ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

219
โรงเรียนในสังกัด
58
โรงเรียนขยายโอกาสฯ
125
โรงเรียนขนาดเล็ก
46
คุณภาพประจำตำบล
ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
นักเรียน 0-120 คน นักเรียน 121-300 คน นักเรียน 301-1,499 คน นักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 5
2.28
21 - 40 คน
 16
7.31
41 - 60 คน
 27
12.33
61 - 80 คน
 29
13.24
81 - 100 คน
 32
14.61
101 - 120 คน
 16
7.31
รวม
 125
57.08
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 51
23.29
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 27
12.33
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 8
3.65
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 5
2.28
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 1
0.46
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 2
0.91
รวมทั้งสิ้น
 219
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 125 แห่ง

57.08%

นักเรียน 121 - 300 คน จำนวน 78 แห่ง

35.62%

นักเรียน 301 - 1499 คน จำนวน 13 แห่ง

5.94%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 3 แห่ง

1.37%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 161 แห่ง

73.52%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 57 แห่ง

26.03%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 แห่ง

0.46%
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด
จำนวนโรงเรียน 219 แห่ง 46 ตำบล
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด