102

อำเภอเมืองอุดรธานี

29

อำเภอหนองวัวซอ

66

อำเภอเพ็ญ

22

อำเภอสร้างคอม
เส้นทางจากเขตไปโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จำนวน 219 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน เส้นทางจากเขตไปโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2564)
ห้องเรียน
(2564)
บุคลากร ผู้บริหาร
41010001 บ้านท่าตูมดงสระพัง แสดงเส้นทาง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
118
8
9
นายนฤป สืบวงษา
41010002 มิตรภาพ 6 แสดงเส้นทาง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
166
8
12
นายสุวิทย์ คำดวง
41010003 บ้านโนนยางโนนบ่อ แสดงเส้นทาง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
43
8
6
นายดวงกมล พลนามอินทร์
41010004 บ้านขมิ้นบ่อโคลน แสดงเส้นทาง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
64
8
6
นางอัมรา คำกิ่ง
41010006 บ้านดอนหวาย แสดงเส้นทาง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
40
8
6
นายชัยวัฒน์ ชาวสวน
41010008 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 แสดงเส้นทาง โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
143
8
12
นายวีระเดช บุญเที่ยง
41010009 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 แสดงเส้นทาง โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
45
8
8
นายทองเหรียญ บุญปก
41010010 บ้านนาสมบูรณ์ แสดงเส้นทาง โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
28
8
5
นายนิคม โพธิบาย
41010011 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา แสดงเส้นทาง โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
146
11
18
นายธรรมรัตน์ ธรรมพุทธวงศ์
41010012 บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) แสดงเส้นทาง เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
65
8
9
นายบุญศิลป์ คำหอม
41010013 บ้านหนองโอนหนองฮาง แสดงเส้นทาง เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
96
9
8
นางสาวณัฏฐพิชา บุนนท์
41010014 บ้านจำปาวิทยา แสดงเส้นทาง เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
7
4
3
41010015 บ้านเชียงพิณ แสดงเส้นทาง เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
109
8
11
นางดรุณี รัตนสุทธิ
41010016 นาคลองหนองศรีคามวิทยา แสดงเส้นทาง เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
81
8
9
นายถนอม แก่นนาคำ
41010017 บ้านเชียงยืน แสดงเส้นทาง เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
265
11
21
นายสากล ฉิมวงศ์
41010018 บ้านอีหลุ่ง แสดงเส้นทาง เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
85
8
10
นายธนันชัย ปลัดกอง
41010019 บ้านจำปา แสดงเส้นทาง เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
59
8
7
นางสาวสุมนา คูนาคำ
41010020 บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 แสดงเส้นทาง เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
41
8
7
นายคงฤทธิ์ มิ่งพันธ์
41010021 บ้านหนองน้ำเค็ม แสดงเส้นทาง เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
71
8
8
นายพิทยา บุญทองอ่อน
41010022 บ้านโนนสวรรค์ แสดงเส้นทาง เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
19
6
5
41010023 บ้านหนองหลอด แสดงเส้นทาง เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
208
11
18
นายสาคร เสียงเย็น
41010024 บ้านหนองตอสูงแคน แสดงเส้นทาง เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
107
11
17
นายอดุลย์ สรรพ์สมบัติ
41010025 บ่อน้อยประชาสรรค์ แสดงเส้นทาง เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
123
11
14
นายทองจันทร์ โพธิ์บาย
41010026 บ้านนาเยีย แสดงเส้นทาง เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
40
8
6
นางฑิฆัมพร บุญมาก
41010028 บ้านเชียงพัง แสดงเส้นทาง นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
130
8
14
นายไพบูลย์ นนทะบุตร
41010029 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา แสดงเส้นทาง นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
187
8
16
นายวิทยา บรรณเทศ
41010030 บ้านนาทาม แสดงเส้นทาง นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
4
3
2
41010031 บ้านหมากตูมดอนยานาง แสดงเส้นทาง นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
190
11
17
นางบุษบา ช่วยแสง
41010032 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) แสดงเส้นทาง นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
285
11
18
นายวีระพันธํ์ พรหมบุตร
41010033 ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย แสดงเส้นทาง นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
78
8
8
นายพรชัย ชนูนันท์
41010034 บ้านเหล่าดอนแตง แสดงเส้นทาง นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
30
8
6
นางสาวยุพิน หยงเมือง
41010035 บ้านนาคำหลวง แสดงเส้นทาง นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
292
11
20
นายเรืองศักดิ์ ภู่จีบ
41010036 บ้านงอยเลิงทอง แสดงเส้นทาง นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
87
8
8
นางสาวอังศวีร์ สวนิตจำเรียง
41010037 ประชาสามัคคี แสดงเส้นทาง นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
122
8
14
นายสุพจน์ สืบวงษา
41010039 บ้านศรีเชียงใหม่ แสดงเส้นทาง นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
56
8
8
นายประวิทย์ มั่งขวัญ
41010040 บ้านกุดลิงง้อหนองแก แสดงเส้นทาง นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
51
8
8
นายประสิทธิ์ พร้อมปัจจุ
41010041 บ้านนาแอง แสดงเส้นทาง นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
99
8
8
นายธนวัฒน์ พรมทา
41010042 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 แสดงเส้นทาง นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
35
8
5
นายเหรียญทอง แก้วอินทร์ศรี
41010043 บ้านนิคมพัฒนา แสดงเส้นทาง นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
90
9
9
นายนิติวุฒิ ศรีคลังไพร
41010044 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา แสดงเส้นทาง นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
155
11
18
นายสุรพล ศรีโสดาพล
41010045 บ้านปากดงส่งเสริมธรรม แสดงเส้นทาง นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
6
นายวุฒิพงษ์ สงวนนาม
41010047 ชุมชนโนนสูง แสดงเส้นทาง โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
648
20
40
นายสุเทพ ผลสว่าง
41010048 บ้านหนองโสกดาว แสดงเส้นทาง โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
145
9
16
นายธราพงศ์ เก่งกว่าสิงห์
41010049 บ้านข้าวสาร แสดงเส้นทาง โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
64
7
3
41010050 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 แสดงเส้นทาง โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
227
11
17
นายอดิศักดิ์ ศรีเสน
41010051 บ้านเม่น แสดงเส้นทาง บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
119
8
9
นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์
41010052 บ้านขาว แสดงเส้นทาง บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
70
8
6
นายวรรธนะ พุทธเพาะ
41010053 บ้านดู่ แสดงเส้นทาง บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
82
8
6
นายชาญณรงค์ สมพอง
41010054 บ้านหัวบึง แสดงเส้นทาง บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
205
11
21
นายจำรัส ศรีภูวงศ์
41010055 บ้านพรานเหมือน แสดงเส้นทาง บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
262
11
21
นายศักดิ์ศรี สินนอก
41010056 บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) แสดงเส้นทาง บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
8
นางมีนทราย ไชยอาจิณ
41010057 บ้านคำกลิ้ง แสดงเส้นทาง บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
268
11
18
นางน้ำค้าง ป้องนางไชย
41010058 บ้านหนองตูม แสดงเส้นทาง บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
135
8
13
นายสุภาพ แสงอ่อน
41010059 บ้านจั่นศรีวิไล แสดงเส้นทาง บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
120
8
12
นายวรวุธ บุญอาจ
41010060 บ้านเลี่ยมพิลึก แสดงเส้นทาง บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
74
8
7
นายสมคิด แพงจันทร์
41010061 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม แสดงเส้นทาง บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
105
9
12
นายสมัคร แสงเสน
41010062 บ้านตาด แสดงเส้นทาง บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
315
15
19
นางสาวปัทฐานันท์ จันทรพิมพ์
41010063 บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน แสดงเส้นทาง บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
77
8
7
นายอภิชาติ อัครปัญญา
41010064 บ้านโนนเดื่อ แสดงเส้นทาง บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
88
8
8
นางกรรณิการ์ นาดี
41010065 บ้านสุขสมบูรณ์ แสดงเส้นทาง บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
79
8
10
นายสุพัฒน์ มาชัย
41010066 บ้านศรีบุญเรือง แสดงเส้นทาง บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
53
8
7
นางภัสสร ทรงวุฒิไกร
41010067 เจ ซี บ้านอินทร์แปลง แสดงเส้นทาง บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
8
นายสันติรักษ์ ลุสีดา
41010068 ผ่านศึกสงเคราะห์ แสดงเส้นทาง บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
114
8
12
นายปิ่นนเรศ โรหิตาคนี
41010069 บ้านหลุบหวายป่าขาม แสดงเส้นทาง บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
68
8
6
นางยุพาพรรณ เกิดเพชร
41010071 บ้านเลื่อม แสดงเส้นทาง บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
262
12
23
นายวิริยันต์ ตะวัน
41010074 ชุมชนสามพร้าว แสดงเส้นทาง สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
765
21
36
นายสมบูรณ์ เป้งคำภา
41010075 บ้านหนองบุนาหล่ำ แสดงเส้นทาง สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
150
8
13
นายดิเรก ดวงคำจันทร์
41010077 บ้านหนองบั่วประชาสรรค์ แสดงเส้นทาง สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
102
8
8
นางอุรา กองจันทร์
41010078 บ้านหนองคอนแสน แสดงเส้นทาง สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
9
5
6
นายสมบัติ กองจันทร์
41010079 บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง แสดงเส้นทาง สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
94
8
10
นางดรุณี กองมณี
41010081 บ้านอี่เลี่ยน แสดงเส้นทาง หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
203
8
13
นายไกรยสิทธิ์ เหมะธุลิน
41010082 บ้านเซประชาอุทิศ แสดงเส้นทาง หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
76
8
8
นางสาวนิตยา ฉันทปัญญา
41010083 บ้านโก่ย แสดงเส้นทาง หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
81
8
8
นายพิเศษ คำดีบุญ
41010084 บ้านจำปาโนนสะอาด แสดงเส้นทาง หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
88
8
9
นางสาวมณีรัตน์ หลักทอง
41010085 บ้านหนองนาคำ แสดงเส้นทาง หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
562
22
38
นายสันติชัย โสมศรีแพง
41010086 บ้านหนองหว้าหนองไผ่ แสดงเส้นทาง หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
157
8
11
นายแสงรัตน์ เจียระนัยศิลาวงษ์
41010087 บ้านหนองแก แสดงเส้นทาง หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
49
8
6
นางสมนึก กินรี
41010088 บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ แสดงเส้นทาง หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
104
8
8
41010090 บ้านพรสวรรค์ แสดงเส้นทาง หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
31
8
4
นายสมนึก สุระคาย
41010091 บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) แสดงเส้นทาง หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
394
16
20
นางสาวปิ่นแก้ว บุญมาตุ่น
41010092 บ้านดงอุดม แสดงเส้นทาง หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
99
11
16
นางสาวกมลนัทธ์ นามี
41010094 บ้านเก่าน้อย แสดงเส้นทาง หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
27
8
6
นายวิเสส แก้วกำ
41010095 บ้านแม่นนท์ แสดงเส้นทาง หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
81
8
8
นายกรเมศ ละอองเอกกุลภัค
41010096 บ้านหนองไผ่หนองหิน แสดงเส้นทาง หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
76
8
7
นางรัชดา บุญสิทธิ์
41010097 บ้านหนองนาเจริญ แสดงเส้นทาง หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
65
8
6
นายอภิศักดิ์ โรมเมือง
41010098 บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง แสดงเส้นทาง หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
101
8
11
นางสาววณิชชา เหลาพร
41010099 บ้านหนองตะไก้ แสดงเส้นทาง หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
105
8
5
ว่าที่ร.ต.หาญณรงค์ วันจงคำ
41010101 บ้านโสกน้ำขาว แสดงเส้นทาง หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
86
8
8
นางสุนารี สุระคาย
41010103 หนองไฮวิทยา แสดงเส้นทาง หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
207
11
21
นายวีระ เชียงไฝ
41010104 บ้านโนนสะอาดผาสุข แสดงเส้นทาง หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
270
11
18
นายภูวดล พรทุม
41010105 บ้านดงมะกรูดทรายทอง แสดงเส้นทาง หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
189
8
13
นายทนงศักดิ์ หาพรหม
41010106 บ้านโคกลาด แสดงเส้นทาง หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
279
12
20
นายบรรจุ ภูสงัด
41010107 ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา แสดงเส้นทาง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
84
8
7
นายถาวรวิทย์ อินทมล
41010109 บ้านหนองเหล็ก แสดงเส้นทาง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
9
41010110 บ้านหนองตุ แสดงเส้นทาง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
165
9
15
นายประดิษฐ์ พิเสฎฐศลาศัย
41010111 บ้านม่วงสว่างสามัคคี แสดงเส้นทาง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
156
11
19
นางจุฬาภรณ์ ขันขวา
41010112 อนุบาลอุดรธานี แสดงเส้นทาง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
3,374
84
219
นายพยัคฆพล รอดชมภู
41010114 บ้านหมากแข้ง แสดงเส้นทาง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
3,423
85
155
นายสมพงษ์ พลบูรณ์
41010115 บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) แสดงเส้นทาง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
37
8
7
นายเรืองฤทธิ์ ภูมิมะลา
41010116 บ้านหนองบัว แสดงเส้นทาง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
257
12
26
นายปรีชา วิเศษชัย
41010117 หนองสำโรงวิทยา แสดงเส้นทาง หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
583
21
39
นายเชวง ชื่นตา
41010118 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ แสดงเส้นทาง หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
57
9
8
นางสาวมัณฑนา ภัคคุณานนท์
41010119 ชุมชนกุดหมากไฟ แสดงเส้นทาง กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
287
11
21
นายธงชัย พละสาร
41010120 บ้านโคกล่าม แสดงเส้นทาง กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
121
8
9
นายประชุมไพร ทองเมือง
41010121 บ้านหนองแวงชุมพล แสดงเส้นทาง กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
191
8
12
นางทิพวัลย์ เกาะแก้ว
41010122 บ้านหนองแซงสร้อย แสดงเส้นทาง น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
203
11
17
นายวัชรินทร์ ประเสริฐสังข์
41010123 บ้านหนองแวงเดิด แสดงเส้นทาง น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
55
8
5
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนวพร อุดมกัน
41010124 บ้านน้ำพ่น แสดงเส้นทาง น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
179
11
20
นางพิสมัย สิมสีพิมพ์
41010125 บ้านเลา แสดงเส้นทาง น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
49
8
5
นางสาวจงรัก พลเดช
41010126 รัฐประชา 509 แสดงเส้นทาง โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
147
8
12
นางนิลุบล ชุมแวงวาปี
41010127 บ้านโนนหวาย แสดงเส้นทาง โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
245
16
19
นางกัลยา ผลธุระ
41010128 บ้านหนองเม็กห้วยทราย แสดงเส้นทาง โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
78
8
9
นายสุทิน สุทธิอาจ
41010129 บ้านโคกหนองแซง แสดงเส้นทาง โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
83
8
8
41010130 บ้านเสาเล้า แสดงเส้นทาง โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
35
8
7
นายฉัตรชัย ทองเจริญ
41010131 บ้านหนองบัวบาน แสดงเส้นทาง หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
160
8
13
นายบุญประสพ กุลศรี
41010132 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 แสดงเส้นทาง หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
72
8
7
นางวรรณารัตน์ ละอองเอกกุลภัค
41010134 บ้านหนองอ้อน้อย แสดงเส้นทาง หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
40
7
5
นางดลลดา นามโคตร
41010135 บ้านโคกก่องหนองแวงยาว แสดงเส้นทาง หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
85
8
10
นายไพฑูรย์ พูลสุทธิ์
41010136 อนุบาลหนองวัวซอ แสดงเส้นทาง หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
979
33
49
นางแพวิพา ภูสงัด
41010137 บ้านหนองอ้อ แสดงเส้นทาง หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
180
9
16
นายวิชัย สารบัณฑิต
41010138 บ้านโนนสำราญ แสดงเส้นทาง หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
42
8
9
นางเขมจิรา เรืองศรี
41010139 ชุมชนหนองแสง แสดงเส้นทาง หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
123
8
12
นายศุภกิจ ระวิชัย
41010140 บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ แสดงเส้นทาง หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
207
10
21
นายพิพิธ สุวรรณสิงห์
41010142 บ้านหมากหญ้า แสดงเส้นทาง หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
315
11
20
นายยุทธศิลป์ ผาอำนาจ
41010143 บ้านผาสิงห์ แสดงเส้นทาง หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
117
11
11
นายเอนก แสนนาม
41010144 บ้านดงบัง แสดงเส้นทาง อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
58
8
7
สิบเอกสมคิด สีหาวงษ์
41010145 บ้านโนนชัยศรี แสดงเส้นทาง อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
6
ว่าที่ร.ต.ไสว ศิริรัตนพงษ์
41010146 บ้านหนองบัวเงิน แสดงเส้นทาง อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
69
8
7
นางอรวรรณ ปราบศัตรู
41010147 บ้านอูบมุง แสดงเส้นทาง อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
168
11
21
41010148 บ้านห้วยไร่ แสดงเส้นทาง อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
83
8
5
41010149 บ้านโคกผักหอม แสดงเส้นทาง อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
249
11
22
นางคณัสนันท์ ตันวัฒนะ
41010150 บ้านนาสีนวล แสดงเส้นทาง โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
73
8
6
41010151 บ้านโคกกลาง แสดงเส้นทาง โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
347
11
21
นายนาฎธิชัย ศรีทัด
41010152 บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ แสดงเส้นทาง โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
81
8
8
นายวิจิตร บุตรสุรินทร์
41010153 บ้านจอมศรี แสดงเส้นทาง จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
130
8
10
นายทวีศักดิ์ ธาตุชัย
41010154 บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ แสดงเส้นทาง จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
127
8
11
นายณฐนนท์ เคนทุม
41010155 บ้านหนองบ่อ แสดงเส้นทาง จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
141
8
8
นายเฉลิม ดวงพัง
41010156 บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ แสดงเส้นทาง จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
163
8
10
นายฤทธิศักดิ์ ศรีราชสญไทย
41010157 จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ แสดงเส้นทาง จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
307
17
21
นายนพดล บุดดา
41010158 บ้านดงยางนารายณ์ แสดงเส้นทาง จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
193
11
20
นางสาวศิริลักษณ์ ฐานวิเศษ
41010159 บ้านเชียงหวางสร้างลาน แสดงเส้นทาง เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
170
8
14
นายคำผิน ส่องโสม
41010160 บ้านนาดี แสดงเส้นทาง เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
40
8
7
นายทองมงคล ชูพรหมวงศ์
41010161 บ้านสร้างหลวงสร้างคำ แสดงเส้นทาง เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
154
11
17
นายปรียวิศว์ คงผดุง
41010162 บ้านดงใหญ่ แสดงเส้นทาง เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
274
11
17
นายทวี กุลแก้ว
41010163 บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี แสดงเส้นทาง เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
296
12
19
นายรักเกียรติ ศรีลาวงศ์
41010164 บ้านโพนเลาโพนทอง แสดงเส้นทาง เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
82
8
8
นายอนุชา กัณหะบุตร
41010165 บ้านด่าน แสดงเส้นทาง เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
82
8
6
นายณัฐพล สุสุวรรณ
41010166 บ้านโนนสวาง แสดงเส้นทาง เตาไห เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
68
8
9
นางสาวสุจิตราวดี เครือชารี
41010167 บ้านคอนเลียบ แสดงเส้นทาง เตาไห เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
60
8
7
นายพีรภัทร ธนาภัทรไพโรจน์
41010168 บ้านนาพัง แสดงเส้นทาง เตาไห เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
45
8
7
นายนิเทศ บุตรดีวงค์
41010169 บ้านเตาไห แสดงเส้นทาง เตาไห เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
134
11
14
ว่าที่ร้อยตรีคำพอง สว่างศรี
41010170 บ้านหม้อ แสดงเส้นทาง เตาไห เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
77
8
6
นางวันเพ็ญ อรรถเสนา
41010171 บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ แสดงเส้นทาง เตาไห เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
62
8
7
นายสุกรรณ์ รอบรู้
41010172 บ้านนาบัวไผ่วิทยา แสดงเส้นทาง นาบัว เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
122
8
12
นายวิชา จันทอน
41010173 บ้านยางซอง แสดงเส้นทาง นาบัว เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
114
8
12
นายอนันต์ แก่นวงษ์
41010174 บ้านนาทรายนาม่วง แสดงเส้นทาง นาบัว เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
94
8
9
นางสาวเบญญาภา พันธุ์ศิริ
41010175 บ้านดอนกลอยดอนอุดม แสดงเส้นทาง นาบัว เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
119
8
10
นายสรพงษ์ โพนบุตร
41010176 บ้านท่าหนาด แสดงเส้นทาง นาบัว เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
83
8
10
นายสราวุธ ถิตย์พงษ์
41010177 บ้านนาพู่ แสดงเส้นทาง นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
321
12
20
นายอำพล เจริญรักษ์
41010178 บ้านป่าก้าวดอนแดง แสดงเส้นทาง นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
54
8
7
นางสาวรัศมี กลยนีย์
41010179 บ้านหลวงหัวสวย แสดงเส้นทาง นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
226
11
19
นายสุริยา สมโชค
41010180 บ้านศรีบุญเรือง แสดงเส้นทาง นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
44
8
6
นายคมกฤษ สังข์วงศ์
41010181 บ้านกิ่วดงมะไฟ แสดงเส้นทาง นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
130
8
13
นางสาวปัญจศีล ภูสงัด
41010182 บ้านหนองนกเขียนโพนทัน แสดงเส้นทาง เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
183
11
10
นางศรัญย์รัศต์ เสนามงคล
41010183 ชุมชนบ้านธาตุ แสดงเส้นทาง บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
190
12
19
นายวรวุฒิ ยางขันธ์
41010184 บ้านสังซาวังน้ำขาว แสดงเส้นทาง บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
93
8
8
นายวานิช โศกสี
41010185 บ้านถิ่น สุขาวิทยา แสดงเส้นทาง บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
129
8
11
นายวรจักษ์ กาศลุน
41010186 นิคมโนนสมบูรณ์ แสดงเส้นทาง บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
44
8
6
นายนพพร ไชยขันธุ์
41010187 บ้านนาคอมนาดอกไม้ แสดงเส้นทาง บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
124
8
13
นายเอกอรรถภูมิ ชื่นชม
41010188 บ้านดอนแก้ว แสดงเส้นทาง บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
36
7
5
นางสาวจุฑาพร อนุสรณ์
41010189 บ้านยามกาใหญ่ แสดงเส้นทาง บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
8
นายสราวุธ ตรีโรจน์พร
41010190 บ้านนาพูนทรัพย์ แสดงเส้นทาง บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
51
8
7
41010191 บ้านหมูม่นโพนโนนสะอาด แสดงเส้นทาง บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
174
11
18
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา บุญละคร
41010192 บ้านยามกาโนนคำ แสดงเส้นทาง บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
197
11
18
นายหนูเถื่อน ปะโพชะนัง
41010193 บ้านเหล่าดอนเงิน แสดงเส้นทาง บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
240
12
20
นายบัณฑิต ดั้งชารี
41010194 บ้านหนองผง แสดงเส้นทาง บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
43
8
6
นายวสันต์ แก้วแก่น
41010195 บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) แสดงเส้นทาง บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
89
8
7
นางสาวนพรัตน์ สุวรบุตร
41010196 บ้านโคกสว่าง แสดงเส้นทาง บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
90
8
8
นายธรรมนูญ สุดชาหา
41010198 บ้านหนองกุง แสดงเส้นทาง บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
96
8
8
นายวีรศักดิ์ ตะหน่อง
41010199 บ้านดงขันทอง แสดงเส้นทาง บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
48
8
7
41010200 บ้านดงศรีสําราญ แสดงเส้นทาง บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
43
8
6
นายเอกราช วรรณคีรี
41010201 บ้านนาส่อนโพนทัน แสดงเส้นทาง เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
83
8
6
นางสาวกฤตติกา มาเวียง
41010202 บ้านใหม่ แสดงเส้นทาง เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
48
8
6
นายสุริยา ก้านคำ
41010203 บ้านศรีสุวรรณดงสัมพันธ์โพนสว่าง แสดงเส้นทาง เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
94
93
9
นายกานตพงศ์ สุทธิประภา
41010204 บ้านโพนงามหนองตุ แสดงเส้นทาง เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
162
8
13
นายพูลชัย รวมธรรม
41010205 อนุบาลเพ็ญประชานุกูล แสดงเส้นทาง เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1,551
45
73
นายอรรถชัย นันทวิจิตร
41010206 บ้านโนนรังหนองผือวิทยา แสดงเส้นทาง สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
82
8
7
นายวิชชา เสวตวงษ์
41010207 บ้านทอนดอนยาว แสดงเส้นทาง สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
155
8
15
นายประสิทธิ์ บุญภา
41010208 บ้านสร้างแป้น แสดงเส้นทาง สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
135
8
10
41010209 บ้านหว้าน แสดงเส้นทาง สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
37
7
6
นางสาวกาญจนาพร คำแพงราช
41010210 สุมเส้าวิทยา แสดงเส้นทาง สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
359
12
23
นายประภาส จันทร์เอิบ
41010211 บ้านดงปอ แสดงเส้นทาง สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
95
8
10
นายสุภักษร พหลทัพ
41010212 บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด แสดงเส้นทาง สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
227
11
18
ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สุขใจ
41010213 บ้านแพงศรี แสดงเส้นทาง สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
39
8
6
นางสาวกรรณิการ์ แก่นท้าว
41010215 บ้านหนองบัวบาน แสดงเส้นทาง สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
49
8
6
นายเอกภพ จันทร์กลิ่น
41010216 บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ แสดงเส้นทาง สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
121
8
14
นายทวี จำปาทอง
41010217 ดงยางวังโตนวิทยา แสดงเส้นทาง สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
152
8
14
นางสาวกนกพรรณ ศรีวิชัย
41010218 บ้านเชียงดา แสดงเส้นทาง เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
160
11
16
นางรันรดา ปากอุตสาห์
41010219 บ้านแมดวิทยาคม แสดงเส้นทาง เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
138
11
15
นายธีระวิทย์ ธีระสาร
41010220 บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) แสดงเส้นทาง นาสะอาด สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
76
8
8
นางวัชราภรณ์ ธีระสาร
41010221 บ้านไชยฟอง แสดงเส้นทาง นาสะอาด สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
25
7
6
นายพรสกุล เขตจำนันท์
41010222 บ้านนาสะอาด แสดงเส้นทาง นาสะอาด สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
43
8
6
นางสาวศศิวิมล พันชัย
41010223 บ้านดอนเดื่อ แสดงเส้นทาง บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
157
11
17
นางอัจฉราภรณ์ ศรีบุตตะ
41010224 บ้านดอนบาก แสดงเส้นทาง บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
94
8
7
41010225 โคกโพธิ์วิทยา แสดงเส้นทาง บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
234
11
19
นายสมมิต ชนะบุญ
41010226 บ้านนาน้ำชุ่ม แสดงเส้นทาง บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
281
13
18
นายวีระชัย ศรีวงษ์รัตน์
41010227 บ้านยวด แสดงเส้นทาง บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
144
11
14
นายสงกรานต์ ศรศิลป์
41010228 บ้านชาด แสดงเส้นทาง บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
108
8
9
41010229 บ้านนามั่ง แสดงเส้นทาง บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
229
11
19
นางสมร ศิลาคม
41010230 บ้านน้ำเที่ยง แสดงเส้นทาง บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
63
8
5
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิการ์ โกศิลา
41010231 บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว แสดงเส้นทาง บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
120
8
9
นายเวนิช สาริศรี
41010232 บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา แสดงเส้นทาง บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
54
8
7
นายสมเกียรติ จันทะคร
41010233 บ้านหินโงม แสดงเส้นทาง บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
167
11
19
นายจรัญศิริ ศรีรักษา
41010234 บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) แสดงเส้นทาง สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
25
7
6
นายประทีป หวางอุ้น
41010235 บ้านดงผักเทียม แสดงเส้นทาง สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
43
8
8
นายภูเบศร์ ชื่นชม
41010236 อนุบาลสร้างคอม แสดงเส้นทาง สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
370
16
24
นายมงคล ทบพักตร์
41010237 บ้านท่าเสียว แสดงเส้นทาง สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
128
8
13
นายปฏิธาน พรมสุวรรณ์
41010238 บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา แสดงเส้นทาง สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
8
นายจิรวัฒน์ ตระการ
41010239 บ้านโคกสว่าง แสดงเส้นทาง สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
8
3
3