สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

175
โรงเรียนในสังกัด
36,082
จำนวนนักเรียน
2,704
จำนวนครูและบุคลากร
84
บุคลากร สพท.
ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 1
0.57
21 - 40 คน
 5
2.86
41 - 60 คน
 11
6.29
61 - 80 คน
 16
9.14
81 - 100 คน
 13
7.43
101 - 120 คน
 15
8.57
รวม
 61
34.86
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 52
29.71
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 30
17.14
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 23
13.14
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 7
4.00
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 2
1.14
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 175
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 61 แห่ง 34.86%

34.86%

นักเรียน 121 - 499 คน จำนวน 105 แห่ง 60.00%

60.00%

นักเรียน 500 - 1499 คน จำนวน 7 แห่ง 4.00%

4.00%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 2 แห่ง 1.14%

1.14%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 113 แห่ง 64.57%

64.57%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 60 แห่ง 34.29%

34.29%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 แห่ง 0.57%

0.57%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง 0.57%

0.57%
รายละเอียดทั้งหมด