ข้อมูลบุคลากรแยกตามกลุ่ม/หน่วย สพป.อุดรธานี เขต 1


จำนวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใน สพท. จำแนกตามกลุ่ม และเพศ
รหัส
กลุ่ม/หน่วย
โครงสร้าง
ชาย
หญิง
รวม
9
1
0
1
10
5
3
8
11
2
1
3
12
2
6
8
13
1
4
5
15
0
10
10
16
3
13
16
17
0
3
3
18
0
2
2
19
1
1
2
20
0
2
2