3,399

คอมพิวเตอร์ใช้เรียน/สอน

3,399

คอมพิวเตอร์ใช้เรียน/สอน

769

คอมพิวเตอร์ใช้บริหาร

769

คอมพิวเตอร์ใช้บริหาร
ข้อมูลคอมพิวเตอร์โรงเรียนในสังกัด
ลำดับ
รหัสโรงเรียน โรงเรียน
คอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ใช้ในการบริหารจัดการ
ได้รับจัดสรร
จัดหาเอง/บริจาค
รวม
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ได้รับจัดสรร
จัดหาเอง/บริจาค
รวม
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
1
47010001
บ้านพานสหราษฎร์บำรุง
30
8
38
26
12
2
0
2
2
0
2
47010002
บ้านประชาสุขสันติ์
11
0
11
8
3
4
0
4
0
4
3
47010003
โคกเลาะวิทยาคาร
10
20
30
7
23
0
10
10
4
6
4
47010004
บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา
0
4
4
3
1
0
4
4
4
0
5
47010005
ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์
22
4
26
26
6
22
4
26
26
6
6
47010006
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
20
0
20
10
10
5
0
5
5
0
7
47010007
บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
20
10
30
30
0
2
5
7
7
0
8
47010008
บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
10
0
10
8
2
0
0
0
0
0
9
47010009
นายอวัฒนา
11
2
13
12
1
1
2
3
2
1
10
47010010
งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง
12
5
17
5
12
0
1
1
1
0
11
47010011
บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา)
0
10
10
5
5
0
2
2
1
1
12
ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์
0
0
13
47010013
ทุ่งมนพิทยาคาร
26
5
31
23
8
3
5
8
8
0
14
47010013
ทุ่งมนพิทยาคาร
20
15
35
4
11
3
7
10
7
0
15
47010014
ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์
12
0
12
12
0
1
0
1
1
0
16
47010015
บ้านป่าหว้าน
23
0
23
23
0
0
4
4
4
0
17
47010016
บ้านหนองหอย
31
7
38
6
18
9
0
9
9
0
18
47010017
ศิริราษฎร์วิทยาคาร
25
5
30
20
10
20
0
20
18
2
19
47010018
บ้านดอนเชียงคูณ
5
1
6
6
0
1
0
1
1
0
20
47010019
ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์
7
0
7
4
3
0
0
0
0
0
21
47010020
บ้านหนองมะเกลือ
10
5
15
15
2
0
6
6
6
0
22
47010021
บ้านกุดแข้
6
0
6
1
5
0
1
1
1
0
23
47010022
บ้านนาแก
2
0
2
2
0
1
0
1
1
0
24
47010023
บ้านดงขวาง
0
1
1
4
1
0
1
1
1
0
25
47010024
บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ
8
0
8
8
0
5
0
5
5
0
26
47010025
บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์
6
0
6
6
0
1
0
1
1
0
27
47010026
บ้านนากับแก้
0
2
2
2
0
0
5
5
5
0
28
47010027
บ้านหนองไผ่
33
1
34
28
6
1
0
1
1
0
29
47010029
บ้านพะโค
4
0
4
0
4
0
1
1
1
0
30
47010030
ท่าแร่วิทยา
32
0
32
30
2
0
5
5
3
2
31
47010032
อนุบาลสกลนคร
48
51
99
99
0
0
19
19
19
0
32
เชิงชุมราษฎร์นุกูล
0
0
33
47010034
สกลนคร(วันครู2501)
11
16
27
27
0
0
3
3
3
0
34
47010035
นาอ้อยคำสะอาด
33
4
37
20
17
20
4
24
10
14
35
47010036
เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
30
26
56
16
40
1
2
3
1
2
36
47010037
บ้านกกส้มโฮง
11
0
11
11
0
0
2
2
2
0
37
47010038
ธาตุนาเวงวิทยา
10
11
21
11
0
3
2
5
4
1
38
47010039
ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
20
5
25
12
13
19
0
19
19
0
39
47010039
ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
30
20
50
50
0
15
4
19
19
0
40
47010040
ห้วยปลาใยผดุงวิทยา
10
8
18
10
8
1
0
1
1
0
41
47010041
ผักแพวบำรุงวิทยา
12
3
15
8
7
1
1
2
2
0
42
47010042
บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา
4
8
12
8
4
2
2
4
2
2
43
47010043
บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง
0
10
10
10
0
0
3
3
3
0
44
47010044
บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา
10
2
12
7
5
12
0
12
8
4
45
47010045
บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์
27
0
27
0
27
3
1
4
2
2
46
47010046
บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์
12
0
12
12
0
0
1
1
1
0
47
47010047
บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2)
12
0
12
0
12
4
0
4
0
4
48
47010047
บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2)
12
0
12
12
0
4
0
4
4
0
49
47010048
บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์
4
0
4
3
1
1
0
1
1
0
50
47010049
บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์
10
11
21
19
2
0
2
2
2
0
51
47010050
ห้วยทรายวิทยา
20
0
20
20
0
0
2
2
2
0
52
47010051
บ้านหนองนาเลิศ
22
0
22
15
7
11
0
11
11
0
53
47010052
บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์
25
26
51
31
20
0
2
2
2
0
54
47010053
บ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน)
6
3
9
5
4
0
0
0
0
0
55
47010054
บ้านดอนแคน
22
0
22
17
5
3
8
11
11
0
56
บ้านท่าม่วง
0
0
57
47010056
บ้านดอนสัมพันธ์
5
15
20
20
0
3
1
4
4
0
58
47010057
บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)
17
0
17
17
0
2
0
2
2
0
59
47010058
บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง)
3
0
3
3
0
2
2
4
4
0
60
47010059
บ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ
21
0
21
21
0
0
2
2
2
0
61
47010060
บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม
6
0
6
6
0
3
0
3
3
0
62
47010061
บ้านนาคำวิทยาคาร
20
5
25
20
5
5
0
5
5
0
63
47010062
บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)
14
10
24
20
4
0
10
10
10
0
64
47010063
บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง
37
0
37
37
5
0
0
0
0
0
65
47010064
บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง
16
7
23
23
0
0
6
6
6
0
66
47010065
บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา
16
0
16
16
0
4
0
4
4
0
67
47010066
บ้านหนองสระ
0
4
4
4
0
0
1
1
1
0
68
47010067
บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์)
12
10
22
20
2
5
0
5
5
0
69
47010068
บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)
18
45
63
30
33
2
2
4
4
0
70
47010069
บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์
30
5
35
35
0
4
0
4
3
1
71
47010070
บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
30
0
30
23
7
0
0
0
0
0
72
47010071
บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
10
5
15
10
5
2
0
2
2
0
73
47010072
บ้านน้อยจอมศรี
10
0
10
10
0
3
0
3
2
1
74
47010073
บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ
5
3
8
6
2
2
0
2
2
0
75
47010074
อนุบาลกุสุมาลย์
30
0
30
15
15
0
2
2
2
0
76
47010075
บ้านอีกุด
26
0
26
26
0
10
1
11
9
2
77
47010076
ชุมชนนิรมัย
25
0
25
17
8
1
7
8
8
0
78
47010077
นาเพียงสว่างวิทยานุกูล
61
2
63
42
21
4
2
6
6
0
79
47010078
บ้านซ่งเต่า
7
0
7
7
0
0
3
3
3
0
80
47010079
บ้านกุงศรี
11
3
14
13
1
4
0
4
2
2
81
47010080
บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)
10
0
10
0
10
4
0
4
4
0
82
47010081
นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ)
4
0
4
0
0
0
1
1
0
0
83
47010082
บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี
7
0
7
1
6
1
0
1
1
0
84
47010083
บ้านโคกม่วง
4
0
4
4
0
1
0
1
1
0
85
47010084
บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา
20
0
20
6
12
0
0
0
0
0
86
47010085
บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ
10
5
15
9
6
3
2
5
5
0
87
47010086
บ้านม่วงวิทยา
33
25
58
20
38
0
7
7
4
3
88
47010087
บ้านนาดี
10
0
10
5
5
1
1
2
1
1
89
47010088
ไพศาลวิทยา
20
0
20
10
10
2
2
4
2
0
90
47010089
บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5
30
25
55
25
0
10
0
10
10
0
91
47010090
บ้านกุดฮู
10
10
20
6
14
1
3
4
4
0
92
47010091
บ้านห้วยกอกหนองเค็ม
11
3
14
1
13
2
2
4
2
2
93
47010092
บ้านกุดสะกอย
10
10
20
10
0
4
0
4
4
0
94
47010093
บ้านอุ่มจาน
8
0
8
7
1
7
0
7
5
2
95
47010094
บ้านโคกสะอาด
5
0
5
5
0
0
0
0
0
0
96
47010095
แก้งคำประชาสามัคคี
6
10
16
6
10
0
0
0
0
0
97
47010096
ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211
21
7
28
12
16
0
4
4
4
0
98
บ้านสนามบิน
0
0
99
47010098
บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
25
8
33
30
3
10
0
10
10
0
100
47010099
บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง
21
0
21
21
0
0
5
5
5
0
101
47010100
บ้านจันทร์เพ็ญ
20
15
35
5
20
0
2
2
1
1
102
47010101
บ้านห้วยหวด
0
2
2
1
1
0
1
1
1
0
103
47010102
บ้านกวนบุ่น
7
0
7
6
1
2
0
2
2
0
104
47010103
บ้านโคกกลาง
7
0
7
7
0
1
0
1
1
0
105
47010104
นางอยโพนปลาโหล
11
0
11
4
7
1
0
1
1
0
106
47010105
อนุบาลเต่างอย
0
0
0
4
10
6
0
6
6
0
107
47010106
บ้านนาอ่างม่วงคำ
20
10
30
10
20
2
0
2
2
0
108
47010107
บ้านนาตาลคำข่า
20
0
20
20
0
10
0
10
9
1
109
47010108
บ้านหนองบึงทวาย
15
0
15
10
5
0
3
3
3
0
110
47010109
บ้านดงหลวง
15
3
18
17
1
6
0
6
4
2
111
47010110
บ้านด่านม่วงคำ
12
0
12
7
5
2
2
4
3
1
112
47010111
บ้านลาดค้อ
12
0
12
12
0
1
0
1
1
0
113
47010112
บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา
0
8
8
0
8
0
1
1
1
0
114
47010113
บ้านหนองกอมป่าขาว
24
2
26
7
19
0
2
2
2
0
115
47010114
บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์
30
0
30
0
25
5
0
5
2
0
116
47010115
บ้านนามนประชาสามัคคี
7
0
7
7
0
1
0
1
0
0
117
47010116
บ้านห้วยหีบวิทยาธาร
10
0
10
5
5
2
0
2
2
0
118
47010117
บ้านนาสีนวล
11
0
11
7
4
0
3
3
3
0
119
47010118
บ้านห้วยแคน
2
9
11
10
1
0
2
2
2
0
120
47010119
บ้านหนองแข้โนนมาลา
14
8
22
18
3
0
0
0
0
0
121
47010120
บ้านตองโขบ
6
10
16
16
0
0
1
1
1
0
122
47010121
อนุบาลโคกศรีสุพรรณ
20
0
20
17
3
10
0
10
7
3
123
47010122
บ้านแมดนาท่ม
20
25
45
35
10
20
0
20
18
2
124
47010123
บ้านโพนทองประชาอุทิศ
10
0
10
10
0
0
1
1
1
0
125
47010124
บ้านไร่นาดี
8
0
8
7
1
2
0
2
1
1
126
47010125
บ้านห้วยยาง
10
0
10
6
4
2
1
3
3
0
127
47010126
บ้านดงหนองเหียน
10
0
10
10
0
0
1
1
1
0
128
47010127
บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
129
47010128
บ้านโนนกุง
20
0
20
20
0
2
0
2
2
0
130
47010128
บ้านโนนกุง
20
0
20
16
4
2
0
2
2
0
131
47010129
บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย
21
1
22
15
7
4
1
5
3
2
132
47010130
นาแก้วพิทยาคม
24
15
39
30
9
0
2
2
2
0
133
บ้านกลางนาเดื่อ
0
0
134
47010132
บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา
21
0
21
10
8
1
0
1
1
0
135
47010133
หนองผือเทพนิมิต
21
0
21
21
0
0
2
2
2
0
136
บ้านโคกแก้ว
0
0
137
47010135
บ้านนาเดื่อ
16
0
16
12
4
2
0
2
2
0
138
47010136
บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ
25
0
25
10
15
11
4
15
5
10
139
47010137
บ้านป่าผาง
31
3
34
21
10
4
4
8
8
0
140
47010138
บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง
30
0
30
26
4
9
0
9
9
0
141
47010139
โพนงามโคกวิทยาคาร
10
2
12
4
7
1
2
3
2
0
142
47010140
บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง
11
5
16
5
11
4
2
6
4
2
143
47010141
ท่าศาลาราษฎร์วิทยา
10
11
21
12
9
3
3
6
6
0
144
47010142
บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์
5
10
15
3
12
2
1
3
3
0
145
47010143
โพนบกผดุงศาสตร์
0
0
0
0
9
0
0
0
5
0
146
47010144
อนุบาลโพนนาแก้ว
29
0
29
24
5
2
0
2
2
0
147
บ้านโพนวัฒนาวิทยา
0
0
148
47010146
บ้านวังปลาเซือม
6
0
6
3
3
1
0
1
1
0
149
47010147
บ้านนาจาน
20
10
30
22
8
0
5
5
2
3
150
47010148
บ้านกกปลาซิวนาโด่
25
29
54
39
15
2
2
4
8
0
151
47010149
บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์
16
12
28
19
1
0
3
3
3
0
152
47010151
บ้านโคกภู
20
0
20
4
16
9
1
10
9
1
153
47010153
บ้านบ่อเดือนห้า
20
0
20
9
3
5
0
5
5
0
154
47010154
อนุบาลภูพาน
10
0
10
5
0
5
0
5
0
0
155
47010155
บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์
0
14
14
14
0
0
0
0
0
0
156
47010156
เขื่อนน้ำพุง
22
3
25
8
14
2
0
2
2
0
157
47010157
บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา
7
1
8
3
5
1
1
2
2
0
158
47010158
ชุมชนบ้านสร้างค้อ
20
5
25
8
17
15
2
17
2
15
159
47010159
ไทยรัฐวิทยา ๑๑๐ (บ้านชมภูพาน)
10
25
35
25
10
1
0
1
1
0
160
บ้านสะพานสาม
0
0
161
47010161
บ้านใหม่พัฒนา
11
0
11
7
4
0
0
0
0
0
162
47010163
บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์
0
17
17
7
10
0
3
3
1
3
163
47010164
น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา
27
3
30
14
16
0
4
4
0
4
164
47010165
บ้านฮ่องสิมประชาสรร
21
0
21
8
13
5
2
7
5
2
165
47010166
บ้านหลุบเลา
24
1
25
18
6
5
1
6
2
3
166
47020001
กุดบากราษฎร์บำรุง
26
0
26
26
5
7
0
7
6
1
167
47020002
บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
20
0
20
13
7
2
2
4
2
2
168
47020003
บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี
0
20
20
20
0
3
0
3
3
0
169
47020004
ชุมชนบ้านกุดไห
43
0
43
32
11
2
0
2
2
0
170
บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา)
0
0
171
47020006
บ้านค้อน้อย
6
6
12
12
0
4
2
6
6
0
172
47020007
บ้านค้อใหญ่
20
0
20
0
20
0
0
0
0
0
173
47020009
บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา
20
0
20
20
0
0
10
10
6
4
174
47020010
บ้านกุดน้ำใส
5
2
7
7
0
0
0
0
0
0
175
47020011
บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา
0
8
8
8
0
0
0
0
0
0
176
47020012
บ้านนาขาม
15
0
15
10
5
15
0
15
13
2
177
47020013
บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา
21
4
25
6
20
0
2
2
1
1
178
47020014
บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์
5
10
15
15
0
2
0
2
2
0
179
47020015
บ้านเชิงดอย
6
1
7
6
1
1
1
2
2
0