ข้อมูลนักเรียน (25 มิถุนายน 2564)

37,624
จำนวนนักเรียน
19,821
นักเรียนชาย
17,803
นักเรียนหญิง
2,288
ห้องเรียน
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เปรียบจำนวนนักเรียนตามระดับชั้น
จำนวนนักเรียนในสังกัด (25 มิถุนายน 2564)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
5
22
24
46
243
1,615
1,476
3,091
247
1,738
1,629
3,367
รวมอนุบาล
495
3,375
3,129
6,504
259
2,077
1,887
3,964
257
2,115
2,005
4,120
ประถมศึกษาปีที่ 3
257
2,256
2,006
4,262
ประถมศึกษาปีที่ 4
259
2,296
2,122
4,418
ประถมศึกษาปีที่ 5
263
2,246
1,977
4,223
ประถมศึกษาปีที่ 6
265
2,295
2,138
4,433
รวมประถมศึกษา
1,560
13,285
12,135
25,420
มัธยมศึกษาปีที่ 1
75
1,070
782
1,852
มัธยมศึกษาปีที่ 2
76
991
826
1,817
76
981
815
1,796
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
227
3,042
2,423
5,465
มัธยมศึกษาปีที่ 4
2
47
39
86
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
41
34
75
มัธยมศึกษาปีที่ 6
2
31
43
74
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
6
119
116
235
รวมมัธยมปลาย/ปวช.
6
119
116
235
รวมทั้งหมด
2,288
19,821
17,803
37,624
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายอำเภอ (25 มิถุนายน 2564)
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
102
1,090
10,678
9,804
20,482
29
288
2,531
2,150
4,681
66
707
5,174
4,559
9,733
22
203
1,438
1,290
2,728
รวมทั้งหมด
219
2,288
19,821
17,803
37,624
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายตำบลและอำเภอ (25 มิถุนายน 2564)
ตำบล
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
8
225
3,995
3,562
7,557
5
44
223
217
440
5
46
387
351
738
3
35
256
264
520
8
71
445
416
861
4
47
572
512
1,084
2
30
350
290
640
10
90
561
457
1,018
7
70
519
553
1,072
5
40
215
216
431
2
16
63
44
107
1
12
144
118
262
5
37
189
169
358
5
50
575
545
1,120
5
50
518
513
1,031
7
65
576
508
1,084
6
52
365
404
769
2
16
156
123
279
4
35
190
172
362
3
19
164
157
321
5
40
215
213
428
2
22
232
200
432
3
27
243
186
429
6
54
373
315
688
3
27
324
275
599
4
38
286
200
486
3
23
147
125
272
5
48
318
270
588
3
49
608
579
1,187
5
162
984
954
1,938
10
89
551
548
1,099
5
47
419
356
775
8
77
679
602
1,281
7
63
560
482
1,042
5
40
270
262
532
7
60
366
283
649
6
60
597
464
1,061
6
51
258
188
446
3
27
272
229
501
4
31
218
191
409
6
50
313
322
635
2
22
162
136
298
3
30
250
231
481
4
43
424
342
766
3
23
77
67
144
4
35
212
192
404
รวมทั้งหมด
219
2,288
19,821
17,803
37,624
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 6504 คน

17.29%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 25420 คน

67.56%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 5465 คน

14.53%

นักเรียนระดับมัธยมปลาย/เทียบเท่า จำนวน 235 คน

0.62%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนนักเรียน จำแนกตามกลุ่มโรงเรียน
รายละเอียดทั้งหมด