กลุ่มโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จำนวน 19 กลุ่ม
ลำดับ
กลุ่มโรงเรียน
จำนวนโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องเรียน
จำนวนครู/บุคลากร
ประธานกลุ่ม
1
เมือง1(นครหมากแข้ง)
238
นาย ถาวรวิทย์ อินทมล
2
เมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)
305
นาง มีนทราย ไชยอาจิณ
3
เมือง 3 (เชียงพิณ นิคมห้วยหลวง)
129
นาย วุฒิพงษ์ สงวนนาม
4
เมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม)
211
นาย วิทยา บรรณเทศ
5
เมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)
157
นาย สุพัฒน์ มาชัย
6
เมือง 6 (นาคำขอนกว้าง สามพร้าว)
174
นาย สมบัติ กองจันทร์
7
เมือง 7 (กุดสระนาข่า)
130
นาย สุพจน์ สืบวงษา
8
เมือง 8 (เชียงยืน)
113
นายสากล ฉิมวงศ์
9
เมือง 9 (รามสูร)
113
นาย สุเทพ ผลสว่าง
10
เพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ สุมเส้า)
233
นาย ทวี จำปาทอง
11
เพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)
193
นายวานิช โศกสี
12
เพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)
163
นาย คำผิน ส่องโสม
13
เพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)
112
ว่าที่ร้อยตรีคำพอง สว่างศรี
14
เพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)
91
นายอนันต์ แก่นวงษ์
15
หนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)
131
นาง พิสมัย สิมสีพิมพ์
16
หนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)
144
นาย ยุทธศิลป์ ผาอำนาจ
17
หนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)
110
นาย ธงชัย พละสาร
18
สร้างคอม 1 (สร้างคอม)
113
นายอรรถชัย นันทวิจิตร
19
สร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)
143
นาย สงกรานต์ ศรศิลป์