คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • นายไพรวัลย์ จันทะนะ
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชี่ยวชาญ
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • นายชัยยงค์ ธุรารัตน์
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ

  นายสท้าน วารี
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ

  นายวิทยา ชุมปัญญา
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ

  นางชรินดา พิมพบุตร
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ
 • ผู้อำนวยการกลุ่ม
 • นางสมหมาย นันทราช
  อำนวยการ
  นางสาววารุณี บารมี
  นโยบายและแผน
  นายไพบูรณ์ คำภูมี
  ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
  นางสาวอารมณ์ สุทธิอาจ
  บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  นางสมบัติ แก้วมะ
  บริหารงานบุคคล
  นางนิราตรี รักษาภักดี
  พัฒนาครูฯ
  นายสมพร หลิมเจริญ
  นิเทศติดตามฯ
  นางอรัญญา แสนสีแก้ว
  ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  นางพินทุมดี เหล่ากว้าง
  กลุ่มกฎหมายและคดี
  นางญาณิชศา โชติธนผล
  หน่วยตรวจสอบภายใน