ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 1


จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา) จำแนกตามตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง วิทยฐานะ และเพศ

ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
2
0
2
 ชำนาญการ
คศ.2
6
6
12
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
141
49
190
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
3
3
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
149
58
207
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
1
0
1
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
7
10
17
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
8
10
18
 3. ครู
-
คศ.1
78
260
338
 ชำนาญการ
คศ.2
50
153
203
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
231
944
1,175
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
5
5
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
1
1
รวม
-
359
1,363
1,722
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
88
229
317
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
62
3
65
 6. พนักงานราชการ
-
-
19
46
65
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
167
437
604
รวมทั้งหมด
854
2,150
3,004