สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

219
โรงเรียนในสังกัด
38,861
จำนวนนักเรียน
2,949
จำนวนครูและบุคลากร
60
บุคลากร สพท.
ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 8
3.65
21 - 40 คน
 16
7.31
41 - 60 คน
 29
13.24
61 - 80 คน
 23
10.50
81 - 100 คน
 41
18.72
101 - 120 คน
 9
4.11
รวม
 125
57.08
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 54
24.66
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 26
11.87
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 11
5.02
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 5
2.28
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 1
0.46
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 2
0.91
รวมทั้งสิ้น
 224
102.28
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 125 แห่ง 57.08%

57.08%

นักเรียน 121 - 499 คน จำนวน 91 แห่ง 41.55%

41.55%

นักเรียน 500 - 1499 คน จำนวน 5 แห่ง 2.28%

2.28%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 3 แห่ง 1.37%

1.37%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 161 แห่ง 73.52%

73.52%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 57 แห่ง 26.03%

26.03%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 แห่ง 0.46%

0.46%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามกลุ่มโรงเรียน (19 กลุ่ม)
รายละเอียดทั้งหมด