จำนวนนักเรียนในสังกัด จำนวน 219 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
41010001
บ้านท่าตูมดงสระพัง กุดสระ เมืองอุดรธานี
8
54
64
118
41010002
มิตรภาพ 6 กุดสระ เมืองอุดรธานี
8
83
83
166
41010003
บ้านโนนยางโนนบ่อ กุดสระ เมืองอุดรธานี
8
25
18
43
41010004
บ้านขมิ้นบ่อโคลน กุดสระ เมืองอุดรธานี
8
33
31
64
41010006
บ้านดอนหวาย กุดสระ เมืองอุดรธานี
8
20
20
40
41010008
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี
8
77
66
143
41010009
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี
8
18
27
45
41010010
บ้านนาสมบูรณ์ โคกสะอาด เมืองอุดรธานี
8
13
15
28
41010011
บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา โคกสะอาด เมืองอุดรธานี
11
82
64
146
41010012
บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) เชียงพิณ เมืองอุดรธานี
8
35
30
65
41010013
บ้านหนองโอนหนองฮาง เชียงพิณ เมืองอุดรธานี
9
49
47
96
41010014
บ้านจำปาวิทยา เชียงพิณ เมืองอุดรธานี
4
4
3
7
41010015
บ้านเชียงพิณ เชียงพิณ เมืองอุดรธานี
8
61
48
109
41010016
นาคลองหนองศรีคามวิทยา เชียงพิณ เมืองอุดรธานี
8
40
41
81
41010017
บ้านเชียงยืน เชียงยืน เมืองอุดรธานี
11
155
110
265
41010018
บ้านอีหลุ่ง เชียงยืน เมืองอุดรธานี
8
50
35
85
41010019
บ้านจำปา เชียงยืน เมืองอุดรธานี
8
32
27
59
41010020
บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 เชียงยืน เมืองอุดรธานี
8
20
21
41
41010021
บ้านหนองน้ำเค็ม เชียงยืน เมืองอุดรธานี
8
39
32
71
41010022
บ้านโนนสวรรค์ เชียงยืน เมืองอุดรธานี
6
9
10
19
41010023
บ้านหนองหลอด เชียงยืน เมืองอุดรธานี
11
103
105
208
41010024
บ้านหนองตอสูงแคน เชียงยืน เมืองอุดรธานี
11
62
45
107
41010025
บ่อน้อยประชาสรรค์ เชียงยืน เมืองอุดรธานี
11
68
55
123
41010026
บ้านนาเยีย เชียงยืน เมืองอุดรธานี
8
23
17
40
41010028
บ้านเชียงพัง นากว้าง เมืองอุดรธานี
8
61
69
130
41010029
ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา นากว้าง เมืองอุดรธานี
8
100
87
187
41010030
บ้านนาทาม นากว้าง เมืองอุดรธานี
3
3
1
4
41010031
บ้านหมากตูมดอนยานาง นาข่า เมืองอุดรธานี
11
102
88
190
41010032
ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) นาข่า เมืองอุดรธานี
11
133
152
285
41010033
ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย นาข่า เมืองอุดรธานี
8
46
32
78
41010034
บ้านเหล่าดอนแตง นาข่า เมืองอุดรธานี
8
14
16
30
41010035
บ้านนาคำหลวง นาข่า เมืองอุดรธานี
11
157
135
292
41010036
บ้านงอยเลิงทอง นาข่า เมืองอุดรธานี
8
54
33
87
41010037
ประชาสามัคคี นาข่า เมืองอุดรธานี
8
70
52
122
41010039
บ้านศรีเชียงใหม่ นาดี เมืองอุดรธานี
8
29
27
56
41010040
บ้านกุดลิงง้อหนองแก นาดี เมืองอุดรธานี
8
34
17
51
41010041
บ้านนาแอง นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี
8
53
46
99
41010042
ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี
8
14
21
35
41010043
บ้านนิคมพัฒนา นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี
9
42
48
90
41010044
บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี
11
83
72
155
41010045
บ้านปากดงส่งเสริมธรรม นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี
8
31
30
61
41010047
ชุมชนโนนสูง โนนสูง เมืองอุดรธานี
20
347
301
648
41010048
บ้านหนองโสกดาว โนนสูง เมืองอุดรธานี
9
77
68
145
41010049
บ้านข้าวสาร โนนสูง เมืองอุดรธานี
7
15
49
64
41010050
บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 โนนสูง เมืองอุดรธานี
11
133
94
227
41010051
บ้านเม่น บ้านขาว เมืองอุดรธานี
8
66
53
119
41010052
บ้านขาว บ้านขาว เมืองอุดรธานี
8
36
34
70
41010053
บ้านดู่ บ้านขาว เมืองอุดรธานี
8
45
37
82
41010054
บ้านหัวบึง บ้านขาว เมืองอุดรธานี
11
107
98
205
41010055
บ้านพรานเหมือน บ้านขาว เมืองอุดรธานี
11
133
129
262
41010056
บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) บ้านจั่น เมืองอุดรธานี
8
44
23
67
41010057
บ้านคำกลิ้ง บ้านจั่น เมืองอุดรธานี
11
139
129
268
41010058
บ้านหนองตูม บ้านจั่น เมืองอุดรธานี
8
68
67
135
41010059
บ้านจั่นศรีวิไล บ้านจั่น เมืองอุดรธานี
8
60
60
120
41010060
บ้านเลี่ยมพิลึก บ้านจั่น เมืองอุดรธานี
8
35
39
74
41010061
ค่ายประจักษ์ศิลปาคม บ้านจั่น เมืองอุดรธานี
9
19
86
105
41010062
บ้านตาด บ้านตาด เมืองอุดรธานี
15
172
143
315
41010063
บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน บ้านตาด เมืองอุดรธานี
8
35
42
77
41010064
บ้านโนนเดื่อ บ้านตาด เมืองอุดรธานี
8
46
42
88
41010065
บ้านสุขสมบูรณ์ บ้านตาด เมืองอุดรธานี
8
37
42
79
41010066
บ้านศรีบุญเรือง บ้านตาด เมืองอุดรธานี
8
26
27
53
41010067
เจ ซี บ้านอินทร์แปลง บ้านตาด เมืองอุดรธานี
8
38
29
67
41010068
ผ่านศึกสงเคราะห์ บ้านตาด เมืองอุดรธานี
8
59
55
114
41010069
บ้านหลุบหวายป่าขาม บ้านตาด เมืองอุดรธานี
8
32
36
68
41010071
บ้านเลื่อม บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี
12
144
118
262
41010074
ชุมชนสามพร้าว สามพร้าว เมืองอุดรธานี
21
397
368
765
41010075
บ้านหนองบุนาหล่ำ สามพร้าว เมืองอุดรธานี
8
77
73
150
41010077
บ้านหนองบั่วประชาสรรค์ สามพร้าว เมืองอุดรธานี
8
46
56
102
41010078
บ้านหนองคอนแสน สามพร้าว เมืองอุดรธานี
5
3
6
9
41010079
บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง สามพร้าว เมืองอุดรธานี
8
52
42
94
41010081
บ้านอี่เลี่ยน หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี
8
108
95
203
41010082
บ้านเซประชาอุทิศ หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี
8
48
28
76
41010083
บ้านโก่ย หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
8
39
42
81
41010084
บ้านจำปาโนนสะอาด หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
8
42
46
88
41010085
บ้านหนองนาคำ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
22
274
288
562
41010086
บ้านหนองหว้าหนองไผ่ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
8
76
81
157
41010087
บ้านหนองแก หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
8
22
27
49
41010088
บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
8
51
53
104
41010090
บ้านพรสวรรค์ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
8
15
16
31
41010091
บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) หนองบัว เมืองอุดรธานี
16
192
202
394
41010092
บ้านดงอุดม หนองบัว เมืองอุดรธานี
11
49
50
99
41010094
บ้านเก่าน้อย หนองบัว เมืองอุดรธานี
8
15
12
27
41010095
บ้านแม่นนท์ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี
8
32
49
81
41010096
บ้านหนองไผ่หนองหิน หนองไผ่ เมืองอุดรธานี
8
39
37
76
41010097
บ้านหนองนาเจริญ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี
8
34
31
65
41010098
บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง หนองไผ่ เมืองอุดรธานี
8
59
42
101
41010099
บ้านหนองตะไก้ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี
8
51
54
105
41010101
บ้านโสกน้ำขาว หนองไฮ เมืองอุดรธานี
8
43
43
86
41010103
หนองไฮวิทยา หนองไฮ เมืองอุดรธานี
11
95
112
207
41010104
บ้านโนนสะอาดผาสุข หนองไฮ เมืองอุดรธานี
11
138
132
270
41010105
บ้านดงมะกรูดทรายทอง หนองไฮ เมืองอุดรธานี
8
95
94
189
41010106
บ้านโคกลาด หนองไฮ เมืองอุดรธานี
12
147
132
279
41010107
ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
8
40
44
84
41010109
บ้านหนองเหล็ก หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
8
39
22
61
41010110
บ้านหนองตุ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
9
86
79
165
41010111
บ้านม่วงสว่างสามัคคี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
11
88
68
156
41010112
อนุบาลอุดรธานี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
84
1723
1651
3,374
41010114
บ้านหมากแข้ง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
85
1851
1572
3,423
41010115
บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
8
18
19
37
41010116
บ้านหนองบัว หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
12
150
107
257
41010117
หนองสำโรงวิทยา หมูม่น เมืองอุดรธานี
21
316
267
583
41010118
ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ หมูม่น เมืองอุดรธานี
9
34
23
57
41010119
ชุมชนกุดหมากไฟ กุดหมากไฟ หนองวัวซอ
11
161
126
287
41010120
บ้านโคกล่าม กุดหมากไฟ หนองวัวซอ
8
68
53
121
41010121
บ้านหนองแวงชุมพล กุดหมากไฟ หนองวัวซอ
8
95
96
191
41010122
บ้านหนองแซงสร้อย น้ำพ่น หนองวัวซอ
11
111
92
203
41010123
บ้านหนองแวงเดิด น้ำพ่น หนองวัวซอ
8
27
28
55
41010124
บ้านน้ำพ่น น้ำพ่น หนองวัวซอ
11
119
60
179
41010125
บ้านเลา น้ำพ่น หนองวัวซอ
8
29
20
49
41010126
รัฐประชา 509 โนนหวาย หนองวัวซอ
8
77
70
147
41010127
บ้านโนนหวาย โนนหวาย หนองวัวซอ
16
138
107
245
41010128
บ้านหนองเม็กห้วยทราย โนนหวาย หนองวัวซอ
8
39
39
78
41010129
บ้านโคกหนองแซง โนนหวาย หนองวัวซอ
8
44
39
83
41010130
บ้านเสาเล้า โนนหวาย หนองวัวซอ
8
20
15
35
41010131
บ้านหนองบัวบาน หนองบัวบาน หนองวัวซอ
8
79
81
160
41010132
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 หนองบัวบาน หนองวัวซอ
8
41
31
72
41010134
บ้านหนองอ้อน้อย หนองบัวบาน หนองวัวซอ
7
27
13
40
41010135
บ้านโคกก่องหนองแวงยาว หนองวัวซอ หนองวัวซอ
8
44
41
85
41010136
อนุบาลหนองวัวซอ หนองวัวซอ หนองวัวซอ
33
487
492
979
41010137
บ้านหนองอ้อ หนองอ้อ หนองวัวซอ
9
98
82
180
41010138
บ้านโนนสำราญ หนองอ้อ หนองวัวซอ
8
20
22
42
41010139
ชุมชนหนองแสง หนองวัวซอ หนองวัวซอ
8
77
46
123
41010140
บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ หนองอ้อ หนองวัวซอ
10
125
82
207
41010142
บ้านหมากหญ้า หมากหญ้า หนองวัวซอ
11
170
145
315
41010143
บ้านผาสิงห์ หมากหญ้า หนองวัวซอ
11
62
55
117
41010144
บ้านดงบัง อูบมุง หนองวัวซอ
8
31
27
58
41010145
บ้านโนนชัยศรี อูบมุง หนองวัวซอ
8
28
33
61
41010146
บ้านหนองบัวเงิน อูบมุง หนองวัวซอ
8
35
34
69
41010147
บ้านอูบมุง อูบมุง หนองวัวซอ
11
100
68
168
41010148
บ้านห้วยไร่ อูบมุง หนองวัวซอ
8
41
42
83
41010149
บ้านโคกผักหอม อูบมุง หนองวัวซอ
11
138
111
249
41010150
บ้านนาสีนวล โคกกลาง เพ็ญ
8
48
25
73
41010151
บ้านโคกกลาง โคกกลาง เพ็ญ
11
185
162
347
41010152
บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ โคกกลาง เพ็ญ
8
39
42
81
41010153
บ้านจอมศรี จอมศรี เพ็ญ
8
70
60
130
41010154
บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ จอมศรี เพ็ญ
8
72
55
127
41010155
บ้านหนองบ่อ จอมศรี เพ็ญ
8
83
58
141
41010156
บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ จอมศรี เพ็ญ
8
91
72
163
41010157
จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ จอมศรี เพ็ญ
17
175
132
307
41010158
บ้านดงยางนารายณ์ จอมศรี เพ็ญ
11
106
87
193
41010159
บ้านเชียงหวางสร้างลาน เชียงหวาง เพ็ญ
8
91
79
170
41010160
บ้านนาดี เชียงหวาง เพ็ญ
8
18
22
40
41010161
บ้านสร้างหลวงสร้างคำ เชียงหวาง เพ็ญ
11
85
69
154
41010162
บ้านดงใหญ่ เชียงหวาง เพ็ญ
11
125
149
274
41010163
บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี เชียงหวาง เพ็ญ
12
174
122
296
41010164
บ้านโพนเลาโพนทอง เชียงหวาง เพ็ญ
8
46
36
82
41010165
บ้านด่าน เชียงหวาง เพ็ญ
8
39
43
82
41010166
บ้านโนนสวาง เตาไห เพ็ญ
8
40
28
68
41010167
บ้านคอนเลียบ เตาไห เพ็ญ
8
38
22
60
41010168
บ้านนาพัง เตาไห เพ็ญ
8
23
22
45
41010169
บ้านเตาไห เตาไห เพ็ญ
11
85
49
134
41010170
บ้านหม้อ เตาไห เพ็ญ
8
39
38
77
41010171
บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ เตาไห เพ็ญ
8
33
29
62
41010172
บ้านนาบัวไผ่วิทยา นาบัว เพ็ญ
8
61
61
122
41010173
บ้านยางซอง นาบัว เพ็ญ
8
59
55
114
41010174
บ้านนาทรายนาม่วง นาบัว เพ็ญ
8
54
40
94
41010175
บ้านดอนกลอยดอนอุดม นาบัว เพ็ญ
8
57
62
119
41010176
บ้านท่าหนาด นาบัว เพ็ญ
8
39
44
83
41010177
บ้านนาพู่ นาพู่ เพ็ญ
12
179
142
321
41010178
บ้านป่าก้าวดอนแดง นาพู่ เพ็ญ
8
27
27
54
41010179
บ้านหลวงหัวสวย นาพู่ เพ็ญ
11
113
113
226
41010180
บ้านศรีบุญเรือง นาพู่ เพ็ญ
8
24
20
44
41010181
บ้านกิ่วดงมะไฟ นาพู่ เพ็ญ
8
76
54
130
41010182
บ้านหนองนกเขียนโพนทัน เชียงหวาง เพ็ญ
11
101
82
183
41010183
ชุมชนบ้านธาตุ บ้านธาตุ เพ็ญ
12
90
100
190
41010184
บ้านสังซาวังน้ำขาว บ้านธาตุ เพ็ญ
8
52
41
93
41010185
บ้านถิ่น สุขาวิทยา บ้านธาตุ เพ็ญ
8
72
57
129
41010186
นิคมโนนสมบูรณ์ บ้านธาตุ เพ็ญ
8
22
22
44
41010187
บ้านนาคอมนาดอกไม้ บ้านธาตุ เพ็ญ
8
56
68
124
41010188
บ้านดอนแก้ว บ้านธาตุ เพ็ญ
7
22
14
36
41010189
บ้านยามกาใหญ่ บ้านธาตุ เพ็ญ
8
29
32
61
41010190
บ้านนาพูนทรัพย์ บ้านธาตุ เพ็ญ
8
22
29
51
41010191
บ้านหมูม่นโพนโนนสะอาด บ้านธาตุ เพ็ญ
11
90
84
174
41010192
บ้านยามกาโนนคำ บ้านธาตุ เพ็ญ
11
96
101
197
41010193
บ้านเหล่าดอนเงิน บ้านเหล่า เพ็ญ
12
132
108
240
41010194
บ้านหนองผง บ้านเหล่า เพ็ญ
8
30
13
43
41010195
บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) บ้านเหล่า เพ็ญ
8
47
42
89
41010196
บ้านโคกสว่าง บ้านเหล่า เพ็ญ
8
47
43
90
41010198
บ้านหนองกุง บ้านเหล่า เพ็ญ
8
52
44
96
41010199
บ้านดงขันทอง บ้านเหล่า เพ็ญ
8
31
17
48
41010200
บ้านดงศรีสําราญ บ้านเหล่า เพ็ญ
8
27
16
43
41010201
บ้านนาส่อนโพนทัน เพ็ญ เพ็ญ
8
49
34
83
41010202
บ้านใหม่ เพ็ญ เพ็ญ
8
33
15
48
41010203
บ้านศรีสุวรรณดงสัมพันธ์โพนสว่าง เพ็ญ เพ็ญ
93
58
36
94
41010204
บ้านโพนงามหนองตุ เพ็ญ เพ็ญ
8
90
72
162
41010205
อนุบาลเพ็ญประชานุกูล เพ็ญ เพ็ญ
45
754
797
1,551
41010206
บ้านโนนรังหนองผือวิทยา สร้างแป้น เพ็ญ
8
39
43
82
41010207
บ้านทอนดอนยาว สร้างแป้น เพ็ญ
8
76
79
155
41010208
บ้านสร้างแป้น สร้างแป้น เพ็ญ
8
81
54
135
41010209
บ้านหว้าน สร้างแป้น เพ็ญ
7
22
15
37
41010210
สุมเส้าวิทยา สุมเส้า เพ็ญ
12
194
165
359
41010211
บ้านดงปอ สุมเส้า เพ็ญ
8
56
39
95
41010212
บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สุมเส้า เพ็ญ
11
132
95
227
41010213
บ้านแพงศรี สุมเส้า เพ็ญ
8
21
18
39
41010215
บ้านหนองบัวบาน สุมเส้า เพ็ญ
8
22
27
49
41010216
บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ สุมเส้า เพ็ญ
8
61
60
121
41010217
ดงยางวังโตนวิทยา สุมเส้า เพ็ญ
8
74
78
152
41010218
บ้านเชียงดา เชียงดา สร้างคอม
11
86
74
160
41010219
บ้านแมดวิทยาคม เชียงดา สร้างคอม
11
76
62
138
41010220
บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) นาสะอาด สร้างคอม
8
48
28
76
41010221
บ้านไชยฟอง นาสะอาด สร้างคอม
7
11
14
25
41010222
บ้านนาสะอาด นาสะอาด สร้างคอม
8
18
25
43
41010223
บ้านดอนเดื่อ บ้านโคก สร้างคอม
11
83
74
157
41010224
บ้านดอนบาก บ้านโคก สร้างคอม
8
56
38
94
41010225
โคกโพธิ์วิทยา บ้านโคก สร้างคอม
11
132
102
234
41010226
บ้านนาน้ำชุ่ม บ้านโคก สร้างคอม
13
153
128
281
41010227
บ้านยวด บ้านยวด สร้างคอม
11
65
79
144
41010228
บ้านชาด บ้านยวด สร้างคอม
8
58
50
108
41010229
บ้านนามั่ง บ้านยวด สร้างคอม
11
127
102
229
41010230
บ้านน้ำเที่ยง บ้านหินโงม สร้างคอม
8
33
30
63
41010231
บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว บ้านหินโงม สร้างคอม
8
60
60
120
41010232
บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา บ้านหินโงม สร้างคอม
8
32
22
54
41010233
บ้านหินโงม บ้านหินโงม สร้างคอม
11
87
80
167
41010234
บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) สร้างคอม สร้างคอม
7
15
10
25
41010235
บ้านดงผักเทียม สร้างคอม สร้างคอม
8
22
21
43
41010236
อนุบาลสร้างคอม สร้างคอม สร้างคอม
16
177
193
370
41010237
บ้านท่าเสียว สร้างคอม สร้างคอม
8
56
72
128
41010238
บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา สร้างคอม สร้างคอม
8
37
24
61
41010239
บ้านโคกสว่าง สร้างคอม สร้างคอม
3
6
2
8