
0
37
41010041
บ้านนาแอง
1
16
17
4
12
0
1
1
1
0
38
41010042
ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2
6
0
6
4
2
0
0
0
0
0
39
41010043
บ้านนิคมพัฒนา
10
0
10
0
10
3
0
3
2
1
40
41010044
บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
27
0
27
0
27
0
7
7
7
0
41
41010045
บ้านปากดงส่งเสริมธรรม
10
5
15
5
10
2
0
2
2
0
42
41010047
ชุมชนโนนสูง
28
15
43
32
11
8
3
11
8
1
43
41010048
บ้านหนองโสกดาว
12
0
12
12
0
1
5
6
6
0
44
41010049
บ้านข้าวสาร
20
0
20
15
5
2
0
2
2
0
45
41010050
บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67
30
2
32
32
0
7
2
9
8
0
46
41010051
บ้านเม่น
7
8
15
15
0
0
1
1
1
0
47
41010052
บ้านขาว
6
0
6
6
0
3
1
4
4
0
48
41010053
บ้านดู่
10
32
42
16
26
0
5
5
5
0
49
41010054
บ้านหัวบึง
30
0
30
10
20
10
0
10
10
0
50
41010055
บ้านพรานเหมือน
10
5
15
15
0
2
0
2
2
0
51
41010056
บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)
13
0
13
13
0
5
0
5
5
0
52
41010057
บ้านคำกลิ้ง
21
0
21
21
0
0
5
5
5
0
53
41010058
บ้านหนองตูม
10
5
15
6
9
3
5
8
4
4
54
41010059
บ้านจั่นศรีวิไล
10
0
10
0
0
0
0
0
0
0
55
41010060
บ้านเลี่ยมพิลึก
7
2
9
8
1
0
1
1
1
0
56
41010061
ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
16
0
16
16
0
0
3
3
3
0
57
41010062
บ้านตาด
63
20
83
27
55
0
7
7
7
0
58
41010063
บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน
18
0
18
1
17
2
0
2
1
0
59
41010064
บ้านโนนเดื่อ
11
0
11
11
0
1
0
1
1
0
60
41010065
บ้านสุขสมบูรณ์
0
6
6
6
0
3
0
3
3
0
61
41010066
บ้านศรีบุญเรือง
5
3
8
5
0
1
0
1
0
1
62
41010067
เจ ซี บ้านอินทร์แปลง
3
5
8
8
0
4
0
4
4
0
63
41010068
ผ่านศึกสงเคราะห์
12
9
21
6
15
4
0
4
4
0
64
41010069
บ้านหลุบหวายป่าขาม
5
0
5
5
0
3
0
3
3
0
65
41010071
บ้านเลื่อม
40
7
47
47
0
4
2
6
6
0
66
41010074
ชุมชนสามพร้าว
52
10
62
30
29
10
10
20
10
10
67
41010075
บ้านหนองบุนาหล่ำ
16
2
18
15
3
5
0
5
4
1
68
41010077
บ้านหนองบั่วประชาสรรค์
5
4
9
5
4
2
0
2
2
0
69
41010078
บ้านหนองคอนแสน
2
0
2
1
1
2
0
2
2
0
70
41010079
บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง
15
0
15
15
0
3
0
3
3
0
71
41010081
บ้านอี่เลี่ยน
7
0
7
4
3
0
2
2
1
1
72
41010082
บ้านเซประชาอุทิศ
15
0
15
0
15
3
0
3
2
1
73
41010083
บ้านโก่ย
11
0
11
8
3
3
0
3
3
0
74
41010084
บ้านจำปาโนนสะอาด
14
1
15
12
3
2
2
4
4
0
75
41010085
บ้านหนองนาคำ
20
23
43
43
0
3
7
10
10
0
76
41010086
บ้านหนองหว้าหนองไผ่
32
5
37
12
20
9
0
9
7
2
77
41010087
บ้านหนองแก
6
6
12
0
12
3
3
6
6
0
78
41010088
บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ
0
5
5
5
0
6
0
6
6
0
79
41010090
บ้านพรสวรรค์
6
0
6
6
0
2
0
2
2
0
80
41010091
บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)
40
0
40
33
7
40
0
40
33
7
81
41010092
บ้านดงอุดม
33
0
33
27
6
1
7
8
8
0
82
41010094
บ้านเก่าน้อย
5
0
5
5
0
2
0
2
2
0
83
41010095
บ้านแม่นนท์
7
0
7
6
1
4
0
4
4
0
84
41010096
บ้านหนองไผ่หนองหิน
3
2
5
3
2
2
1
3
2
1
85
41010097
บ้านหนองนาเจริญ
7
0
7
7
0
2
0
2
2
0
86
41010098
บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
8
7
15
10
5
2
0
2
2
0
87
41010099
บ้านหนองตะไก้
12
2
14
2
0
2
0
2
1
1
88
41010101
บ้านโสกน้ำขาว
1
0
1
1
0
8
0
8
8
0
89
41010103
หนองไฮวิทยา
32
0
32
32
0
7
0
7
7
0
90
41010104
บ้านโนนสะอาดผาสุข
26
0
26
26
0
1
3
4
4
0
91
41010105
บ้านดงมะกรูดทรายทอง
12
13
25
17
8
0
2
2
1
1
92
41010106
บ้านโคกลาด
20
13
33
23
10
4
0
4
4
0
93
41010107
ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา
4
0
4
4
0
1
1
2
2
0
94
41010109
บ้านหนองเหล็ก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
41010110
บ้านหนองตุ
24
0
24
24
0
5
0
5
0
5
96
41010111
บ้านม่วงสว่างสามัคคี
8
13
21
15
10
0
1
1
1
0
97
41010112
อนุบาลอุดรธานี
240
0
240
240
0
115
0
115
115
0
98
41010114
บ้านหมากแข้ง
0
237
237
237
0
1
16
17
17
0
99
41010115
บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์)
10
0
10
8
2
1
0
1
1
0
100
41010116
บ้านหนองบัว
20
0
20
20
0
20
0
20
20
0
101
41010117
หนองสำโรงวิทยา
40
7
47
47
0
0
10
10
10
0
102
41010118
ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์
11
0
11
5
0
0
4
4
3
1
103
41010119
ชุมชนกุดหมากไฟ
24
13
37
8
29
0
5
5
2
3
104
41010120
บ้านโคกล่าม
15
0
15
10
0
3
0
3
0
0
105
41010121
บ้านหนองแวงชุมพล
20
0
20
4
16
1
0
1
1
0
106
41010122
บ้านหนองแซงสร้อย
31
0
31
9
12
0
4
4
4
4
107
41010123
บ้านหนองแวงเดิด
5
0
5
5
0
0
1
1
1
0
108
41010124
บ้านน้ำพ่น
12
0
12
6
6
3
0
3
3
0
109
41010125
บ้านเลา
0
10
10
6
4
5
0
5
5
0
110
41010126
รัฐประชา 509
12
0
12
6
6
7
0
7
6
1
111
41010127
บ้านโนนหวาย
32
0
32
18
14
1
7
8
8
0
112
41010128
บ้านหนองเม็กห้วยทราย
11
5
16
16
0
0
2
2
2
0
113
41010129
บ้านโคกหนองแซง
6
0
6
6
0
1
0
1
1
0
114
41010130
บ้านเสาเล้า
5
3
8
0
3
0
2
2
1
1
115
41010131
บ้านหนองบัวบาน
15
8
23
10
13
5
5
10
5
5
116
41010132
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1
10
0
10
10
0
2
1
3
3
0
117
41010134
บ้านหนองอ้อน้อย
0
11
11
2
9
0
1
1
0
1
118
41010135
บ้านโคกก่องหนองแวงยาว
8
2
10
7
3
1
1
2
2
0
119
41010136
อนุบาลหนองวัวซอ
27
27
54
45
5
0
6
6
6
0
120
41010137
บ้านหนองอ้อ
22
0
22
20
2
7
0
7
6
1
121
41010138
บ้านโนนสำราญ
4
0
4
2
2
0
1
1
1
0
122
41010139
ชุมชนหนองแสง
22
0
22
6
16
7
1
8
7
0
123
41010140
บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ
21
0
21
21
0
0
2
2
2
0
124
41010142
บ้านหมากหญ้า
35
0
35
30
5
4
3
7
6
1
125
41010143
บ้านผาสิงห์
6
4
10
7
7
0
4
4
4
0
126
41010144
บ้านดงบัง
4
6
10
2
8
2
0
2
1
1
127
41010145
บ้านโนนชัยศรี
13
0
13
5
8
4
1
5
1
4
128
41010146
บ้านหนองบัวเงิน
5
22
27
6
6
0
3
3
3
0
129
41010147
บ้านอูบมุง
26
0
26
8
16
1
0
1
1
0
130
41010148
บ้านห้วยไร่
11
0
11
6
5
0
3
3
1
2
131
41010149
บ้านโคกผักหอม
23
8
31
20
3
0
0
0
0
0
132
41010150
บ้านนาสีนวล
10
9
19
12
7
2
1
3
1
2
133
41010151
บ้านโคกกลาง
20
0
20
0
20
1
3
4
0
4
134
41010152
บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์
13
2
15
8
5
0
0
0
0
0
135
41010153
บ้านจอมศรี
7
4
11
7
4
0
2
2
2
0
136
41010154
บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์
11
0
11
7
4
0
2
2
2
0
137
41010155
บ้านหนองบ่อ
0
15
15
15
0
7
0
7
7
0
138
41010156
บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ
21
0
21
21
0
6
4
10
8
2
139
41010157
จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ
25
0
25
18
7
3
1
4
3
1
140
41010158
บ้านดงยางนารายณ์
40
0
40
12
28
2
0
2
2
0
141
41010159
บ้านเชียงหวางสร้างลาน
21
0
21
2
19
0
1
1
1
0
142
41010160
บ้านนาดี
5
3
8
5
3
2
0
2
2
0
143
41010161
บ้านสร้างหลวงสร้างคำ
21
0
21
13
8
3
0
3
3
0
144
41010162
บ้านดงใหญ่
0
40
40
40
0
10
0
10
9
0
145
41010163
บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี
38
0
38
0
18
7
0
7
7
0
146
41010164
บ้านโพนเลาโพนทอง
10
0
10
10
0
1
6
7
6
0
147
41010165
บ้านด่าน
10
0
10
6
4
0
1
1
1
0
148
41010166
บ้านโนนสวาง
3
1
4
4
0
1
0
1
1
0
149
41010167
บ้านคอนเลียบ
5
0
5
0
5
4
0
4
2
2
150
41010168
บ้านนาพัง
6
0
6
6
0
1
0
1
1
0
151
41010169
บ้านเตาไห
12
0
12
12
0
2
0
2
2
0
152
41010170
บ้านหม้อ
5
3
8
3
5
1
0
1
1
0
153
41010171
บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ
10
0
10
0
10
1
0
1
1
0
154
41010172
บ้านนาบัวไผ่วิทยา
25
0
25
0
25
8
1
9
9
0
155
41010173
บ้านยางซอง
0
10
10
10
0
0
2
2
0
2
156
41010174
บ้านนาทรายนาม่วง
0
0
0
0
0
4
0
4
4
0
157
41010175
บ้านดอนกลอยดอนอุดม
10
15
25
25
0
3
0
3
3
0
158
41010176
บ้านท่าหนาด
10
0
10
10
0
0
2
2
2
0
159
41010177
บ้านนาพู่
22
7
29
7
22
7
0
7
7
0
160
41010178
บ้านป่าก้าวดอนแดง
6
6
12
11
1
3
0
3
2
1
161
41010179
บ้านหลวงหัวสวย
20
4
24
8
16
0
3
3
1
2
162
41010180
บ้านศรีบุญเรือง
6
0
6
3
0
2
0
2
2
0
163
41010181
บ้านกิ่วดงมะไฟ
12
12
24
5
7
0
8
8
5
0
164
41010182
บ้านหนองนกเขียนโพนทัน
30
0
30
10
20
6
0
6
4
2
165
41010183
ชุมชนบ้านธาตุ
37
15
52
20
0
2
5
7
7
1
166
41010184
บ้านสังซาวังน้ำขาว
6
0
6
6
0
3
3
6
3
0
167
41010185
บ้านถิ่น สุขาวิทยา
5
0
5
5
0
0
0
0
0
0
168
41010186
นิคมโนนสมบูรณ์
5
0
5
5
0
3
0
3
1
0
169
41010187
บ้านนาคอมนาดอกไม้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170
41010188
บ้านดอนแก้ว
4
6
10
4
6
0
1
1
1
0
171
41010189
บ้านยามกาใหญ่
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
172
41010190
บ้านนาพูนทรัพย์
5
2
7
7
0
1
0
1
1
0
173
41010191
บ้านหมูม่นโพนโนนสะอาด
20
0
20
18
2
10
3
13
8
5
174
41010192
บ้านยามกาโนนคำ
27
0
27
22
5
4
0
4
2
2
175
41010193
บ้านเหล่าดอนเงิน
64
15
79
38
28
28
2
30
14
14
176
41010194
บ้านหนองผง
5
0
5
5
0
3
0
3
3
2
177
41010195
บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)
6
4
10
7
3
4
0
4
3
1
178
41010196
บ้านโคกสว่าง
10
0
10
0
10
2
0
2
2
0
179
41010198
บ้านหนองกุง
5
0
5
5
0
0
3
3
3
0
180
41010199
บ้านดงขันทอง
0
5
5
2
3
9
0
9
9
0
181
41010200
บ้านดงศรีสําราญ
0
10
10
3
7
0
3
3
3
0
182
41010201
บ้านนาส่อนโพนทัน
10
6
16
8
8
1
4
5
5
0
183
41010202
บ้านใหม่
5
0
5
5
0
0
0
0
0
0
184
41010203
บ้านศรีสุวรรณดงสัมพันธ์โพนสว่าง
10
0
10
0
10
4
0
4
4
0
185
41010204
บ้านโพนงามหนองตุ
25
0
25
21
2
0
4
4
1
3
186
41010205
อนุบาลเพ็ญประชานุกูล
30
30
60
55
5
0
5
5
5
0
187
41010206
บ้านโนนรังหนองผือวิทยา
10
5
15
10
5
0
2
2
2
0
188
41010207
บ้านทอนดอนยาว
22
0
22
10
12
10
0
10
3
7
189
41010208
บ้านสร้างแป้น
10
0
10
2
7
4
0
4
4
0
190
41010209
บ้านหว้าน
1
8
9
9
0
0
1
1
1
0
191
41010210
สุมเส้าวิทยา
20
0
20
18
2
0
6
6
6
0
192
41010211
บ้านดงปอ
10
0
10
10
0
0
0
0
0
0
193
41010212
บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด
37
0
37
22
15
4
1
5
4
1
194
41010213
บ้านแพงศรี
7
6
13
13
0
0
1
1
1
0
195
41010215
บ้านหนองบัวบาน
7
0
7
0
0
2
2
4
2
0
196
41010216
บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
30
0
30
26
4
0
5
5
5
0
197
41010217
ดงยางวังโตนวิทยา
10
0
10
10
0
0
1
1
1
0
198
41010218
บ้านเชียงดา
14
0
14
12
2
0
10
10
6
4
199
41010219
บ้านแมดวิทยาคม
11
10
21
7
14
6
2
8
7
1
200
41010220
บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)
0
4
4
0
4
1
1
2
1
1
201
41010221
บ้านไชยฟอง
6
0
6
6
0
1
0
1
1
0
202
41010222
บ้านนาสะอาด
0
0
0
0
0
2
0
2
2
0
203
41010223
บ้านดอนเดื่อ
20
10
30
10
20
6
0
6
6
0
204
41010224
บ้านดอนบาก
10
1
11
10
1
1
5
6
4
1
205
41010225
โคกโพธิ์วิทยา
21
0
21
5
16
7
2
9
7
3
206
41010226
บ้านนาน้ำชุ่ม
30
10
40
40
0
11
0
11
10
1
207
41010227
บ้านยวด
36
0
36
0
36
5
0
5
5
0
208
41010228
บ้านชาด
11
0
11
11
0
0
3
3
3
0
209
41010229
บ้านนามั่ง
22
20
42
25
17
0
3
3
3
0
210
41010230
บ้านน้ำเที่ยง
4
0
4
2
2
1
1
2
0
2
211
41010231
บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว
10
0
10
6
4
1
0
1
1
0
212
41010232
บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา
2
19
21
21
0
2
2
4
1
0
213
41010233
บ้านหินโงม
10
0
10
4
6
6
0
6
6
0
214
41010234
บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา)
5
1
6
7
1
1
1
2
2
0
215
41010235
บ้านดงผักเทียม
4
0
4
4
0
1
0
1
1
0
216
41010236
อนุบาลสร้างคอม
20
0
20
12
8
3
0
3
3
0
217
41010237
บ้านท่าเสียว
10
0
10
4
0
5
0
5
0
5
218
41010238
บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา
13
2
15
5
12
0
5
5
3
0
219
41010239
บ้านโคกสว่าง
1
0
1
0
1
1
1
2
2
0