โรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จำนวน 60 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2564)
ผู้บริหาร
41010011 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 51 นายธรรมรัตน์ ธรรมพุทธวงศ์
41010017 บ้านเชียงยืน เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 73 นายสากล ฉิมวงศ์
41010023 บ้านหนองหลอด เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 37 นายสาคร เสียงเย็น
41010024 บ้านหนองตอสูงแคน เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 26 นายอดุลย์ สรรพ์สมบัติ
41010025 บ่อน้อยประชาสรรค์ เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 34 นายทองจันทร์ โพธิ์บาย
41010031 บ้านหมากตูมดอนยานาง นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 50 นางบุษบา ช่วยแสง
41010032 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 100 นายวีระพันธํ์ พรหมบุตร
41010035 บ้านนาคำหลวง นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 79 นายเรืองศักดิ์ ภู่จีบ
41010044 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 71 นายสุรพล ศรีโสดาพล
41010047 ชุมชนโนนสูง โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 162 นายสุเทพ ผลสว่าง
41010050 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 59 นายอดิศักดิ์ ศรีเสน
41010054 บ้านหัวบึง บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 49 นายจำรัส ศรีภูวงศ์
41010055 บ้านพรานเหมือน บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 71 นายศักดิ์ศรี สินนอก
41010057 บ้านคำกลิ้ง บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 93 นางน้ำค้าง ป้องนางไชย
41010061 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 56 นายสมัคร แสงเสน
41010071 บ้านเลื่อม บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 68 นายวิริยันต์ ตะวัน
41010085 บ้านหนองนาคำ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 173 นายสันติชัย โสมศรีแพง
41010092 บ้านดงอุดม หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 27 นางสาวกมลนัทธ์ นามี
41010103 หนองไฮวิทยา หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 52 นายวีระ เชียงไฝ
41010104 บ้านโนนสะอาดผาสุข หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา 83 นายภูวดล พรทุม
41010106 บ้านโคกลาด หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 65 นายบรรจุ ภูสงัด
41010111 บ้านม่วงสว่างสามัคคี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 41 นางจุฬาภรณ์ ขันขวา
41010114 บ้านหมากแข้ง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย 1030 นายสมพงษ์ พลบูรณ์
41010116 บ้านหนองบัว หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 98 นายปรีชา วิเศษชัย
41010117 หนองสำโรงวิทยา หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 174 นายเชวง ชื่นตา
41010118 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 21 นางสาวมัณฑนา ภัคคุณานนท์
41010119 ชุมชนกุดหมากไฟ กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 58 นายธงชัย พละสาร
41010122 บ้านหนองแซงสร้อย น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา 51 นายวัชรินทร์ ประเสริฐสังข์
41010124 บ้านน้ำพ่น น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 38 นางพิสมัย สิมสีพิมพ์
41010136 อนุบาลหนองวัวซอ หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 264 นางแพวิพา ภูสงัด
41010140 บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 47 นายพิพิธ สุวรรณสิงห์
41010142 บ้านหมากหญ้า หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 82 นายยุทธศิลป์ ผาอำนาจ
41010143 บ้านผาสิงห์ หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 35 นายเอนก แสนนาม
41010147 บ้านอูบมุง อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 42
41010149 บ้านโคกผักหอม อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 70 นางคณัสนันท์ ตันวัฒนะ
41010151 บ้านโคกกลาง โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 104 นายนาฎธิชัย ศรีทัด
41010157 จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 82 นายนพดล บุดดา
41010158 บ้านดงยางนารายณ์ จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 64 นางสาวศิริลักษณ์ ฐานวิเศษ
41010161 บ้านสร้างหลวงสร้างคำ เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 43 นายปรียวิศว์ คงผดุง
41010162 บ้านดงใหญ่ เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 73 นายทวี กุลแก้ว
41010163 บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 86 นายรักเกียรติ ศรีลาวงศ์
41010169 บ้านเตาไห เตาไห เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 65 ว่าที่ร้อยตรีคำพอง สว่างศรี
41010177 บ้านนาพู่ นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 111 นายอำพล เจริญรักษ์
41010179 บ้านหลวงหัวสวย นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 53 นายสุริยา สมโชค
41010182 บ้านหนองนกเขียนโพนทัน เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 48 นางศรัญย์รัศต์ เสนามงคล
41010183 ชุมชนบ้านธาตุ บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 53 นายวรวุฒิ ยางขันธ์
41010191 บ้านหมูม่นโพนโนนสะอาด บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 46 ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา บุญละคร
41010192 บ้านยามกาโนนคำ บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 47 นายหนูเถื่อน ปะโพชะนัง
41010193 บ้านเหล่าดอนเงิน บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 95 นายบัณฑิต ดั้งชารี
41010205 อนุบาลเพ็ญประชานุกูล เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 430 นายอรรถชัย นันทวิจิตร
41010210 สุมเส้าวิทยา สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 116 นายประภาส จันทร์เอิบ
41010212 บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 59 ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สุขใจ
41010218 บ้านเชียงดา เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 31 นางรันรดา ปากอุตสาห์
41010219 บ้านแมดวิทยาคม เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 31 นายธีระวิทย์ ธีระสาร
41010223 บ้านดอนเดื่อ บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 45 นางอัจฉราภรณ์ ศรีบุตตะ
41010225 โคกโพธิ์วิทยา บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 65 นายสมมิต ชนะบุญ
41010226 บ้านนาน้ำชุ่ม บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 44 นายวีระชัย ศรีวงษ์รัตน์
41010227 บ้านยวด บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 28 นายสงกรานต์ ศรศิลป์
41010229 บ้านนามั่ง บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 83 นางสมร ศิลาคม
41010233 บ้านหินโงม บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 33 นายจรัญศิริ ศรีรักษา