102

อำเภอเมืองอุดรธานี

29

อำเภอหนองวัวซอ

66

อำเภอเพ็ญ

22

อำเภอสร้างคอม
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จำนวน 125 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2564)
ห้องเรียน
(2564)
บุคลากร ผู้บริหาร
41010001 บ้านท่าตูมดงสระพัง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
118
8
9
นายนฤป สืบวงษา
41010003 บ้านโนนยางโนนบ่อ กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
43
8
6
นายดวงกมล พลนามอินทร์
41010004 บ้านขมิ้นบ่อโคลน กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
64
8
6
นางอัมรา คำกิ่ง
41010006 บ้านดอนหวาย กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
40
8
6
นายชัยวัฒน์ ชาวสวน
41010009 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
45
8
8
นายทองเหรียญ บุญปก
41010010 บ้านนาสมบูรณ์ โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
28
8
5
นายนิคม โพธิบาย
41010012 บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
65
8
9
นายบุญศิลป์ คำหอม
41010013 บ้านหนองโอนหนองฮาง เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
96
9
8
นางสาวณัฏฐพิชา บุนนท์
41010014 บ้านจำปาวิทยา เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
7
4
3
41010015 บ้านเชียงพิณ เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
109
8
11
นางดรุณี รัตนสุทธิ
41010016 นาคลองหนองศรีคามวิทยา เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
81
8
9
นายถนอม แก่นนาคำ
41010018 บ้านอีหลุ่ง เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
85
8
10
นายธนันชัย ปลัดกอง
41010019 บ้านจำปา เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
59
8
7
นางสาวสุมนา คูนาคำ
41010020 บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
41
8
7
นายคงฤทธิ์ มิ่งพันธ์
41010021 บ้านหนองน้ำเค็ม เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
71
8
8
นายพิทยา บุญทองอ่อน
41010022 บ้านโนนสวรรค์ เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
19
6
5
41010024 บ้านหนองตอสูงแคน เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
107
11
17
นายอดุลย์ สรรพ์สมบัติ
41010026 บ้านนาเยีย เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
40
8
6
นางฑิฆัมพร บุญมาก
41010030 บ้านนาทาม นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
4
3
2
41010033 ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
78
8
8
นายพรชัย ชนูนันท์
41010034 บ้านเหล่าดอนแตง นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
30
8
6
นางสาวยุพิน หยงเมือง
41010036 บ้านงอยเลิงทอง นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
87
8
8
นางสาวอังศวีร์ สวนิตจำเรียง
41010039 บ้านศรีเชียงใหม่ นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
56
8
8
นายประวิทย์ มั่งขวัญ
41010040 บ้านกุดลิงง้อหนองแก นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
51
8
8
นายประสิทธิ์ พร้อมปัจจุ
41010041 บ้านนาแอง นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
99
8
8
นายธนวัฒน์ พรมทา
41010042 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
35
8
5
นายเหรียญทอง แก้วอินทร์ศรี
41010043 บ้านนิคมพัฒนา นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
90
9
9
นายนิติวุฒิ ศรีคลังไพร
41010045 บ้านปากดงส่งเสริมธรรม นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
6
นายวุฒิพงษ์ สงวนนาม
41010049 บ้านข้าวสาร โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
64
7
3
41010051 บ้านเม่น บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
119
8
9
นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์
41010052 บ้านขาว บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
70
8
6
นายวรรธนะ พุทธเพาะ
41010053 บ้านดู่ บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
82
8
6
นายชาญณรงค์ สมพอง
41010056 บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
8
นางมีนทราย ไชยอาจิณ
41010059 บ้านจั่นศรีวิไล บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
120
8
12
นายวรวุธ บุญอาจ
41010060 บ้านเลี่ยมพิลึก บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
74
8
7
นายสมคิด แพงจันทร์
41010061 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
105
9
12
นายสมัคร แสงเสน
41010063 บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
77
8
7
นายอภิชาติ อัครปัญญา
41010064 บ้านโนนเดื่อ บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
88
8
8
นางกรรณิการ์ นาดี
41010065 บ้านสุขสมบูรณ์ บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
79
8
10
นายสุพัฒน์ มาชัย
41010066 บ้านศรีบุญเรือง บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
53
8
7
นางภัสสร ทรงวุฒิไกร
41010067 เจ ซี บ้านอินทร์แปลง บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
8
นายสันติรักษ์ ลุสีดา
41010068 ผ่านศึกสงเคราะห์ บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
114
8
12
นายปิ่นนเรศ โรหิตาคนี
41010069 บ้านหลุบหวายป่าขาม บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
68
8
6
นางยุพาพรรณ เกิดเพชร
41010077 บ้านหนองบั่วประชาสรรค์ สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
102
8
8
นางอุรา กองจันทร์
41010078 บ้านหนองคอนแสน สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
9
5
6
นายสมบัติ กองจันทร์
41010079 บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
94
8
10
นางดรุณี กองมณี
41010082 บ้านเซประชาอุทิศ หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
76
8
8
นางสาวนิตยา ฉันทปัญญา
41010083 บ้านโก่ย หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
81
8
8
นายพิเศษ คำดีบุญ
41010084 บ้านจำปาโนนสะอาด หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
88
8
9
นางสาวมณีรัตน์ หลักทอง
41010087 บ้านหนองแก หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
49
8
6
นางสมนึก กินรี
41010088 บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
104
8
8
41010090 บ้านพรสวรรค์ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
31
8
4
นายสมนึก สุระคาย
41010092 บ้านดงอุดม หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
99
11
16
นางสาวกมลนัทธ์ นามี
41010094 บ้านเก่าน้อย หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
27
8
6
นายวิเสส แก้วกำ
41010095 บ้านแม่นนท์ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
81
8
8
นายกรเมศ ละอองเอกกุลภัค
41010096 บ้านหนองไผ่หนองหิน หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
76
8
7
นางรัชดา บุญสิทธิ์
41010097 บ้านหนองนาเจริญ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
65
8
6
นายอภิศักดิ์ โรมเมือง
41010098 บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
101
8
11
นางสาววณิชชา เหลาพร
41010099 บ้านหนองตะไก้ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
105
8
5
ว่าที่ร.ต.หาญณรงค์ วันจงคำ
41010101 บ้านโสกน้ำขาว หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
86
8
8
นางสุนารี สุระคาย
41010107 ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
84
8
7
นายถาวรวิทย์ อินทมล
41010109 บ้านหนองเหล็ก หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
9
41010115 บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
37
8
7
นายเรืองฤทธิ์ ภูมิมะลา
41010118 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
57
9
8
นางสาวมัณฑนา ภัคคุณานนท์
41010123 บ้านหนองแวงเดิด น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
55
8
5
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนวพร อุดมกัน
41010125 บ้านเลา น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
49
8
5
นางสาวจงรัก พลเดช
41010128 บ้านหนองเม็กห้วยทราย โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
78
8
9
นายสุทิน สุทธิอาจ
41010129 บ้านโคกหนองแซง โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
83
8
8
41010130 บ้านเสาเล้า โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
35
8
7
นายฉัตรชัย ทองเจริญ
41010132 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
72
8
7
นางวรรณารัตน์ ละอองเอกกุลภัค
41010134 บ้านหนองอ้อน้อย หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
40
7
5
นางดลลดา นามโคตร
41010135 บ้านโคกก่องหนองแวงยาว หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
85
8
10
นายไพฑูรย์ พูลสุทธิ์
41010138 บ้านโนนสำราญ หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
42
8
9
นางเขมจิรา เรืองศรี
41010143 บ้านผาสิงห์ หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
117
11
11
นายเอนก แสนนาม
41010144 บ้านดงบัง อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
58
8
7
สิบเอกสมคิด สีหาวงษ์
41010145 บ้านโนนชัยศรี อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
6
ว่าที่ร.ต.ไสว ศิริรัตนพงษ์
41010146 บ้านหนองบัวเงิน อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
69
8
7
นางอรวรรณ ปราบศัตรู
41010148 บ้านห้วยไร่ อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
83
8
5
41010150 บ้านนาสีนวล โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
73
8
6
41010152 บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
81
8
8
นายวิจิตร บุตรสุรินทร์
41010160 บ้านนาดี เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
40
8
7
นายทองมงคล ชูพรหมวงศ์
41010164 บ้านโพนเลาโพนทอง เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
82
8
8
นายอนุชา กัณหะบุตร
41010165 บ้านด่าน เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
82
8
6
นายณัฐพล สุสุวรรณ
41010166 บ้านโนนสวาง เตาไห เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
68
8
9
นางสาวสุจิตราวดี เครือชารี
41010167 บ้านคอนเลียบ เตาไห เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
60
8
7
นายพีรภัทร ธนาภัทรไพโรจน์
41010168 บ้านนาพัง เตาไห เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
45
8
7
นายนิเทศ บุตรดีวงค์
41010170 บ้านหม้อ เตาไห เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
77
8
6
นางวันเพ็ญ อรรถเสนา
41010171 บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ เตาไห เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
62
8
7
นายสุกรรณ์ รอบรู้
41010173 บ้านยางซอง นาบัว เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
114
8
12
นายอนันต์ แก่นวงษ์
41010174 บ้านนาทรายนาม่วง นาบัว เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
94
8
9
นางสาวเบญญาภา พันธุ์ศิริ
41010175 บ้านดอนกลอยดอนอุดม นาบัว เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
119
8
10
นายสรพงษ์ โพนบุตร
41010176 บ้านท่าหนาด นาบัว เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
83
8
10
นายสราวุธ ถิตย์พงษ์
41010178 บ้านป่าก้าวดอนแดง นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
54
8
7
นางสาวรัศมี กลยนีย์
41010180 บ้านศรีบุญเรือง นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
44
8
6
นายคมกฤษ สังข์วงศ์
41010184 บ้านสังซาวังน้ำขาว บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
93
8
8
นายวานิช โศกสี
41010186 นิคมโนนสมบูรณ์ บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
44
8
6
นายนพพร ไชยขันธุ์
41010188 บ้านดอนแก้ว บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
36
7
5
นางสาวจุฑาพร อนุสรณ์
41010189 บ้านยามกาใหญ่ บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
8
นายสราวุธ ตรีโรจน์พร
41010190 บ้านนาพูนทรัพย์ บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
51
8
7
41010194 บ้านหนองผง บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
43
8
6
นายวสันต์ แก้วแก่น
41010195 บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
89
8
7
นางสาวนพรัตน์ สุวรบุตร
41010196 บ้านโคกสว่าง บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
90
8
8
นายธรรมนูญ สุดชาหา
41010198 บ้านหนองกุง บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
96
8
8
นายวีรศักดิ์ ตะหน่อง
41010199 บ้านดงขันทอง บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
48
8
7
41010200 บ้านดงศรีสําราญ บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
43
8
6
นายเอกราช วรรณคีรี
41010201 บ้านนาส่อนโพนทัน เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
83
8
6
นางสาวกฤตติกา มาเวียง
41010202 บ้านใหม่ เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
48
8
6
นายสุริยา ก้านคำ
41010203 บ้านศรีสุวรรณดงสัมพันธ์โพนสว่าง เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
94
93
9
นายกานตพงศ์ สุทธิประภา
41010206 บ้านโนนรังหนองผือวิทยา สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
82
8
7
นายวิชชา เสวตวงษ์
41010209 บ้านหว้าน สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
37
7
6
นางสาวกาญจนาพร คำแพงราช
41010211 บ้านดงปอ สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
95
8
10
นายสุภักษร พหลทัพ
41010213 บ้านแพงศรี สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
39
8
6
นางสาวกรรณิการ์ แก่นท้าว
41010215 บ้านหนองบัวบาน สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
49
8
6
นายเอกภพ จันทร์กลิ่น
41010220 บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) นาสะอาด สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
76
8
8
นางวัชราภรณ์ ธีระสาร
41010221 บ้านไชยฟอง นาสะอาด สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
25
7
6
นายพรสกุล เขตจำนันท์
41010222 บ้านนาสะอาด นาสะอาด สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
43
8
6
นางสาวศศิวิมล พันชัย
41010224 บ้านดอนบาก บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
94
8
7
41010228 บ้านชาด บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
108
8
9
41010230 บ้านน้ำเที่ยง บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
63
8
5
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิการ์ โกศิลา
41010231 บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
120
8
9
นายเวนิช สาริศรี
41010232 บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
54
8
7
นายสมเกียรติ จันทะคร
41010234 บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
25
7
6
นายประทีป หวางอุ้น
41010235 บ้านดงผักเทียม สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
43
8
8
นายภูเบศร์ ชื่นชม
41010238 บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
8
นายจิรวัฒน์ ตระการ
41010239 บ้านโคกสว่าง สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
8
3
3