จำนวนนักเรียนในสังกัด จำนวน 219 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ )

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
41010001
บ้านท่าตูมดงสระพัง กุดสระ เมืองอุดรธานี
0
41010002
มิตรภาพ 6 กุดสระ เมืองอุดรธานี
0
41010003
บ้านโนนยางโนนบ่อ กุดสระ เมืองอุดรธานี
0
41010004
บ้านขมิ้นบ่อโคลน กุดสระ เมืองอุดรธานี
0
41010006
บ้านดอนหวาย กุดสระ เมืองอุดรธานี
0
41010008
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี
0
41010009
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี
0
41010010
บ้านนาสมบูรณ์ โคกสะอาด เมืองอุดรธานี
0
41010011
บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา โคกสะอาด เมืองอุดรธานี
0
41010012
บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) เชียงพิณ เมืองอุดรธานี
0
41010013
บ้านหนองโอนหนองฮาง เชียงพิณ เมืองอุดรธานี
0
41010014
บ้านจำปาวิทยา เชียงพิณ เมืองอุดรธานี
0
41010015
บ้านเชียงพิณ เชียงพิณ เมืองอุดรธานี
0
41010016
นาคลองหนองศรีคามวิทยา เชียงพิณ เมืองอุดรธานี
0
41010017
บ้านเชียงยืน เชียงยืน เมืองอุดรธานี
0
41010018
บ้านอีหลุ่ง เชียงยืน เมืองอุดรธานี
0
41010019
บ้านจำปา เชียงยืน เมืองอุดรธานี
0
41010020
บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 เชียงยืน เมืองอุดรธานี
0
41010021
บ้านหนองน้ำเค็ม เชียงยืน เมืองอุดรธานี
0
41010022
บ้านโนนสวรรค์ เชียงยืน เมืองอุดรธานี
0
41010023
บ้านหนองหลอด เชียงยืน เมืองอุดรธานี
0
41010024
บ้านหนองตอสูงแคน เชียงยืน เมืองอุดรธานี
0
41010025
บ่อน้อยประชาสรรค์ เชียงยืน เมืองอุดรธานี
0
41010026
บ้านนาเยีย เชียงยืน เมืองอุดรธานี
0
41010028
บ้านเชียงพัง นากว้าง เมืองอุดรธานี
0
41010029
ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา นากว้าง เมืองอุดรธานี
0
41010030
บ้านนาทาม นากว้าง เมืองอุดรธานี
0
41010031
บ้านหมากตูมดอนยานาง นาข่า เมืองอุดรธานี
0
41010032
ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) นาข่า เมืองอุดรธานี
0
41010033
ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย นาข่า เมืองอุดรธานี
0
41010034
บ้านเหล่าดอนแตง นาข่า เมืองอุดรธานี
0
41010035
บ้านนาคำหลวง นาข่า เมืองอุดรธานี
0
41010036
บ้านงอยเลิงทอง นาข่า เมืองอุดรธานี
0
41010037
ประชาสามัคคี นาข่า เมืองอุดรธานี
0
41010039
บ้านศรีเชียงใหม่ นาดี เมืองอุดรธานี
0
41010040
บ้านกุดลิงง้อหนองแก นาดี เมืองอุดรธานี
0
41010041
บ้านนาแอง นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี
0
41010042
ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี
0
41010043
บ้านนิคมพัฒนา นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี
0
41010044
บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี
0
41010045
บ้านปากดงส่งเสริมธรรม นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี
0
41010047
ชุมชนโนนสูง โนนสูง เมืองอุดรธานี
0
41010048
บ้านหนองโสกดาว โนนสูง เมืองอุดรธานี
0
41010049
บ้านข้าวสาร โนนสูง เมืองอุดรธานี
0
41010050
บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 โนนสูง เมืองอุดรธานี
0
41010051
บ้านเม่น บ้านขาว เมืองอุดรธานี
0
41010052
บ้านขาว บ้านขาว เมืองอุดรธานี
0
41010053
บ้านดู่ บ้านขาว เมืองอุดรธานี
0
41010054
บ้านหัวบึง บ้านขาว เมืองอุดรธานี
0
41010055
บ้านพรานเหมือน บ้านขาว เมืองอุดรธานี
0
41010056
บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) บ้านจั่น เมืองอุดรธานี
0
41010057
บ้านคำกลิ้ง บ้านจั่น เมืองอุดรธานี
0
41010058
บ้านหนองตูม บ้านจั่น เมืองอุดรธานี
0
41010059
บ้านจั่นศรีวิไล บ้านจั่น เมืองอุดรธานี
0
41010060
บ้านเลี่ยมพิลึก บ้านจั่น เมืองอุดรธานี
0
41010061
ค่ายประจักษ์ศิลปาคม บ้านจั่น เมืองอุดรธานี
0
41010062
บ้านตาด บ้านตาด เมืองอุดรธานี
0
41010063
บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน บ้านตาด เมืองอุดรธานี
0
41010064
บ้านโนนเดื่อ บ้านตาด เมืองอุดรธานี
0
41010065
บ้านสุขสมบูรณ์ บ้านตาด เมืองอุดรธานี
0
41010066
บ้านศรีบุญเรือง บ้านตาด เมืองอุดรธานี
0
41010067
เจ ซี บ้านอินทร์แปลง บ้านตาด เมืองอุดรธานี
0
41010068
ผ่านศึกสงเคราะห์ บ้านตาด เมืองอุดรธานี
0
41010069
บ้านหลุบหวายป่าขาม บ้านตาด เมืองอุดรธานี
0
41010071
บ้านเลื่อม บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี
0
41010074
ชุมชนสามพร้าว สามพร้าว เมืองอุดรธานี
0
41010075
บ้านหนองบุนาหล่ำ สามพร้าว เมืองอุดรธานี
0
41010077
บ้านหนองบั่วประชาสรรค์ สามพร้าว เมืองอุดรธานี
0
41010078
บ้านหนองคอนแสน สามพร้าว เมืองอุดรธานี
0
41010079
บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง สามพร้าว เมืองอุดรธานี
0
41010081
บ้านอี่เลี่ยน หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี
0
41010082
บ้านเซประชาอุทิศ หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี
0
41010083
บ้านโก่ย หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
0
41010084
บ้านจำปาโนนสะอาด หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
0
41010085
บ้านหนองนาคำ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
0
41010086
บ้านหนองหว้าหนองไผ่ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
0
41010087
บ้านหนองแก หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
0
41010088
บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
0
41010090
บ้านพรสวรรค์ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
0
41010091
บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) หนองบัว เมืองอุดรธานี
0
41010092
บ้านดงอุดม หนองบัว เมืองอุดรธานี
0
41010094
บ้านเก่าน้อย หนองบัว เมืองอุดรธานี
0
41010095
บ้านแม่นนท์ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี
0
41010096
บ้านหนองไผ่หนองหิน หนองไผ่ เมืองอุดรธานี
0
41010097
บ้านหนองนาเจริญ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี
0
41010098
บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง หนองไผ่ เมืองอุดรธานี
0
41010099
บ้านหนองตะไก้ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี
0
41010101
บ้านโสกน้ำขาว หนองไฮ เมืองอุดรธานี
0
41010103
หนองไฮวิทยา หนองไฮ เมืองอุดรธานี
0
41010104
บ้านโนนสะอาดผาสุข หนองไฮ เมืองอุดรธานี
0
41010105
บ้านดงมะกรูดทรายทอง หนองไฮ เมืองอุดรธานี
0
41010106
บ้านโคกลาด หนองไฮ เมืองอุดรธานี
0
41010107
ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
0
41010109
บ้านหนองเหล็ก หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
0
41010110
บ้านหนองตุ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
0
41010111
บ้านม่วงสว่างสามัคคี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
0
41010112
อนุบาลอุดรธานี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
0
41010114
บ้านหมากแข้ง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
0
41010115
บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
0
41010116
บ้านหนองบัว หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
0
41010117
หนองสำโรงวิทยา หมูม่น เมืองอุดรธานี
0
41010118
ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ หมูม่น เมืองอุดรธานี
0
41010119
ชุมชนกุดหมากไฟ กุดหมากไฟ หนองวัวซอ
0
41010120
บ้านโคกล่าม กุดหมากไฟ หนองวัวซอ
0
41010121
บ้านหนองแวงชุมพล กุดหมากไฟ หนองวัวซอ
0
41010122
บ้านหนองแซงสร้อย น้ำพ่น หนองวัวซอ
0
41010123
บ้านหนองแวงเดิด น้ำพ่น หนองวัวซอ
0
41010124
บ้านน้ำพ่น น้ำพ่น หนองวัวซอ
0
41010125
บ้านเลา น้ำพ่น หนองวัวซอ
0
41010126
รัฐประชา 509 โนนหวาย หนองวัวซอ
0
41010127
บ้านโนนหวาย โนนหวาย หนองวัวซอ
0
41010128
บ้านหนองเม็กห้วยทราย โนนหวาย หนองวัวซอ
0
41010129
บ้านโคกหนองแซง โนนหวาย หนองวัวซอ
0
41010130
บ้านเสาเล้า โนนหวาย หนองวัวซอ
0
41010131
บ้านหนองบัวบาน หนองบัวบาน หนองวัวซอ
0
41010132
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 หนองบัวบาน หนองวัวซอ
0
41010134
บ้านหนองอ้อน้อย หนองบัวบาน หนองวัวซอ
0
41010135
บ้านโคกก่องหนองแวงยาว หนองวัวซอ หนองวัวซอ
0
41010136
อนุบาลหนองวัวซอ หนองวัวซอ หนองวัวซอ
0
41010137
บ้านหนองอ้อ หนองอ้อ หนองวัวซอ
0
41010138
บ้านโนนสำราญ หนองอ้อ หนองวัวซอ
0
41010139
ชุมชนหนองแสง หนองวัวซอ หนองวัวซอ
0
41010140
บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ หนองอ้อ หนองวัวซอ
0
41010142
บ้านหมากหญ้า หมากหญ้า หนองวัวซอ
0
41010143
บ้านผาสิงห์ หมากหญ้า หนองวัวซอ
0
41010144
บ้านดงบัง อูบมุง หนองวัวซอ
0
41010145
บ้านโนนชัยศรี อูบมุง หนองวัวซอ
0
41010146
บ้านหนองบัวเงิน อูบมุง หนองวัวซอ
0
41010147
บ้านอูบมุง อูบมุง หนองวัวซอ
0
41010148
บ้านห้วยไร่ อูบมุง หนองวัวซอ
0
41010149
บ้านโคกผักหอม อูบมุง หนองวัวซอ
0
41010150
บ้านนาสีนวล โคกกลาง เพ็ญ
0
41010151
บ้านโคกกลาง โคกกลาง เพ็ญ
0
41010152
บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ โคกกลาง เพ็ญ
0
41010153
บ้านจอมศรี จอมศรี เพ็ญ
0
41010154
บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ จอมศรี เพ็ญ
0
41010155
บ้านหนองบ่อ จอมศรี เพ็ญ
0
41010156
บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ จอมศรี เพ็ญ
0
41010157
จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ จอมศรี เพ็ญ
0
41010158
บ้านดงยางนารายณ์ จอมศรี เพ็ญ
0
41010159
บ้านเชียงหวางสร้างลาน เชียงหวาง เพ็ญ
0
41010160
บ้านนาดี เชียงหวาง เพ็ญ
0
41010161
บ้านสร้างหลวงสร้างคำ เชียงหวาง เพ็ญ
0
41010162
บ้านดงใหญ่ เชียงหวาง เพ็ญ
0
41010163
บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี เชียงหวาง เพ็ญ
0
41010164
บ้านโพนเลาโพนทอง เชียงหวาง เพ็ญ
0
41010165
บ้านด่าน เชียงหวาง เพ็ญ
0
41010166
บ้านโนนสวาง เตาไห เพ็ญ
0
41010167
บ้านคอนเลียบ เตาไห เพ็ญ
0
41010168
บ้านนาพัง เตาไห เพ็ญ
0
41010169
บ้านเตาไห เตาไห เพ็ญ
0
41010170
บ้านหม้อ เตาไห เพ็ญ
0
41010171
บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ เตาไห เพ็ญ
0
41010172
บ้านนาบัวไผ่วิทยา นาบัว เพ็ญ
0
41010173
บ้านยางซอง นาบัว เพ็ญ
0
41010174
บ้านนาทรายนาม่วง นาบัว เพ็ญ
0
41010175
บ้านดอนกลอยดอนอุดม นาบัว เพ็ญ
0
41010176
บ้านท่าหนาด นาบัว เพ็ญ
0
41010177
บ้านนาพู่ นาพู่ เพ็ญ
0
41010178
บ้านป่าก้าวดอนแดง นาพู่ เพ็ญ
0
41010179
บ้านหลวงหัวสวย นาพู่ เพ็ญ
0
41010180
บ้านศรีบุญเรือง นาพู่ เพ็ญ
0
41010181
บ้านกิ่วดงมะไฟ นาพู่ เพ็ญ
0
41010182
บ้านหนองนกเขียนโพนทัน เชียงหวาง เพ็ญ
0
41010183
ชุมชนบ้านธาตุ บ้านธาตุ เพ็ญ
0
41010184
บ้านสังซาวังน้ำขาว บ้านธาตุ เพ็ญ
0
41010185
บ้านถิ่น สุขาวิทยา บ้านธาตุ เพ็ญ
0
41010186
นิคมโนนสมบูรณ์ บ้านธาตุ เพ็ญ
0
41010187
บ้านนาคอมนาดอกไม้ บ้านธาตุ เพ็ญ
0
41010188
บ้านดอนแก้ว บ้านธาตุ เพ็ญ
0
41010189
บ้านยามกาใหญ่ บ้านธาตุ เพ็ญ
0
41010190
บ้านนาพูนทรัพย์ บ้านธาตุ เพ็ญ
0
41010191
บ้านหมูม่นโพนโนนสะอาด บ้านธาตุ เพ็ญ
0
41010192
บ้านยามกาโนนคำ บ้านธาตุ เพ็ญ
0
41010193
บ้านเหล่าดอนเงิน บ้านเหล่า เพ็ญ
0
41010194
บ้านหนองผง บ้านเหล่า เพ็ญ
0
41010195
บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) บ้านเหล่า เพ็ญ
0
41010196
บ้านโคกสว่าง บ้านเหล่า เพ็ญ
0
41010198
บ้านหนองกุง บ้านเหล่า เพ็ญ
0
41010199
บ้านดงขันทอง บ้านเหล่า เพ็ญ
0
41010200
บ้านดงศรีสําราญ บ้านเหล่า เพ็ญ
0
41010201
บ้านนาส่อนโพนทัน เพ็ญ เพ็ญ
0
41010202
บ้านใหม่ เพ็ญ เพ็ญ
0
41010203
บ้านศรีสุวรรณดงสัมพันธ์โพนสว่าง เพ็ญ เพ็ญ
0
41010204
บ้านโพนงามหนองตุ เพ็ญ เพ็ญ
0
41010205
อนุบาลเพ็ญประชานุกูล เพ็ญ เพ็ญ
0
41010206
บ้านโนนรังหนองผือวิทยา สร้างแป้น เพ็ญ
0
41010207
บ้านทอนดอนยาว สร้างแป้น เพ็ญ
0
41010208
บ้านสร้างแป้น สร้างแป้น เพ็ญ
0
41010209
บ้านหว้าน สร้างแป้น เพ็ญ
0
41010210
สุมเส้าวิทยา สุมเส้า เพ็ญ
0
41010211
บ้านดงปอ สุมเส้า เพ็ญ
0
41010212
บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สุมเส้า เพ็ญ
0
41010213
บ้านแพงศรี สุมเส้า เพ็ญ
0
41010215
บ้านหนองบัวบาน สุมเส้า เพ็ญ
0
41010216
บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ สุมเส้า เพ็ญ
0
41010217
ดงยางวังโตนวิทยา สุมเส้า เพ็ญ
0
41010218
บ้านเชียงดา เชียงดา สร้างคอม
0
41010219
บ้านแมดวิทยาคม เชียงดา สร้างคอม
0
41010220
บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) นาสะอาด สร้างคอม
0
41010221
บ้านไชยฟอง นาสะอาด สร้างคอม
0
41010222
บ้านนาสะอาด นาสะอาด สร้างคอม
0
41010223
บ้านดอนเดื่อ บ้านโคก สร้างคอม
0
41010224
บ้านดอนบาก บ้านโคก สร้างคอม
0
41010225
โคกโพธิ์วิทยา บ้านโคก สร้างคอม
0
41010226
บ้านนาน้ำชุ่ม บ้านโคก สร้างคอม
0
41010227
บ้านยวด บ้านยวด สร้างคอม
0
41010228
บ้านชาด บ้านยวด สร้างคอม
0
41010229
บ้านนามั่ง บ้านยวด สร้างคอม
0
41010230
บ้านน้ำเที่ยง บ้านหินโงม สร้างคอม
0
41010231
บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว บ้านหินโงม สร้างคอม
0
41010232
บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา บ้านหินโงม สร้างคอม
0
41010233
บ้านหินโงม บ้านหินโงม สร้างคอม
0
41010234
บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) สร้างคอม สร้างคอม
0
41010235
บ้านดงผักเทียม สร้างคอม สร้างคอม
0
41010236
อนุบาลสร้างคอม สร้างคอม สร้างคอม
0
41010237
บ้านท่าเสียว สร้างคอม สร้างคอม
0
41010238
บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา สร้างคอม สร้างคอม
0
41010239
บ้านโคกสว่าง สร้างคอม สร้างคอม
0