ข้อมูลบุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 1


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ใน สพท.
ผู้บริหารการศึกษา
บุคลากร38ค(1)
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
อื่นๆ
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
3
1
4
2
13
15
5
30
35
5
0
5
0
0
0
0
0
0
0
1
1
15
45
60
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และกลุ่มงาน ใน สพท.
ผู้บริหาร
อำนวยการ
แผน
บุคคล
ส่งเสริม
การเงิน
นิเทศ
ตสน.
พัฒนาครู
กฎหมาย
DLICT
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
1
0
1
5
3
8
2
1
3
2
6
8
1
4
5
0
10
10
3
13
16
0
3
3
0
2
2
0
2
2
1
1
2
15
45
60

ข้อมูลข้าราชการและบุคลากร จำนวน 60 คน

สถานะ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/ระดับ/วิทยฐานะ กลุ่มงาน รายละเอียด
-ผู้บริหาร นายพรชัย โพคันโย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชี่ยวชาญ
ผู้บริหารการศึกษา
-ผู้บริหาร นางกรรณิกา บุลสถาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายสนธิชัย ยศยิ่ง ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายผจญ ฝ่ายชาวนา ช่างปูนชั้น 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายปัญญา กุศลยัง พนักงานธุรการ ส 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายพิชิต บุตรแสนดี พนักงานธุรการ ส 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางวรงค์รัตน์ น้อยชื่น เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางอามร ปัจฉิมบุตร นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายเอกลักษณ์ ศรีรงศ์ นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายพิเชษฐ ไชยจำนง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
กลุ่มนโยบายและแผน
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นายสมยศ ดวงไพชุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นางสนอง พิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนโยบายและแผน
-ผู้บริหาร นายศุภชัย ศรีหาใต้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางสาวนงนุช สุวพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางอรพรรณ มโนสัมฤทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางวรารัตน์ ถุงนอก นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นายเฉลิม วิริยะภาพ นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางสาววันเพ็ญ รุ่งเรือง นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางสาวจิรารัตน์ พันธุ์คำ นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางสาวพัชรินทร์ จำเริญเจือ นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางสาวภัคพร ยศอ่อน เจ้าพนักงานธุรการ
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นายอนุสรณ์ ศรีคารมณ์ นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางเยาวลักษณ์ ร่องพืช นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางวิภาพร คำบุญเรือง นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางเสาวนีย์ หุ่งเมือง นักวิชาการศึกษา
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสุธาสินี จัตุรัสพันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางคำมา ตั้งสุวรรณชัย เจ้าพนักงานพัสดุ
ชำนาญงาน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางสรวงอุษา บุญปัญญโรจน์ เจ้าพนักงานพัสดุ
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสมพิศ ถาวะโร นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางฤดีวรรณ ศรีเครือเนตร นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางทิพวัลย์ แสวงเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางวิภาพร เครือเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสาวกุสุมาลย์ พิเนตรเสถียร นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางปัญจมาพร อาบสุวรรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางรัตนา ภูมิพันธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
-ผู้บริหาร ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางเมธาวดี เคหบาล ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวสมาพร วงษ์ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางเอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางกาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางเสาวภา สมศรี ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางกานต์ทิตา อ้วนอินทร์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางจารุวรรณ แจ่มเสียง ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางจิรนาถ อินแสง ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางณัฏฐิญา เคนทุม ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางไพรวรรณ พานิช ศึกษานิเทศก์
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางวิมลรัตน์ อุ่นทานนท์ ศึกษานิเทศก์
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นายณัฐพงษ์ ฉลาดแย้ม ศึกษานิเทศก์
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางรมย์ชลี ปาระแก้ว ศึกษานิเทศก์
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางนุติยา อาษานอก ศึกษานิเทศก์
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางวรรณรี เพ็ชรปัญญา นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการพิเศษ
หน่วยตรวจสอบภายใน
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางสุไพรินทร์ นันทะลัย นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการพิเศษ
หน่วยตรวจสอบภายใน
บุคลากร นางกฤษณา พันทะนี นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางสาวอุทินนิกร ธีระสาร นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
บุคลากร นางชื่นจิต ชุมวรฐายี นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
บุคลากร นายกฤษณะ ธรรมโกฎิ์ พนักงานธุรการ ส 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางอุบล คลังเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางสมพร รัตนชาติวงศ์ นิติกร
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มกฎหมายและคดี
บุคลากร นางสาวพิศมัย บุตรตะกะ นิติกร
ชำนาญการ
กลุ่มกฎหมายและคดี