ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 1


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
605
1,661
2,266
1
3
4
62
3
65
19
46
65
167
437
604
854
2,150
3,004

ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 3,003 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
41010001 บ้านท่าตูมดงสระพัง นายนฤป สืบวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010001 บ้านท่าตูมดงสระพัง นางอัมพร ธงภักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010001 บ้านท่าตูมดงสระพัง นางจิราพร เสาะก่าน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010001 บ้านท่าตูมดงสระพัง นางนงลักษณ์ ชาญโคตรพันธ์ุ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010001 บ้านท่าตูมดงสระพัง นางสาวจิราวรรณ เสนาลอย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010001 บ้านท่าตูมดงสระพัง นายศรีศักดิ์ ศรีสมุทร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010001 บ้านท่าตูมดงสระพัง นางพรทิพย์ แพงยา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010001 บ้านท่าตูมดงสระพัง นายรณภูมิ พลนามอินทร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010001 บ้านท่าตูมดงสระพัง นางสาวช่อฟ้า เหลือดี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010002 มิตรภาพ 6 นายสุวิทย์ คำดวง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010002 มิตรภาพ 6 นางรุ่งเพ็ชร ไชยหาญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010002 มิตรภาพ 6 นางละมุล ศรีรักษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010002 มิตรภาพ 6 นางชูจิต ประดิษฐ์ด้วง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010002 มิตรภาพ 6 นางพัชรินทร์ สุขสราญรมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010002 มิตรภาพ 6 นางอารีย์ เหง้าพรหมมินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010002 มิตรภาพ 6 นายกฤษดา แก้วกรองแสง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010002 มิตรภาพ 6 นางเกษร ก้อนแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010002 มิตรภาพ 6 นางจแรมจิตร แสงจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010002 มิตรภาพ 6 นางสาวอินทุอร ธุระพระ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010002 มิตรภาพ 6 นายบัญชา นามฮุง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
41010002 มิตรภาพ 6 นางสาวบุษยพัชร์ คงเจริญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010003 บ้านโนนยางโนนบ่อ นายดวงกมล พลนามอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010003 บ้านโนนยางโนนบ่อ นางผ่องพรรณ หีบแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010003 บ้านโนนยางโนนบ่อ นางสาววิมล ศรีขาว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010003 บ้านโนนยางโนนบ่อ นายอนันต์ เพ็งแสน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010003 บ้านโนนยางโนนบ่อ ที่ร้อยตรีหญิงธัญญรัตน์ ธาตุทำเล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010003 บ้านโนนยางโนนบ่อ นางอุมาพร พรมแสงใส ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010004 บ้านขมิ้นบ่อโคลน นางอัมรา คำกิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010004 บ้านขมิ้นบ่อโคลน นางพัชรินทร์ คงจา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010004 บ้านขมิ้นบ่อโคลน นางสาวณัฐนิตย์ นิมณะพัชร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010004 บ้านขมิ้นบ่อโคลน นายสกล หีบเเก้ว ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010004 บ้านขมิ้นบ่อโคลน นายพรชัย สามภักดี เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010004 บ้านขมิ้นบ่อโคลน นายจักรี ศรีพิมพา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010006 บ้านดอนหวาย นายชัยวัฒน์ ชาวสวน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010006 บ้านดอนหวาย นางสาวโยทะกา มิ่งขวัญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010006 บ้านดอนหวาย นางสุภคภรณ์พรหม อุบลครุฑ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010006 บ้านดอนหวาย นายอภิชาติ คำดีบุญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010006 บ้านดอนหวาย นางสาวกรรณิกา ไผ่พูล เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010006 บ้านดอนหวาย นายทักษิณ บุตรแสนลี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010008 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 นายวีระเดช บุญเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010008 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 นางสาวพิชญนัชฒ์ ปาระแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010008 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 นางปนัดดา มณีราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010008 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 นางรัตนา สีปา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010008 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 นางทับทิม โคตะมี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010008 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 นางผ่องศรี ภูมินันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010008 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 นางสาวกฤตยา หันไชยศรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010008 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 นางสาวจีรนันท์ นันทะจันทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010008 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 นายจักรกฤษณ์ ศรีสุพล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010008 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 นางสาวปิยะวรรณ กองจันทร์ดี เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010008 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 นายสมมิตร ภูพันนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010008 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 นางสาวสุภาพร นามอาษา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010009 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 นายทองเหรียญ บุญปก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010009 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 นางสำรวย บุญปก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010009 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 นางสาวชนิดา จอนขุน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010009 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 นางสาวนิรมล ภูเลื่อมคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010009 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 นายทองคูณ เยี่ยงคนไทย ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
41010009 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 นายอภิรัฐ ศิริกุล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010009 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 นางสาวกาญจนา เมฆวัน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010009 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 นายสราวุธ ถาวรวรรณ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010010 บ้านนาสมบูรณ์ นายนิคม โพธิบาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010010 บ้านนาสมบูรณ์ นายธรรมรัตน์ สุดชาหา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010010 บ้านนาสมบูรณ์ นางสาววิไลรัตน์ ศรีโนนยาง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010010 บ้านนาสมบูรณ์ นางอรทัย อินทร์หาญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010010 บ้านนาสมบูรณ์ นายวิญญู อินทร์หาญ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
41010011 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา นายธรรมรัตน์ ธรรมพุทธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010011 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา นายณัฐวุฒิ สิงหเสนี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010011 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา นางสุพัฒน์ พรหมบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010011 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา นายเถลิงศักดิ์ มูลคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010011 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา นางสาวจิตรละมุน จันทร์เหลือง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010011 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา นายสิทธิรักษ์ เต้านวม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010011 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา นางสาวพัชรีนาถ นันทะกุล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010011 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา นางลัดดา วิบูลย์ศิลป์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010011 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา นายอดิสรณ์ บุญศรัทธา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010011 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา นายณัฐพงษ์ สุรันกูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010011 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา นางรัตนา ชนะบุญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010011 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา นางสาวนุชนันท์ คำเนตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010011 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา นายเกริกเกียรติ ศรีบุญเรือง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010011 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา นางสาวพรรณนรา ทิพย์จรูญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010011 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา นางสาวนางสาวปิโยรส เดชาเลิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010011 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา นางสาววรางคณา ด้วงกลาง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
41010011 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา นายรอด ภาษิต พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010011 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา นางสาวบังอร ดีมาก ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010012 บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) นายบุญศิลป์ คำหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010012 บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) นางเพ็ญนิดา พงษ์พิษ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010012 บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) นายวราวุธ ศิริเขตร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010012 บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) นางสาววรลักษณ์ สุวรรณหงษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010012 บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) นายรณชัย คำนวน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010012 บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) นางสาวธนพร ไพเราะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010012 บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) นางสาวจุฬาวรรณ แพงสา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010012 บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) นายสมชาย แพงสา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010012 บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) นางสาวปรียนันท์ เพียงเกษ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010013 บ้านหนองโอนหนองฮาง นางสาวณัฏฐพิชา บุนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010013 บ้านหนองโอนหนองฮาง นางดวงจันทร์ แซ่จิว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010013 บ้านหนองโอนหนองฮาง นางสุพัฒนา สินไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010013 บ้านหนองโอนหนองฮาง นางสุทธิวรรณ สมศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010013 บ้านหนองโอนหนองฮาง นายบุญกว้าง สุขชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010013 บ้านหนองโอนหนองฮาง นางพิศวาส อมรสิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010013 บ้านหนองโอนหนองฮาง นางสาวจุฑามาศ ศิริรัตนพงษ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010013 บ้านหนองโอนหนองฮาง นายทรัพย์ไพศาล พิมานทศพร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010014 บ้านจำปาวิทยา นางสมฤดี สูนานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010014 บ้านจำปาวิทยา นางสาวนิลาวัลย์ มีชั้นช่วง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010014 บ้านจำปาวิทยา นายประพันธ์ มีชั้นช่วง อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010015 บ้านเชียงพิณ นางดรุณี รัตนสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010015 บ้านเชียงพิณ นางเหรียญทอง พัดฐาน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010015 บ้านเชียงพิณ นางสุจิตรา สรรพ์สมบัติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010015 บ้านเชียงพิณ นายกำธร บุญโนนแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010015 บ้านเชียงพิณ นางสุบรรณี วงษ์ดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010015 บ้านเชียงพิณ นางสาวสิรภัทร วีรวงศ์ไพบูลย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010015 บ้านเชียงพิณ นายขจรศักดิ์ สมวงค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010015 บ้านเชียงพิณ นายนิยม ผ่านแสนเสาร์ ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
41010015 บ้านเชียงพิณ นางสาวประภา เที่ยงธรรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010015 บ้านเชียงพิณ นางสาวปริยา โคตรบุตร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010015 บ้านเชียงพิณ นางสาวอรัญญา เทียนเพชร ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010016 นาคลองหนองศรีคามวิทยา นายถนอม แก่นนาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010016 นาคลองหนองศรีคามวิทยา นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010016 นาคลองหนองศรีคามวิทยา นางกนกพชร แสงอ่อน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010016 นาคลองหนองศรีคามวิทยา นางศุภิสรา ไชยเสริม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010016 นาคลองหนองศรีคามวิทยา นางสาวเข็มพร ละครโท ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010016 นาคลองหนองศรีคามวิทยา นายสิทธิศักดิ์ กาสุริย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010016 นาคลองหนองศรีคามวิทยา นายสุวพันธ์ มังคราช ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010016 นาคลองหนองศรีคามวิทยา นายประสิทธิ์ คนแรง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010016 นาคลองหนองศรีคามวิทยา นางสาวพนัดดา แก้วมาลี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
41010017 บ้านเชียงยืน นายสากล ฉิมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010017 บ้านเชียงยืน นางสาวนลินี พลแย้ม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010017 บ้านเชียงยืน นางภาวนา สาก้อน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010017 บ้านเชียงยืน นายพุทธิชัย วัลคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010017 บ้านเชียงยืน นางจีระนุช บุญชู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010017 บ้านเชียงยืน นางสาวอ้อมรัก จูตระกูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010017 บ้านเชียงยืน นายนภดล สีหนาท ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010017 บ้านเชียงยืน นางอัญชุลี อัปมาตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010017 บ้านเชียงยืน ว่าที่ ร.ต.หญิงธนพร แก้วอาษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010017 บ้านเชียงยืน นางนภัสวรรณ เรืองฟ้าอมร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010017 บ้านเชียงยืน นางอารยา คำพลแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010017 บ้านเชียงยืน นายพรประสิทธิ์ สุขประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010017 บ้านเชียงยืน นางประไพ สีดาบุตร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010017 บ้านเชียงยืน นางสาวภัคพิชา เกียรติก้องแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010017 บ้านเชียงยืน นางสาวสุวนันท์ นัยวัฒน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010017 บ้านเชียงยืน นางสาวพรรณวิภา พรพิรุณโรจน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010017 บ้านเชียงยืน นางสาวกชพร ซุยสียา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
41010017 บ้านเชียงยืน นางสาวพรพรรณ ฟองจันทร์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
41010017 บ้านเชียงยืน นายโพธิ์แดง ผาอำนาจ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
41010017 บ้านเชียงยืน นายกวี วีระพันธุ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
41010017 บ้านเชียงยืน นางสาวสิร์ดาภัทร เลิศสมพร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
41010018 บ้านอีหลุ่ง นายธนันชัย ปลัดกอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010018 บ้านอีหลุ่ง นางนิตยา อ่อนพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010018 บ้านอีหลุ่ง นางกรองทอง มนตรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010018 บ้านอีหลุ่ง นางเอมอร กลางโยธี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010018 บ้านอีหลุ่ง นางรุ่งนภา พาจันดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010018 บ้านอีหลุ่ง นางสาววิภารัตน์ สุภาพ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010018 บ้านอีหลุ่ง นายธีรพงษ์ ธรรมวงษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010018 บ้านอีหลุ่ง นายเอกชัย อุดชุมพิสัย ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
41010018 บ้านอีหลุ่ง นายอนุวัฒน์ โคตรหัสดี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010018 บ้านอีหลุ่ง นายเชิดศักดิ์ คามะเชียงพิณ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010019 บ้านจำปา นางสาวสุมนา คูนาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010019 บ้านจำปา นางสาวราตรี ชัยชนะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010019 บ้านจำปา นางนภลักษณ์ วุฒิเสน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010019 บ้านจำปา นางสาวสกลสุภา จันทรา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010019 บ้านจำปา นางสาววาสนา สีฉัน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
41010019 บ้านจำปา นางสาววชิรา ปัญญาแสง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
41010019 บ้านจำปา นางดวงพร พลพระจันทร์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
41010020 บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 นายคงฤทธิ์ มิ่งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010020 บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 นางสาวเนาวรัตน์ เส้นเศษ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010020 บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 นายปชัญญะ ถานันตะ ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
41010020 บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 นางสาววารี สมบัติหอม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
41010020 บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 นางสาวชมภูนุช โคตรศรีกุล ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
41010020 บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 นางสาวจิรภรณ์ น้อยตาแสง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010020 บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 นายสุเทพ จันเพียกุล นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010021 บ้านหนองน้ำเค็ม นายพิทยา บุญทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010021 บ้านหนองน้ำเค็ม นายสาคร ด้วงสะดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010021 บ้านหนองน้ำเค็ม นางประไพร หล้าบุญมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010021 บ้านหนองน้ำเค็ม นางวรรณภา บุญศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010021 บ้านหนองน้ำเค็ม นางสุภาภรณ์ โพธิ์บาย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010021 บ้านหนองน้ำเค็ม นางจิระนันท์ ชินพา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010021 บ้านหนองน้ำเค็ม นางพัชรี แข็งแรงดี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010021 บ้านหนองน้ำเค็ม นายบรรจง ยงยืน อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010022 บ้านโนนสวรรค์ นางกันยกร ไกยสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010022 บ้านโนนสวรรค์ นางรัตนา ดีสุทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010022 บ้านโนนสวรรค์ นางกมลพร ศรีทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010022 บ้านโนนสวรรค์ นางสาวดวงกมล จันทะบูลย์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010022 บ้านโนนสวรรค์ นางสมพร คามะเชียงพิณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
41010023 บ้านหนองหลอด นายสาคร เสียงเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010023 บ้านหนองหลอด นางสาวอุ่นละออ ศรีกุลจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010023 บ้านหนองหลอด นางลัดดาพร จุปะมะตัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010023 บ้านหนองหลอด นางกมลวรรณ หนูกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010023 บ้านหนองหลอด นางเกษร ปัญญาพงษ์เมธ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010023 บ้านหนองหลอด นางสุทธิดา สุขสุเมฆ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010023 บ้านหนองหลอด นางนิรมล ฮามพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010023 บ้านหนองหลอด นางประภา ศรีจันทรา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010023 บ้านหนองหลอด นางพิมพิลาภรณ์ วัลคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010023 บ้านหนองหลอด นางสาวโชติกา โชติภิญญพัศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010023 บ้านหนองหลอด นางสาวจิดาภา ธนะคำดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010023 บ้านหนองหลอด นางสาวธนิตา ฤาชากุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010023 บ้านหนองหลอด นางสาวลลิตา ชัยโยแสง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010023 บ้านหนองหลอด นางสาวชนาภา บุญมานุช ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010023 บ้านหนองหลอด นายเทิดศักดิ์ สมวงษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010023 บ้านหนองหลอด นางศิริรัตน์ พ่อค้าช้าง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010023 บ้านหนองหลอด นายลาสวัสดิ์ ขันบรรจง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010023 บ้านหนองหลอด นายสุรัฐ วิชัยรัตน์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010024 บ้านหนองตอสูงแคน นายอดุลย์ สรรพ์สมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010024 บ้านหนองตอสูงแคน นายมนัส ทองเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010024 บ้านหนองตอสูงแคน นางปานณภัทร วุฒิสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010024 บ้านหนองตอสูงแคน นางภาณุมาศ หลิมวานิช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010024 บ้านหนองตอสูงแคน นางจันทร์เพ็ญ เมืองฮาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010024 บ้านหนองตอสูงแคน นายธนอนันต์ ชูเสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010024 บ้านหนองตอสูงแคน นางสุนันท์ โพธิบาย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010024 บ้านหนองตอสูงแคน นางภาวิณี ธรรมนันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010024 บ้านหนองตอสูงแคน นางสุภาสินี ช้างสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010024 บ้านหนองตอสูงแคน นางยุพา เข็มพล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010024 บ้านหนองตอสูงแคน นางณัฐพร แสงไว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010024 บ้านหนองตอสูงแคน นางสาวเพรียบพร้อม โพธิ์สีดา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010024 บ้านหนองตอสูงแคน นางสาวสุนิสา แสงหมี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010024 บ้านหนองตอสูงแคน นางสาวอุษา เพียรพานิทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010024 บ้านหนองตอสูงแคน นางศศิธร จันทร์ศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010024 บ้านหนองตอสูงแคน นายผล ศรีสงคราม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010024 บ้านหนองตอสูงแคน นางสาววาริศ พันธุ์คำ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010025 บ่อน้อยประชาสรรค์ นายทองจันทร์ โพธิ์บาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010025 บ่อน้อยประชาสรรค์ นางอารยา สิงคลีประภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010025 บ่อน้อยประชาสรรค์ นายนายเจด็จ ราชชมภูสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010025 บ่อน้อยประชาสรรค์ นายไพรัช อาจสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010025 บ่อน้อยประชาสรรค์ นางเฉลิมศรี เครือเนตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010025 บ่อน้อยประชาสรรค์ นางนัดดา พิลาชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010025 บ่อน้อยประชาสรรค์ นางนิรมิตร ลูกจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010025 บ่อน้อยประชาสรรค์ นางสุภาพร สารีโท ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010025 บ่อน้อยประชาสรรค์ นายฉัตรชัย พลประถม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010025 บ่อน้อยประชาสรรค์ นางดรุณี ทิพย์โอสถ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010025 บ่อน้อยประชาสรรค์ นายไพรินทร์ บุสภา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010025 บ่อน้อยประชาสรรค์ นางปฐมาพร สิงห์แม่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010025 บ่อน้อยประชาสรรค์ นางสาวกัญชนีย์ ลีรัตน์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010025 บ่อน้อยประชาสรรค์ นายนายทวีชัย ไกรดวง อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010026 บ้านนาเยีย นางฑิฆัมพร บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010026 บ้านนาเยีย นางเกษสุรี พิทักษ์วงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010026 บ้านนาเยีย นางสาวอรุณ บริบูรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010026 บ้านนาเยีย นางสาวกนกวรรณ กลางหล้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010026 บ้านนาเยีย นางสาวภาวดี จับมั่น ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010026 บ้านนาเยีย นายนคร สาธารณะ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010028 บ้านเชียงพัง นายไพบูลย์ นนทะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010028 บ้านเชียงพัง นางสุภาพ บิกซ์เลอร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010028 บ้านเชียงพัง นายมานิต อุตทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010028 บ้านเชียงพัง นางรัชนี พงศ์ศาสตร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010028 บ้านเชียงพัง นางสาวนิตยา วงษ์คำด้วง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010028 บ้านเชียงพัง นางทรงกมล กุลกาญจนาภิบาล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010028 บ้านเชียงพัง นางมะลิจันทร์ สังเกตชน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010028 บ้านเชียงพัง นางขนิษฐา ชำนาญศิลป์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010028 บ้านเชียงพัง นางสาวพรนิภา จำนงค์ศาสตร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010028 บ้านเชียงพัง นางสาวรัชดา รังษี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010028 บ้านเชียงพัง นายอดุลย์ ไวว่อง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
41010028 บ้านเชียงพัง นางสาวนันทพร จันทร์ดวง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010028 บ้านเชียงพัง นายศรณัย อัศฤกษ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010028 บ้านเชียงพัง นางจารุนา สวงโท ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010029 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา นายวิทยา บรรณเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010029 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา นางขนิษฐา ภิรมย์ราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010029 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา นางดาริน เสนาเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010029 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา นางสาวชุลีกร นาโควงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010029 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา นางสาวสายฝน ค้าขาย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010029 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา นางเยาวรี นนทะบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010029 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา นางนิภาวรรณ์ ลุนละวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010029 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา นางเจนจิรา อู่จอหอ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010029 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา นางทัศนีย์ เคนทวาย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010029 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา นางสาวพรพิสุทธิ์ จางจัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010029 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา นายอาทิตย์ แก้ววรสูตร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010029 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา นางสาวธันยลักษณ์ จันทร์เจริญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010029 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา นางสาวอรทัย แสงสี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010029 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา นางสาวเกศสุดา ปลื้มกลาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
41010029 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา นางสาวปฐมาวดี พรานป่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
41010029 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา นายเกรียงศักดิ์ คำนิล นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
41010030 บ้านนาทาม นางสาวชลธิชา โคตรสีทา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
41010030 บ้านนาทาม นายปณิธาณ คงเจริญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010031 บ้านหมากตูมดอนยานาง นางบุษบา ช่วยแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ ข้าราชการครู
41010031 บ้านหมากตูมดอนยานาง นางอินทิรา วงศ์โอษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010031 บ้านหมากตูมดอนยานาง นางสุดาวรรณ กงเพชร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010031 บ้านหมากตูมดอนยานาง นางจิราภรณ์ ตรีวรเวทย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010031 บ้านหมากตูมดอนยานาง นางสาวบุญญาณี ปราเหลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010031 บ้านหมากตูมดอนยานาง นายนครไทย เสียงเลิศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010031 บ้านหมากตูมดอนยานาง นางพวงเพชร เสียงเลิศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010031 บ้านหมากตูมดอนยานาง นางคำกอง สำราญจิตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010031 บ้านหมากตูมดอนยานาง นางกรรณิการ์ แสนโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010031 บ้านหมากตูมดอนยานาง นายสุรศักดิ์ น้อยมนตรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010031 บ้านหมากตูมดอนยานาง นางสาวศิรินทรา จันทวัฒน์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010031 บ้านหมากตูมดอนยานาง นางสาวสุมิตานนท์ คำชมภู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010031 บ้านหมากตูมดอนยานาง นางสาวชลิดา เลิศไทย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010031 บ้านหมากตูมดอนยานาง นายประกรณ์ จอมทรักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010031 บ้านหมากตูมดอนยานาง นางสาวศิริมาศ สินเธาว์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010031 บ้านหมากตูมดอนยานาง นางสาวอธิษฐาน รัตนโคตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010031 บ้านหมากตูมดอนยานาง นางสาวจันจิรา คำอินทร์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010032 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) นายวีระพันธํ์ พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010032 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) นางนิภารัตน์ บุญชิต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010032 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) นางนภาพร ก้อนกลมเปรี้ยว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010032 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) นางมณีรัตน์ ทนงอาจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010032 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) นางสุนันทา โสสีทา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010032 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) นางบัวไล แหวนนิล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010032 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) นายประจักษ์ น้อยอุ่น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010032 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) นางจิระภา แก้วมหาดไทย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010032 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) นางลดาวัลย์ ธนาวภู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010032 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) นางกาญจนา ห้าวหาญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010032 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) นางสุกัญญา นาคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010032 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) นายพิชัย นักผูก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010032 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) นางศศิธร สิมสวน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010032 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010032 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) นางสาวมาดา หมั่นพลศรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010032 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) นางสุทานีย์ พลนามอินทร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010032 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) นายสนอง บุตรแก้ว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
41010032 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) นางสาวกรรณิการ์ หล้าจางวาง เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010033 ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย นายพรชัย ชนูนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010033 ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย นางมาลี มีทรัพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010033 ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย นางพิสมัย ภูศรีเจริญชัยกูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010033 ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย นางสาวดารุณี บุญวิเศษ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010033 ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย นายเอกสิทธิ์ สิมพา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010033 ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย นางสาวณัฐรดา บุตรกัณหา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010033 ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย นางสาวจตุภรณ์ คำภูษา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010033 ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย นางสาวสุภาพร ขันดา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010034 บ้านเหล่าดอนแตง นางสาวยุพิน หยงเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010034 บ้านเหล่าดอนแตง นางสำเริง มุกดาม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010034 บ้านเหล่าดอนแตง นายสมศักดิ์ ภิรมย์ราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010034 บ้านเหล่าดอนแตง นายไสว มีทรัพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010034 บ้านเหล่าดอนแตง นายปฏิพัทธ์ ไผ่ป้อง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010034 บ้านเหล่าดอนแตง นางวิลาสินี ไผ่ป้อง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010035 บ้านนาคำหลวง นายเรืองศักดิ์ ภู่จีบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010035 บ้านนาคำหลวง นางพวงผกา ขีดขิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010035 บ้านนาคำหลวง นางจิภารัฐ ภูเด่นแดน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010035 บ้านนาคำหลวง นางสาวบานชื่น เหมือยพรหม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010035 บ้านนาคำหลวง นางดลฤดี โสภาวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010035 บ้านนาคำหลวง นายอุทัย สกุลพิมล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010035 บ้านนาคำหลวง นายไพโรจน์ ภู่เด่นแดน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010035 บ้านนาคำหลวง นางศิริลักษณ์ ศรีสมบูรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010035 บ้านนาคำหลวง นางสุพรรณ์ นัทธี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010035 บ้านนาคำหลวง นางปิยธิดา จิตตรานุเคราะห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010035 บ้านนาคำหลวง นางธิดาพร จังจริง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010035 บ้านนาคำหลวง นางสาวอรพรรณ โจมทา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010035 บ้านนาคำหลวง นางสาววไลลักษณ์ แก้วกรด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010035 บ้านนาคำหลวง นางสุภาวดี เชิดทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010035 บ้านนาคำหลวง นางสาววิไลพร มูลปลัด ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010035 บ้านนาคำหลวง นางสาวจิราภา โพธิ์ศรีดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010035 บ้านนาคำหลวง นายยงยุทธ ศรีจันทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010035 บ้านนาคำหลวง นางสาวช่อลัดดา นาคสิงห์ทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010035 บ้านนาคำหลวง นายประเสริฐ หัตพรม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010035 บ้านนาคำหลวง นางสาวสุพิศ เคนาวัต ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010036 บ้านงอยเลิงทอง นางสาวอังศวีร์ สวนิตจำเรียง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010036 บ้านงอยเลิงทอง นางสุรัตนา มะปะเข ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010036 บ้านงอยเลิงทอง นายวีระศักดิ์ รักษาแสง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010036 บ้านงอยเลิงทอง นางพัตราภรศ์ รอดทุกข์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010036 บ้านงอยเลิงทอง นางจิตราภรณ์ บุญละคร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010036 บ้านงอยเลิงทอง นางโสภารัตน์ รักษาแสง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010036 บ้านงอยเลิงทอง นางสาวทัณฑิกา สุขรมย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010036 บ้านงอยเลิงทอง นางสาวกนกวรรณ คงจา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010037 ประชาสามัคคี นายสุพจน์ สืบวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010037 ประชาสามัคคี นางสายพิณ อินทนาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010037 ประชาสามัคคี นางปาริชาต แก้วศุภร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010037 ประชาสามัคคี นายคำมูล วักชัยสงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010037 ประชาสามัคคี นางอุมาพร ยศสงคราม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010037 ประชาสามัคคี นางสุนันทา บัณฑิต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010037 ประชาสามัคคี นางวงศ์รวี วักชัยสงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010037 ประชาสามัคคี นางบุญเพ็ง อินลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010037 ประชาสามัคคี นางประยงค์ กลิ่นหอมอ่อน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010037 ประชาสามัคคี นางสาวภัสราภรณ์ คำหารพล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010037 ประชาสามัคคี นางสาวปวีณา สาขี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010037 ประชาสามัคคี นางสาวดุษฎี วิชัยวงศ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010037 ประชาสามัคคี นายโชคชัย สำราญพรม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010037 ประชาสามัคคี นางสาวเฟื่องฟ้า เศวตวงษ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010039 บ้านศรีเชียงใหม่ นายประวิทย์ มั่งขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010039 บ้านศรีเชียงใหม่ นางเนตรนภา ไตรยงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010039 บ้านศรีเชียงใหม่ นางสมัย แสงพา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010039 บ้านศรีเชียงใหม่ นางปานทิพย์ เที่ยงธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010039 บ้านศรีเชียงใหม่ นางสุปรียา สุระมรรคา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
41010039 บ้านศรีเชียงใหม่ นางสาวนิตยา เวียนวัน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010039 บ้านศรีเชียงใหม่ นายปภังกร ใจบุญชื่น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
41010039 บ้านศรีเชียงใหม่ นายจักรพันธ์ุ คำเว้าเมือง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
41010040 บ้านกุดลิงง้อหนองแก นายประสิทธิ์ พร้อมปัจจุ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010040 บ้านกุดลิงง้อหนองแก นางศุภลักษณ์ ชาวชายโขง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010040 บ้านกุดลิงง้อหนองแก นางสาวอรทัย ประทุมวัน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010040 บ้านกุดลิงง้อหนองแก นางสาวเบญจวรรณ หล้าจางวาง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
41010040 บ้านกุดลิงง้อหนองแก นางสาวนิชาภา วงษ์ชาลี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010040 บ้านกุดลิงง้อหนองแก นางเบญจมาศ ไชยประเทศ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010040 บ้านกุดลิงง้อหนองแก นายกฤษ อุทัยวี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010040 บ้านกุดลิงง้อหนองแก นายฐาณุพงศ์ โคคำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
41010041 บ้านนาแอง นายธนวัฒน์ พรมทา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010041 บ้านนาแอง นางสาวกานต์พิชชา ศรีวรกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010041 บ้านนาแอง นางสาวสุนิษา อนานันต์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010041 บ้านนาแอง นางสาวปานตะวัน พรมโกฏิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010041 บ้านนาแอง นางสาวยุภา วงษาวัตร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010041 บ้านนาแอง นางสาวเบญจวรรณ ผาบหนูดำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010041 บ้านนาแอง นางสาวทิภาพร อยู่สุข ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010041 บ้านนาแอง นายสถาพร ยงยืน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010042 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 นายเหรียญทอง แก้วอินทร์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010042 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 นางวิลาวัณย์ พิมพ์สักกะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010042 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 นางสาวชุติมา จงใจงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010042 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 นายสุริยันต์ โสดาดี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
41010042 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 นางรจนา จันทะสิม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010043 บ้านนิคมพัฒนา นายนิติวุฒิ ศรีคลังไพร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010043 บ้านนิคมพัฒนา นางดรุณี แสนสวาท ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010043 บ้านนิคมพัฒนา นางศิริพร บุญณรงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010043 บ้านนิคมพัฒนา นางรัชนี สืบมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010043 บ้านนิคมพัฒนา นายศุภเศรษฐ์ พุทธพรหม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010043 บ้านนิคมพัฒนา นางสาวสุดชะฎา อินภูมี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010043 บ้านนิคมพัฒนา นายบุริณภัทร โพธิ์ศรี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010043 บ้านนิคมพัฒนา นางสาวพจนา มีแก้ว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010043 บ้านนิคมพัฒนา นายพนมกร เสียงสนั่น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
41010044 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา นายสุรพล ศรีโสดาพล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010044 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา นางนงลักษณ์ คัมภ์ทวี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010044 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา นางรักษา สิงห์คู่ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010044 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา นางจงกลณี ไชยเรศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010044 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา นางบังอร หล้าบุตรศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010044 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา นายธีรวัฒน์ เรืองทองอานันต์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010044 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา นางสาวกฤตพร ทองโคตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010044 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา นางสมปอง สาชนะสุพิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010044 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา นางปริมประภา นิยมสุข ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010044 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา นางสาวกรแก้ว หนูทอง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010044 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา นางสาวกอบเพชร มีทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010044 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา นางสาวดนิตารัช จันทร์ชา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010044 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา นางสาววีรวรรณ สินทร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010044 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา นางสาวชโลทร จันทะสิม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010044 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา นางสาวลลิตา ชัยภิบาล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010044 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา นายเดชาธร สกุลกองธรรม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010044 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา นายชัยรัตน์ ทองดี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010044 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา นางสาวจิราภา ขำนุ้ย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010045 บ้านปากดงส่งเสริมธรรม นายวุฒิพงษ์ สงวนนาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010045 บ้านปากดงส่งเสริมธรรม นายทรงศักดิ์ ศรีมานอก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010045 บ้านปากดงส่งเสริมธรรม นางสาวภารดี บุญจูง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010045 บ้านปากดงส่งเสริมธรรม นายสุเทพ ใฝ่สัจจะธรรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010045 บ้านปากดงส่งเสริมธรรม นางสาวช่อผกา โจมแก้ว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010045 บ้านปากดงส่งเสริมธรรม นางสาวชนัดดา แฝกโคกสูง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010047 ชุมชนโนนสูง นายสุเทพ ผลสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010047 ชุมชนโนนสูง นายโชคทวี สายประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010047 ชุมชนโนนสูง นายอภิลักษณ์ พาบุ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010047 ชุมชนโนนสูง นายสุวิทย์ ปิตตะกาศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010047 ชุมชนโนนสูง นางทัศนีย์ อินทกมลชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010047 ชุมชนโนนสูง นางสาวสุมาลี วรวัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010047 ชุมชนโนนสูง นางมัจฉา เรืองอุไร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010047 ชุมชนโนนสูง นางสุธัญญา สุขรมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010047 ชุมชนโนนสูง นางพนิดา ปัดชา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010047 ชุมชนโนนสูง นางประดับ สิงหาโคตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010047 ชุมชนโนนสูง นางเนาวรัตน์ นิลผาย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010047 ชุมชนโนนสูง นายวรพจน์ สุพรรณกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010047 ชุมชนโนนสูง นางสุภา สังฆพรหม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010047 ชุมชนโนนสูง นางนิตยา ขันติวิริยะกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010047 ชุมชนโนนสูง นายสมชาย กวยทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010047 ชุมชนโนนสูง นางสุพรรณา ศรีกงพาน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010047 ชุมชนโนนสูง นายเปรมณัช แจ้งจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010047 ชุมชนโนนสูง นางสาวสุภาพร ขจรคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010047 ชุมชนโนนสูง นางธัญวรรณ พันธุวร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010047 ชุมชนโนนสูง นางสาวสุภาพ ภักดีกำจร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010047 ชุมชนโนนสูง นางศุทธินี ปานา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010047 ชุมชนโนนสูง นางอุไร ถิตย์พงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010047 ชุมชนโนนสูง นางวันทกานต์ ทองหอม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010047 ชุมชนโนนสูง นางยุภารัตน์ จอมเกาะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010047 ชุมชนโนนสูง นายภัทร พูลสาทรกูล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010047 ชุมชนโนนสูง นางศริญา จันทรสา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010047 ชุมชนโนนสูง นายคฑาวุธ บุญรัตน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010047 ชุมชนโนนสูง นางศิรดา ศิริตัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010047 ชุมชนโนนสูง นางวารีย์ ผาระสิทธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010047 ชุมชนโนนสูง นายบัณฑิต สายทองคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010047 ชุมชนโนนสูง นางสาวอุบลรัตน์ ศรีพระลาน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010047 ชุมชนโนนสูง นางสาวธารารัตน์ นามมนตรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010047 ชุมชนโนนสูง นายกฤษณพล ศรีจอมพล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010047 ชุมชนโนนสูง นายชานนท์ พงษ์ประเทศ พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
41010047 ชุมชนโนนสูง นายจำเนียร สร้อยอุดม พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
41010047 ชุมชนโนนสูง นายวัชรพงษ์ สารีบุตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010047 ชุมชนโนนสูง นางนิตยา ภูมิเพ็ง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010047 ชุมชนโนนสูง นางสาวนวลฉวี ดวงปัญญา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010047 ชุมชนโนนสูง นางสาวนภัสนันท์ รุจิระพรวิทย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
41010047 ชุมชนโนนสูง นายภูรินทร์ ทองพล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
41010048 บ้านหนองโสกดาว นายธราพงศ์ เก่งกว่าสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010048 บ้านหนองโสกดาว นางจิรภา พิมพ์ศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010048 บ้านหนองโสกดาว นางพรรณมณี สำราญรื่น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010048 บ้านหนองโสกดาว นางสาวรัตนาวดี กลางวิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010048 บ้านหนองโสกดาว นางจินตนา เดชสมบัติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010048 บ้านหนองโสกดาว นางปัทวรรณ โพธิ์พรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010048 บ้านหนองโสกดาว นางนภาพร เทศประสิทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010048 บ้านหนองโสกดาว นายกฤษดา ศิริโส ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010048 บ้านหนองโสกดาว นางกฤตยา ภูพันนา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010048 บ้านหนองโสกดาว นายศุภกร ถนอมเทวศิริกุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010048 บ้านหนองโสกดาว นางสาวนพวรรณ ใจกล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010048 บ้านหนองโสกดาว นายสุวิทย์ หน่วงแก้ว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010048 บ้านหนองโสกดาว นางสาวณชนก หมั่นเก็บ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010048 บ้านหนองโสกดาว นางสาวชฎาพร บุญมาก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010048 บ้านหนองโสกดาว นางวัชรี สนิทประโค ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010048 บ้านหนองโสกดาว นายวิทวัฒน์ สุรินราช อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010049 บ้านข้าวสาร นางสาวยุวดี แข็งแรง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010049 บ้านข้าวสาร นางนิ่มนวล จารุพงษ์ทวิช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010049 บ้านข้าวสาร นางเข็มณัชสุกาญจน์ คำสอน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010050 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 นายอดิศักดิ์ ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010050 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 นางมุกดา เสนาสุ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010050 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 นางระเบียบ ใจพล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010050 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 นางฉวีวรรณ นามนิตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010050 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 นายสมจิตร สามารถกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010050 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 นางสาวสุภารัตน์ คำจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010050 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 นางประภาพรรณ พิมพรภิรมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010050 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 นางศักดิ์ศรี สมจิตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010050 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 นางอรพิณ พรทุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010050 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 นางปุณิกา เสริมรัมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010050 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 นางรสสุคนธ์ ลักษณะจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010050 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 นางสุจิตรา แก้วกัลยา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010050 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 นางอรทัย จันทะเสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010050 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 นางบุญประภา เก่งกว่าสิงห์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010050 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 นายอิทธิพล มิตราช ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010050 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 นายยุทธนา ศรีประเสริฐ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010050 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 นางสาวศุภลักษณ์ วงษ์คำจันทร์ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010051 บ้านเม่น นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010051 บ้านเม่น นางกมลทิพย์ ศรีเชียงหวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010051 บ้านเม่น นางสาวสมฤดี เชยสอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010051 บ้านเม่น นายสายัณต์ คำพรหม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010051 บ้านเม่น นางพรพิมล วิมุกตานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010051 บ้านเม่น นางสาวจุฬาลักษณ์ ทัศพัฒน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010051 บ้านเม่น นางสาวจิรยา โคตรอาษา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010051 บ้านเม่น นายชานุวัฒน์ ราชหงษ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010051 บ้านเม่น นางสาวลัดดาพร ราชนา ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010052 บ้านขาว นายวรรธนะ พุทธเพาะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010052 บ้านขาว นางประภาส นามภูมี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010052 บ้านขาว นางจงรักษ์ ชนูนันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010052 บ้านขาว นางสาววาสนา สิมมาสิมสุ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010052 บ้านขาว นางสาวสิริรัตน์ ป้องจันทร์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
41010052 บ้านขาว นางสาวเฉลิมขวัญ คงสงค์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010053 บ้านดู่ นายชาญณรงค์ สมพอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010053 บ้านดู่ นางนภาวรรณ รีรมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010053 บ้านดู่ นางสมใจ ศรีอุดม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010053 บ้านดู่ นางจิรัญญ์นันท์ สิงห์ยัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010053 บ้านดู่ นางรำพึง สุธรรมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010053 บ้านดู่ นางเยาวพา สร้อยกุดเรือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010054 บ้านหัวบึง นายจำรัส ศรีภูวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010054 บ้านหัวบึง นางสาวสมิหรา นนทะคำจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010054 บ้านหัวบึง นางเสาวณีย์ อ่างแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010054 บ้านหัวบึง นางบุจรินทร์ ธานีกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010054 บ้านหัวบึง นางบุญยัง คำพูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010054 บ้านหัวบึง นางบุษยา โนนคู่เขตโขง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010054 บ้านหัวบึง นายสุทธิพงษ์ สิมสวน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010054 บ้านหัวบึง นางจิตตานันทิ์ ไชยรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010054 บ้านหัวบึง นางสาวปิยพร จตุรงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010054 บ้านหัวบึง นางสาวรุ่งนภา รัตนจันทร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010054 บ้านหัวบึง นางณัฐิดา พนาจารย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010054 บ้านหัวบึง นางวิยดา ตำตาด ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010054 บ้านหัวบึง นางสาวน้ำฝน ชื่นชม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010054 บ้านหัวบึง นางสาวกฤษญา พิเนตรเสถียร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010054 บ้านหัวบึง นางสาวภัคจิรา ภาคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010054 บ้านหัวบึง นางสาวธัญญาพันธ์ คนพรหม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010054 บ้านหัวบึง นายสุรศักดิ์ ขอดแก้ว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
41010054 บ้านหัวบึง นางสาวนาตยา ใจชื่น ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010054 บ้านหัวบึง นางสาวดวงใจ ใจหาญ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010054 บ้านหัวบึง นางสาวอรอุมา ไชยกิจ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
41010054 บ้านหัวบึง นายสมเดช ศรีเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
41010055 บ้านพรานเหมือน นายศักดิ์ศรี สินนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010055 บ้านพรานเหมือน นางสุดารัตน์ แก้วกาหลง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010055 บ้านพรานเหมือน นางมัทนา วงศ์สิทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010055 บ้านพรานเหมือน นางพัชรินทร์ ชินคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010055 บ้านพรานเหมือน นางนาฎอนงค์ บุญวิเศษ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010055 บ้านพรานเหมือน นางทิพย์ภวรรณ แย้มศรีสุข ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010055 บ้านพรานเหมือน นายอาคม น้อยมนตรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010055 บ้านพรานเหมือน นางจุฬาลักษณ์ ดวงทา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010055 บ้านพรานเหมือน นางสมพิศ ภักดีกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010055 บ้านพรานเหมือน นางจารุพร คำวันดี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010055 บ้านพรานเหมือน นางนุชนาฏ พันธุ์พิพัฒน์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010055 บ้านพรานเหมือน นางวิไลวรรณ สาระพันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010055 บ้านพรานเหมือน นางสาวเพชร คำทาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010055 บ้านพรานเหมือน นางสาวปาริฉัตร รอดวินิจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010055 บ้านพรานเหมือน นางทิพย์วิภา คำป้อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010055 บ้านพรานเหมือน นางสาวกุลกาญจน์ วงษ์พระจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010055 บ้านพรานเหมือน นางสาวสายสุดา ซุยใจทัศน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010055 บ้านพรานเหมือน นายวีระชัย ท้าวจันทร์ ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
41010055 บ้านพรานเหมือน นายชัด ไชยคำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010055 บ้านพรานเหมือน นางกรองกาญจน์ อรดี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010055 บ้านพรานเหมือน นายชูศักดิ์ บานเย็น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
41010056 บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) นางมีนทราย ไชยอาจิณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010056 บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) นายพิชญ์ภวิศ ภูมิมณี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010056 บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) นางมารศรี มงคลศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010056 บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) นายธากร สาระพุฒ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010056 บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) นางสาวรัชนก วรรณขันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010056 บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) นางสาววรางคณา จันจำปา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010056 บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) นายกิตติเดช มูลตรีบุตร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010056 บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) นางกมลรัตน์ ทองธิราช ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010057 บ้านคำกลิ้ง นางน้ำค้าง ป้องนางไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010057 บ้านคำกลิ้ง นางญาณิศา อบเชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010057 บ้านคำกลิ้ง นางศิริธร เชาวน์ชื่น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010057 บ้านคำกลิ้ง นางรานี พันธ์ุพรหม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010057 บ้านคำกลิ้ง นางสาวพัชรา กุลศร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010057 บ้านคำกลิ้ง นางพิสมัย โคกแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010057 บ้านคำกลิ้ง นางกานดา ปาณะวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010057 บ้านคำกลิ้ง นายจงรัก บุบผาชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010057 บ้านคำกลิ้ง นางสาวน้ำทิพย์ นาที ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010057 บ้านคำกลิ้ง นายสมชาย แคล้วอาวุธ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010057 บ้านคำกลิ้ง นางจุฬารัตน์ เศรษฐีมัง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010057 บ้านคำกลิ้ง นางสาวเนตรนภิส ตันเทอดทิตย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010057 บ้านคำกลิ้ง นางพรรณิกา เครือวงษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010057 บ้านคำกลิ้ง นางจุฑารัตน์ ไชยกูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010057 บ้านคำกลิ้ง นางกันทรากร ด้วงแพง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010057 บ้านคำกลิ้ง นางสาวชยิสรา อุ่นคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010057 บ้านคำกลิ้ง นางสาวชุลีกรณ์ มาตย์เถื่อน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010057 บ้านคำกลิ้ง นายสมพร ฝีมือดี อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010058 บ้านหนองตูม นายสุภาพ แสงอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010058 บ้านหนองตูม นางกฤษณา ยางศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010058 บ้านหนองตูม นางอุมาพร รอดสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010058 บ้านหนองตูม นางอัคนา พรหมจารีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010058 บ้านหนองตูม นายชิษณุพงษ์ กล้าขยัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010058 บ้านหนองตูม นางสาวสุทธิฉันท์ พิเนตรเสถียร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010058 บ้านหนองตูม นางสาวมลณิกา ศรีตองอ่อน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010058 บ้านหนองตูม นางสาววิภาดา สิงมอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010058 บ้านหนองตูม นางสาวปิญชารัศมิ์ วงค์วรรณยงค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010058 บ้านหนองตูม นายสุบรรณ ไชยสุรินทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010058 บ้านหนองตูม นางณิชมลกานต์ บุรีภักดี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010058 บ้านหนองตูม นายสมาน เมฆขะลา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010058 บ้านหนองตูม นางจิทิมา เรืองประเสริฐ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010059 บ้านจั่นศรีวิไล นายวรวุธ บุญอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010059 บ้านจั่นศรีวิไล นางนวพร กุลสุวรรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010059 บ้านจั่นศรีวิไล นางพรพิมล เรย์เบิร์ก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010059 บ้านจั่นศรีวิไล นางสาวพิมพ์มาดา เนื่องสมศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010059 บ้านจั่นศรีวิไล นางปริศนา ภักดีวิเศษ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010059 บ้านจั่นศรีวิไล นางสาวภคพร พรหมมาวัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010059 บ้านจั่นศรีวิไล นางสาวดาราภรณ์ พยัฆกุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010059 บ้านจั่นศรีวิไล นางสาวพัชราภรณ์ อนุชาติ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010059 บ้านจั่นศรีวิไล นางสาวเปรมพัชร นีระมนต์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010059 บ้านจั่นศรีวิไล นางวิไล ประยูรเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010059 บ้านจั่นศรีวิไล นายแสนพล ทักษิณ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010059 บ้านจั่นศรีวิไล นางสาวสุพัตรา เผ่ามงคุณ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
41010060 บ้านเลี่ยมพิลึก นายสมคิด แพงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010060 บ้านเลี่ยมพิลึก นางรัชฎาภรณ์ อนุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010060 บ้านเลี่ยมพิลึก นางลาวัลย์ พันธ์พรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010060 บ้านเลี่ยมพิลึก นางฉันทนา มาเนตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010060 บ้านเลี่ยมพิลึก นางสาววิภาดา ศรีบุญเรือง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010060 บ้านเลี่ยมพิลึก นางสาวสินใจ มินะสิงห์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010060 บ้านเลี่ยมพิลึก นางสาวพัชนีย์ สารมะโน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010061 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม นายสมัคร แสงเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010061 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม นางยุรีภรณ์ คำสุพรหม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010061 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม นางพรรณพร สุพรรณกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010061 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม นางเบญจพร จุนโกเศศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010061 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม นางนฤมิต จ่าสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010061 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม นางณัฐินี ปลัดขวา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010061 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม นายธงชัย เลี่ยวไพโรจน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010061 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม นางชุติมา ธานีเนียม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010061 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม นางรุ่งนภา สอนทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010061 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม นางศศิธร ศรีนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010061 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม นายประเสริฐ เถราวัตร ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
41010061 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม นางนวพร นวกะคาม เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010062 บ้านตาด นางสาวปัทฐานันท์ จันทรพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010062 บ้านตาด นางพยอม ไพรซ์ ครู เชี่ยวชาญ ข้าราชการครู
41010062 บ้านตาด นายสังวาลย์ ลุพรหมมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010062 บ้านตาด นางวนิดา จันทรวิจิตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010062 บ้านตาด สิบเอกสุรินทร์ อุนาพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010062 บ้านตาด นางเครือวัลย์ ไชยชิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010062 บ้านตาด นางชลธิชา ลุพรหมมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010062 บ้านตาด นางสาวสุกัญญา ศรีอุดม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010062 บ้านตาด นางจรรยารัตน์ ไชยนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010062 บ้านตาด นางสุระภา จันทร์ศรีสุคต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010062 บ้านตาด นางสาวธัญญลักษณ์ ไทยสมบูรณ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010062 บ้านตาด นางพรนิสิต จีนะกาญจน์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010062 บ้านตาด นางจำเรียง กอมพนม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010062 บ้านตาด นางสาวพิไลวรรณ บุญไชย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010062 บ้านตาด นางเบญจมาศ สีหาพล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010062 บ้านตาด นายจักกฤษณ์ บุญกว้าง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
41010062 บ้านตาด นางสาวหัทยา ไกรทิพย์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010062 บ้านตาด นางสาวศันสนีย์ คำธาตุ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
41010062 บ้านตาด นางสาวภัสนันท์ วรรณศรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
41010063 บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน นายอภิชาติ อัครปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010063 บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน นางลำไย บัวสอน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010063 บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน นางปราณี พิมพ์ศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010063 บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน นางอัจฉรา นันทะแสง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010063 บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน นายณัฐ กลิ่นอุบล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010063 บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน นางสาววาสนา ขีนทีท้าว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
41010063 บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน นางสาวศิรินทิพย์ จันทรมณี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
41010064 บ้านโนนเดื่อ นางกรรณิการ์ นาดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010064 บ้านโนนเดื่อ นางลดาวรรณ เขตจำนันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010064 บ้านโนนเดื่อ นางอมร เวียงอินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010064 บ้านโนนเดื่อ นางญาดารัฐ โชมขุนทด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010064 บ้านโนนเดื่อ นางสาวสิริยากร หล่อนจำปา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010064 บ้านโนนเดื่อ นายวีรภัทร สารพัฒน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010064 บ้านโนนเดื่อ นายอำพร ทองมี ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
41010064 บ้านโนนเดื่อ นางสาวสุพรรษา ชูเลิศ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010065 บ้านสุขสมบูรณ์ นายสุพัฒน์ มาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010065 บ้านสุขสมบูรณ์ นายสุรพจน์ พงษ์ประเทศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010065 บ้านสุขสมบูรณ์ นางไกรษร พงษ์ประเทศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010065 บ้านสุขสมบูรณ์ นายสุบรรณ ประวันโน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010065 บ้านสุขสมบูรณ์ นายดวงใจ ผาบจันดา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010065 บ้านสุขสมบูรณ์ นางสาวอังคณา เข็มเพชร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010065 บ้านสุขสมบูรณ์ นางสาวนิลาวัลย์ วงค์คำจันทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010065 บ้านสุขสมบูรณ์ นางสาวจินตนา นามมนตรี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010065 บ้านสุขสมบูรณ์ นางสาวขวัญสุดา วงษาเภา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010065 บ้านสุขสมบูรณ์ นายสุรพัฒน์ กันหามอม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
41010066 บ้านศรีบุญเรือง นางภัสสร ทรงวุฒิไกร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010066 บ้านศรีบุญเรือง นางศศิธร ศรีวงษ์รัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010066 บ้านศรีบุญเรือง นายชาญณรงค์ สันประเภท ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010066 บ้านศรีบุญเรือง นางสาวศิริลักษณ์ นาคราช ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010066 บ้านศรีบุญเรือง นายสังคม สายมูลตรี ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
41010066 บ้านศรีบุญเรือง นายสุรสิทธิ์ วังหอม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010066 บ้านศรีบุญเรือง นายธีระวัฒน์ เบ้าหล่อเพชร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
41010067 เจ ซี บ้านอินทร์แปลง นายสันติรักษ์ ลุสีดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010067 เจ ซี บ้านอินทร์แปลง นางสาววรรณวิภา บัวพรมมี ครู ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
41010067 เจ ซี บ้านอินทร์แปลง นายศรสวรรค์ รัตนพล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010067 เจ ซี บ้านอินทร์แปลง นางนุชรา มืดอินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010067 เจ ซี บ้านอินทร์แปลง นางทำเพียร ชุมพล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010067 เจ ซี บ้านอินทร์แปลง นายมานิต ผาอำนาจ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
41010067 เจ ซี บ้านอินทร์แปลง นางสาวสุมาภรณ์ ศรีลุ่มไต้ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010067 เจ ซี บ้านอินทร์แปลง นางสาวกิตตยาภรณ์ บ่อคำเกิด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
41010068 ผ่านศึกสงเคราะห์ นายปิ่นนเรศ โรหิตาคนี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010068 ผ่านศึกสงเคราะห์ นางสาวอรพิน อนุตรวิชญ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010068 ผ่านศึกสงเคราะห์ นางดารัชพงศ์ โคตรติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010068 ผ่านศึกสงเคราะห์ นางสมร วิเศษรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010068 ผ่านศึกสงเคราะห์ นางอรุณวรรณ สุวรรรณวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010068 ผ่านศึกสงเคราะห์ นางสาววันวิสาข์ กุลาศรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010068 ผ่านศึกสงเคราะห์ นายสถิตย์ ไพรสิงห์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010068 ผ่านศึกสงเคราะห์ นางสาวศศิธร อมรกาญจนกุล ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
41010068 ผ่านศึกสงเคราะห์ นางสาวชนม์นิภา เหล่าสูงเนิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010068 ผ่านศึกสงเคราะห์ นายสุรพงษ์ แสงศิลา ช่างปูนชั้น 4 ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ
41010068 ผ่านศึกสงเคราะห์ นางสาวปิยมาศ อรทัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010068 ผ่านศึกสงเคราะห์ นางสาวจุฑามณี แก้วมุงคุณ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010069 บ้านหลุบหวายป่าขาม นางยุพาพรรณ เกิดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010069 บ้านหลุบหวายป่าขาม นางสุรัดดา สีหนาท ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010069 บ้านหลุบหวายป่าขาม นางสาวหนึ่งฤทัย เพ็งแสน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010069 บ้านหลุบหวายป่าขาม นางพิมพ์นารา สิริโชคปัญญากุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010069 บ้านหลุบหวายป่าขาม นางสาวพัชรี สร้างการนอก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010069 บ้านหลุบหวายป่าขาม นางสาวสุวิมล จันทรเสนา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010071 บ้านเลื่อม นายวิริยันต์ ตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010071 บ้านเลื่อม นางประภาส โสรมรรค ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010071 บ้านเลื่อม นางยุพิน โพธิวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010071 บ้านเลื่อม นางเครือวัลย์ ศิรินิกร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010071 บ้านเลื่อม นายวีระ ชานนตรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010071 บ้านเลื่อม นางอุดร จันทร์ดวง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010071 บ้านเลื่อม นางดรุณี จันทน์ต้น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010071 บ้านเลื่อม นางสาววรัญชรี โสตถิปิณฑะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010071 บ้านเลื่อม นางวัลภา บุญพรหม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010071 บ้านเลื่อม นางสัจจา กิจขยัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010071 บ้านเลื่อม นางวิภาพร ชูศรีทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010071 บ้านเลื่อม นางมณีภรณ์ เอี่ยมพานิชกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010071 บ้านเลื่อม นางวัชราภรณ์ หลักชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010071 บ้านเลื่อม นางจารินี พานคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010071 บ้านเลื่อม นางกัลสร ผดุงวงษ์จันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010071 บ้านเลื่อม นางบรรจง ไชยสัตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010071 บ้านเลื่อม นางวนิดา รวมธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010071 บ้านเลื่อม นางสาวอัมพุชินี แก้วคง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010071 บ้านเลื่อม นายสมชาย กองจันทร์ พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
41010071 บ้านเลื่อม นายสงวน คำผล ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
41010071 บ้านเลื่อม นายจาตุรงค์ พิมพ์พา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
41010071 บ้านเลื่อม นางสาวศิรินทิพย์ ราชวงศา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010071 บ้านเลื่อม นายสุริยา สารภา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010074 ชุมชนสามพร้าว นายสมบูรณ์ เป้งคำภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010074 ชุมชนสามพร้าว นางจิรนันทร์ ขันภิบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010074 ชุมชนสามพร้าว นายสังกาส ลือดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010074 ชุมชนสามพร้าว นายสุพจน์ ภูพันธ์พร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010074 ชุมชนสามพร้าว นางสาวอมรรัตน์ พันธ์นพ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010074 ชุมชนสามพร้าว นางสุพรรณี ใยปางแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010074 ชุมชนสามพร้าว นางสงัด อินยาศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010074 ชุมชนสามพร้าว นางโฉมบังอร นนคำพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010074 ชุมชนสามพร้าว นางพรพิทักษ์ อุตราชา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010074 ชุมชนสามพร้าว นายนพรัตน์ วงเวียนคู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010074 ชุมชนสามพร้าว นายเกียรติก้อง จงย่อกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010074 ชุมชนสามพร้าว นางสาวศิรินภา พงษ์พันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010074 ชุมชนสามพร้าว นายสวัสดิ์ เดชะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010074 ชุมชนสามพร้าว นางกฤติยา สาวงศ์นาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010074 ชุมชนสามพร้าว นายไพรัช อุตราชา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010074 ชุมชนสามพร้าว นางสาวพิมพ์นารา สิมมะโน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010074 ชุมชนสามพร้าว นางสาวละมัย สายแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010074 ชุมชนสามพร้าว นางสาวพิมพ์ลภัส วาจาสัตย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010074 ชุมชนสามพร้าว นางสาวณัฐฐิรา กิ่งมิ่งแฮ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010074 ชุมชนสามพร้าว นางฐิติยกาญจน์ ปัสสาพันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010074 ชุมชนสามพร้าว นางสาววิไลภรณ์ เบอร์ไชสงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010074 ชุมชนสามพร้าว นางสาวนันทวรรณ์ นิรัญชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010074 ชุมชนสามพร้าว นางสาวลัดดา ฉิมมะโน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010074 ชุมชนสามพร้าว นางสาวสุวนันต์ ศรีรักษา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010074 ชุมชนสามพร้าว ว่าที่ร้อยตรีฐานิตา อึ้งตระกูล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010074 ชุมชนสามพร้าว นายบุญญวัฒน์ ปัถพี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010074 ชุมชนสามพร้าว นายณัฐพล บุตรหิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010074 ชุมชนสามพร้าว นางสาวณัฐชา ช่องวารินทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010074 ชุมชนสามพร้าว นางสาวสุริตา ศรีศักดิ์ดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010074 ชุมชนสามพร้าว นางสาววนิดา ยอดวันดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010074 ชุมชนสามพร้าว นางสาววนิดา วันภักดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010074 ชุมชนสามพร้าว นางสาวกัณฐมณี สภาพพร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010074 ชุมชนสามพร้าว นายนายสำรอง ไวจำปา ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
41010074 ชุมชนสามพร้าว นายอุทิศ ท้าวนาง เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010074 ชุมชนสามพร้าว นางสาวอารยา แสนเทพ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010074 ชุมชนสามพร้าว นางสาววิชุดา ติโทกุล ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010075 บ้านหนองบุนาหล่ำ นายดิเรก ดวงคำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010075 บ้านหนองบุนาหล่ำ นางฉวีวรรณ เข็มกลัด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010075 บ้านหนองบุนาหล่ำ นางสิรินาถ โคตรแสนลี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010075 บ้านหนองบุนาหล่ำ นางกาญจนี เสระสัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010075 บ้านหนองบุนาหล่ำ นางสาววรญา ริยะวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010075 บ้านหนองบุนาหล่ำ นางสาวธิดารัตน์ กุลศร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010075 บ้านหนองบุนาหล่ำ นางสาวนวลจันทร์ ชาหอมชื่น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010075 บ้านหนองบุนาหล่ำ นางสาวิตรี ไชยบุญตา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010075 บ้านหนองบุนาหล่ำ นายพูนศักดิ์ ไชยคำจันทร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010075 บ้านหนองบุนาหล่ำ นางสาวประภาพร บุญหาญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010075 บ้านหนองบุนาหล่ำ นางปภาดา รักษาโสม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010075 บ้านหนองบุนาหล่ำ นายสมภาร มุกดาม่วง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010075 บ้านหนองบุนาหล่ำ นางสาวนริศรา จิ่นปิ่นเพชร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010077 บ้านหนองบั่วประชาสรรค์ นางอุรา กองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010077 บ้านหนองบั่วประชาสรรค์ นางรัชนี ศิริประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010077 บ้านหนองบั่วประชาสรรค์ นางสาวณิชกานต์ สมสะอื้น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010077 บ้านหนองบั่วประชาสรรค์ นางยุพเยาว์ ตุงคะสมิต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010077 บ้านหนองบั่วประชาสรรค์ นางสาวจุฬาลักษณ์ สุภาพพรม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010077 บ้านหนองบั่วประชาสรรค์ นายทองสา บุญวิเศษ ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
41010077 บ้านหนองบั่วประชาสรรค์ นายอำพล แสงพิมพ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
41010077 บ้านหนองบั่วประชาสรรค์ นางสาวมณฑิรา ศรีธรรมา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010078 บ้านหนองคอนแสน นายสมบัติ กองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010078 บ้านหนองคอนแสน นายบุญเหลือ พากุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010078 บ้านหนองคอนแสน นางพรรณประภา พิทักษ์สฤษดิ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010078 บ้านหนองคอนแสน นางสาวทิพวรรณ ทองหล่อ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010078 บ้านหนองคอนแสน นายชัยวัตร พากุล นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010078 บ้านหนองคอนแสน นายเตชินท์ อินทมล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
41010079 บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง นางดรุณี กองมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010079 บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง นางวิลาวัลย์ เพ็งสวัสดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010079 บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง นางอัญชลี เพ็งสวัสดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010079 บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง นางวรรณี คำสุนันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010079 บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง นางสาวพัฒชรินทร์ บุตรธนู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010079 บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง นางสาวมณีจันทร์ แฮดเฟื้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010079 บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง นางสาวประกายแก้ว แก้วชิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010079 บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง นายสุวิชา คำจันทร์ศรี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010079 บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง นางสาวพิมพ์พิไล โพธิจันทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
41010079 บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง นางสาวสุชาดา พร้าวหอม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
41010081 บ้านอี่เลี่ยน นายไกรยสิทธิ์ เหมะธุลิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010081 บ้านอี่เลี่ยน นางสาวเพ็ญศรี ผิวผ่อง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010081 บ้านอี่เลี่ยน นางประกายคำ ศรีเสมอ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010081 บ้านอี่เลี่ยน นางครองเมือง เจียระนัยศิลาวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010081 บ้านอี่เลี่ยน นางสุมิตรา ธีรหาญธนานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010081 บ้านอี่เลี่ยน นางบุษยา คำจันวงษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010081 บ้านอี่เลี่ยน นางปาริชาต พาบุ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010081 บ้านอี่เลี่ยน นางสาวนันท์นภัส แสนโภชน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010081 บ้านอี่เลี่ยน นางสาวปุญชรัสมิ์ อินแสง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010081 บ้านอี่เลี่ยน นายเฉลิมเกียรติ มะลิใหม่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010081 บ้านอี่เลี่ยน นายอภิชาติ สาคร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
41010081 บ้านอี่เลี่ยน นายณัฐพล ทรงเสี่ยงไชย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010081 บ้านอี่เลี่ยน นายบุญส่ง โคตะมี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010082 บ้านเซประชาอุทิศ นางสาวนิตยา ฉันทปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010082 บ้านเซประชาอุทิศ นางอุเรศ เปรมประชา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010082 บ้านเซประชาอุทิศ นางพิมพ์สิริ พุทธมณี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010082 บ้านเซประชาอุทิศ นายเอกสิริ แก่นศักดิ์ศิริ ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
41010082 บ้านเซประชาอุทิศ นางสาวสุพัตรา ฮาดนิล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010082 บ้านเซประชาอุทิศ นายดิษนัย ยศยิ่ง ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
41010082 บ้านเซประชาอุทิศ นางสาววราพร หงษาวันนา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
41010082 บ้านเซประชาอุทิศ นางสาวสุวิมล ยศยิ่ง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010083 บ้านโก่ย นายพิเศษ คำดีบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010083 บ้านโก่ย นางดรุนีย์ ชุลซ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010083 บ้านโก่ย นางรัตนพร บุญโสภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010083 บ้านโก่ย นางสะอาด นามมูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010083 บ้านโก่ย นางสาวอรวิภา สุวรรณพรหม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010083 บ้านโก่ย นางสาวพันยรัตน์ พิลึกไพ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010083 บ้านโก่ย นางวันเพ็ญ มีอาษา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010083 บ้านโก่ย นายวรวุฒิ เเสนธานี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010084 บ้านจำปาโนนสะอาด นางสาวมณีรัตน์ หลักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010084 บ้านจำปาโนนสะอาด นางลำไพย์ หาญมนตรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010084 บ้านจำปาโนนสะอาด นางพรรณา ดาเชิงเขา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010084 บ้านจำปาโนนสะอาด นางนันท์นภัส ตาคะนานันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010084 บ้านจำปาโนนสะอาด นางปาริชาต พรมยาลี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010084 บ้านจำปาโนนสะอาด นางกิตติยา ดวงจันทร์ทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010084 บ้านจำปาโนนสะอาด นายบรรจบ คำมุกชิก ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
41010084 บ้านจำปาโนนสะอาด นายธนวัฏ แก้วอุดม เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010084 บ้านจำปาโนนสะอาด นางสาวจิราภรณ์ รอดชมภู ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010085 บ้านหนองนาคำ นายสันติชัย โสมศรีแพง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010085 บ้านหนองนาคำ นางสาวทัศนีย์ ศรีเวียงธวัช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010085 บ้านหนองนาคำ นางเกษร ศรีสองชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010085 บ้านหนองนาคำ นางปิยนาถ ณ นครพนม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010085 บ้านหนองนาคำ นางแสงจันทร์ สิทธิพิสัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010085 บ้านหนองนาคำ นายธงชัย สิทธิพิสัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010085 บ้านหนองนาคำ นายสุรชาติ วาทะสิทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010085 บ้านหนองนาคำ นางเจียงลม โฉมหาญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010085 บ้านหนองนาคำ นางกรรณิการ์ บุญกาวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010085 บ้านหนองนาคำ นางรัตนาพร บุษษะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010085 บ้านหนองนาคำ นางยุพิน ศรฉัตรารักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010085 บ้านหนองนาคำ นายณัฐพงษ์ โคตรมณี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010085 บ้านหนองนาคำ นายนิรุต สอนทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010085 บ้านหนองนาคำ นายอุทาน ศรีสองชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010085 บ้านหนองนาคำ นางลำไพ อึ้งเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010085 บ้านหนองนาคำ นางโสภิตา ไม่เศร้า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010085 บ้านหนองนาคำ นางนงนุช บุญลือ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010085 บ้านหนองนาคำ นางสุขี คำแปง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010085 บ้านหนองนาคำ นางสาวนลินี สนิทชน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
41010085 บ้านหนองนาคำ นายประชา สำโรงลุน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010085 บ้านหนองนาคำ นางสาววิลาวัลย์ วงค์วันดี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010085 บ้านหนองนาคำ นางพิสมัย รอบรู้ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010085 บ้านหนองนาคำ นางสาวลลิลิล ด่านพิมาย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
41010085 บ้านหนองนาคำ นายอนุกุล ดวงศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010085 บ้านหนองนาคำ นางสาวประทุมพร คำมงคล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010085 บ้านหนองนาคำ นางสาวเสาวพรรณ ภูมิอินทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010085 บ้านหนองนาคำ นางสาวทิตา ศรีสร้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010085 บ้านหนองนาคำ นางสาววารุณี ใจบุญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010085 บ้านหนองนาคำ นางสาวเจนจิรา เจากระโทก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010085 บ้านหนองนาคำ นายอภิวัฒน์ หอมหวล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
41010085 บ้านหนองนาคำ นางศิริลักษณ์ สีหามาตย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010085 บ้านหนองนาคำ นายคำเพียร พรมบุตร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010085 บ้านหนองนาคำ นายประดิษฐ์ หินอ่อน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010085 บ้านหนองนาคำ นางสาวบุษบา สุขจริง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
41010085 บ้านหนองนาคำ นายศรประจักษ์ หินอ่อน พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
41010085 บ้านหนองนาคำ นางสาวกรรณิกา แก้ววันนา แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
41010085 บ้านหนองนาคำ นางสาวสุภาพร บุญเกิด แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
41010085 บ้านหนองนาคำ นางทองสอน พลอยพุด แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
41010086 บ้านหนองหว้าหนองไผ่ นายแสงรัตน์ เจียระนัยศิลาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน