ข้อมูลอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัด
ลำดับ
รหัสโรงเรียน โรงเรียน
ผู้ให้บริการ
ประเภท
ความเร็ว
สถานะ
ค่าเช่า/เดือน
Network LAN
Network WiFi
UniNet
1
47010001
บ้านพานสหราษฎร์บำรุง
TOT
fiberopic
100/50
ใช้งานได้
1000
2
47010002
บ้านประชาสุขสันติ์
3bb
Adsl
30/100 Mbps
ใช้งานได้ดี
700
3
47010003
โคกเลาะวิทยาคาร
CAT
ระบบ DASL
100/50
พอใช้
1060
4
47010004
บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา
5
47010005
ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์
TOT
-
100/100 และ 200/200
งบจัดสรรจาก สพฐ.
3500
6
47010006
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
CAT Telecom
Fiber Optic
200/50
เร็วมาก
1800
7
47010008
บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
8
47010009
นายอวัฒนา
9
47010010
งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง
3BB
fiber 2u
200/100
ใช้งานได้
1,926
10
47010011
บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา)
บริษัท ทีโอที จำกัด
ไฟเบอร์
300/150
เปิดใช้งาน
1344.40
11
47010014
ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์
12
47010015
บ้านป่าหว้าน
3ฺฺฺBB
ระบบ Fiber
200/100
ใช้งานได้ดี
1926
13
47010016
บ้านหนองหอย
14
47010017
ศิริราษฎร์วิทยาคาร
TOT
ระ wi NET
1024
ใช้งานได้ดี
-
15
47010018
บ้านดอนเชียงคูณ
3BB
ADSL
30/20
ดี
632
16
47010019
ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์
3BB
VDSL
100/30
2
1,500
17
47010020
บ้านหนองมะเกลือ
CAT
10240
ใช้งานได้ปกติ
1200
18
47010021
บ้านกุดแข้
tot
fiber optic
100/30
ดี
749
19
47010022
บ้านนาแก
3BB
fiber
100
ดี
1500
20
47010023
บ้านดงขวาง
-
-
-
-
-
21
47010024
บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ
TOT
fiber optic
150/50
ปกติ
2000
22
47010025
บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์
บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
100
ดี
787.21
23
47010026
บ้านนากับแก้
24
47010027
บ้านหนองไผ่
Cat
Hinet
30720
ดี
2500
25
47010029
บ้านพะโค
3BB
0
100/30
ใช้ได้
ึ 749 บาท
26
47010035
นาอ้อยคำสะอาด
บริษัททีโอที จำกัด(มหาชน)
Fiber 2U
100Mb/50MB,50Mb/30Mb
ใช้งานได้
1,580
27
47010036
เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
3BB
ADSL
10240
ใช้ได้ดี
631
28
47010037
บ้านกกส้มโฮง
TOT
Fiber optic
300
ปกติ
2000
29
47010038
ธาตุนาเวงวิทยา
30
47010039
ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
ทีโอที
Fiber
200/100
พอใช้
1981
31
47010040
ห้วยปลาใยผดุงวิทยา
tot
100
749
32
47010042
บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา
TOT
Lease Line
(1024 Kbps = 1Mbps)
ใช้งานได้ดี
738.30 บาท
33
47010043
บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง
CAT
ไฟเบอร์ออฟติค
300
พอใช้
1,364.25
34
47010044
บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา
tot
fiber
100/50
ปกติ
749 บาท
35
47010045
บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์
3BB
รายเดือน
พอใช้
ุ631
36
47010047
บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2)
TOT
15
ใช้งานได้
2000
37
47010049
บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์
tot
-
100
-
756
38
47010050
ห้วยทรายวิทยา
3bb
VDSL
30720
ดี
699
39
47010052
บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์
TOT
Fiber 2U(n)
100Mb/50Mb
ปกติ
3500
40
47010053
บ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน)
CAT TELECOM
C internet
100/50
ดี
1500
41
47010056
บ้านดอนสัมพันธ์
3BB
ADSL
30/10
.ใช้งานได้
631
42
47010057
บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)
43
47010058
บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง)
44
47010059
บ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ
45
47010060
บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม
TOT
Fiberoptic
100/50
ปกติ
749
46
47010061
บ้านนาคำวิทยาคาร
TOT
300
2000
47
47010063
บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง
3ฺฺBB
10Mbps
ใช้ได้
ุ631.30
48
47010064
บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง
-3bb
-
-
-
-
49
47010066
บ้านหนองสระ
50
47010067
บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์)
TOT
รายเดือน
100/50
ปกติ
1990.20
51
47010068
บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)
TOT
100/50
.ใช้งาน
2000
52
47010070
บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
CAT
Fiber Optic
100/30
ได้
2000
53
47010071
บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
54
47010072
บ้านน้อยจอมศรี
TOT
fiberoftic (บริการVPNโดยใช้FTTH)
100/50
ใช้ได้ดี
700
55
47010073
บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ
TOT
Fiber Optic
40/20
ดี
865
56
47010074
อนุบาลกุสุมาลย์
TOT
ระบบ ADSL
10240
พอใช้
790
57
47010076
ชุมชนนิรมัย
tot
fiber obtic
229.97
ดี
1900
58
47010077
นาเพียงสว่างวิทยานุกูล
TOT
-
650/350
เร็ว
3,428.82
59
47010079
บ้านกุงศรี
3BB
VDSL
30/10
638 บาท
60
47010080
บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)
TOT
Wireless LAN
8.09/0.57
ใช้งานได้ดี
0
61
47010081
นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ)
TOT
100/50
เร็ว
700
62
47010082
บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี
3ฺฺฺฺฺฺฺฺฺBB
ADSL
50
ใช้งานได้ดี
750
63
47010083
บ้านโคกม่วง
64
47010084
บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา
TOT
100
ปกติ
1883.90
65
47010086
บ้านม่วงวิทยา
-3bb
FTTX
300
ปกติ
3500
66
47010087
บ้านนาดี
TOT
ใยแก้วนำแสง
100/50
ใช้งาน
749
67
47010088
ไพศาลวิทยา
TOT
Wi-Net
6 Mbps
ดี
631.30 บาท
68
47010089
บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5
TOT
Fiber Obtic
500/200
ใช้งานได้
1200
69
47010090
บ้านกุดฮู
cat
adsl
8192
ใช้ได้
890
70
47010091
บ้านห้วยกอกหนองเค็ม
TOT
Wireless LAN
6144
พอใช้
631
71
47010092
บ้านกุดสะกอย
72
47010093
บ้านอุ่มจาน
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
โครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)
200/200
ใช้งานได้
1,498
73
47010094
บ้านโคกสะอาด
74
47010095
แก้งคำประชาสามัคคี
3bb
100
ดี
1060
75
47010096
ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211
76
47010098
บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
TOT
ระบบ ADSL
10Mbps
ใช้ได้ดี
1800
77
47010100
บ้านจันทร์เพ็ญ
tot
1
พอใช้
700
78
47010101
บ้านห้วยหวด
79
47010102
บ้านกวนบุ่น
80
47010103
บ้านโคกกลาง
TOT
TOT Fiber 2U 3 Port
20MB
ใช้งานตามปกติ
2180
81
47010105
อนุบาลเต่างอย
10
82
47010106
บ้านนาอ่างม่วงคำ
CAT
50
ใช้งานได้ปกติ
3745
83
47010107
บ้านนาตาลคำข่า
TOT
Fiber obtic
1000Mb/500Mb
ดี
2000
84
47010108
บ้านหนองบึงทวาย
CAT
DASL
12Mbps
ใช้งานได้ดี
1605
85
47010109
บ้านดงหลวง
86
47010114
บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์
87
47010115
บ้านนามนประชาสามัคคี
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
บริการ TOT 2U 1Port ค่าบริการ Fiber 2U Up to 100Mb/20Mb
100/50
ดี
1364.25
88
47010116
บ้านห้วยหีบวิทยาธาร
TOT
Fiber 2U
20
ดี
856
89
47010117
บ้านนาสีนวล
CAT
Fiber Optic
100
ดี
952.30
90
47010119
บ้านหนองแข้โนนมาลา
TOT
Wi-Fi
512 k
ใช้งานได้ดี
613.30
91
47010120
บ้านตองโขบ
TOT
FTTx
100
ดีมาก
749
92
47010121
อนุบาลโคกศรีสุพรรณ
TOT
fiberoptic
200
ปกติ
3200
93
47010122
บ้านแมดนาท่ม
TOT
ADSL
8192
ปกติ
631.30
94
47010123
บ้านโพนทองประชาอุทิศ
TOT
Fiber Optic
100/50
ใช้งานได้
749
95
47010124
บ้านไร่นาดี
TOT
fiber optic
1000
ใช้ได้ดีในบางวัน
1977.90
96
47010125
บ้านห้วยยาง
TOT
ADSL
100Mbps
ใช้งานได้ดี
2,500
97
47010128
บ้านโนนกุง
tot
leadline
100
ใช้งานได้
1973.63
98
47010129
บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย
TOT
ระบบ ADSL
2048
ใช้งานได้ดี
590
99
47010130
นาแก้วพิทยาคม
tot
ADSL
10240
ใช้งานได้ดี
2680
100
47010131
บ้านกลางนาเดื่อ
TOT
ADSL
2000
ใช้งานได้ดี
700
101
47010132
บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา
TOT
Fiber2u
400/200
ใช้งานได้
1991.81
102
47010133
หนองผือเทพนิมิต
TOT
ระบบ Wi net
100/50
พอใช้
3365.25
103
47010135
บ้านนาเดื่อ
104
47010136
บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ
3BB
Fiber Optic
150/100
ปกติ
837บาท
105
47010138
บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง
TOT
Fiber2U
100Mbps/50Mbps
ปกติ
700
106
47010139
โพนงามโคกวิทยาคาร
107
47010140
บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง
tot
fiber
300/100
พอใช้
2000
108
47010142
บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์
CAT
C internet
50/20
ใช้งานได้ดี
890
109
47010144
อนุบาลโพนนาแก้ว
-
-
-
-
-
110
47010146
บ้านวังปลาเซือม
TOT
Wi Net
20 Mbps
ใช้งานปกติ
ึ750
111
47010147
บ้านนาจาน
3BB
Wi NET์
20480
ปกติ
631.00
112
47010148
บ้านกกปลาซิวนาโด่
CAT
Lease Line
30/5
ใช้งานได้ดี
2675
113
47010149
บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์
TOT
Fiber Optic
150
ใช้ได้
2000
114
47010151
บ้านโคกภู
TOT
Adsl
512
ใช้ได้ดี
738
115
47010153
บ้านบ่อเดือนห้า
116
47010154
อนุบาลภูพาน
3BB
FTTx
300/300
ใช้งานได้ตามปกติ
3424
117
47010155
บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์
TOT
118
47010156
เขื่อนน้ำพุง
119
47010157
บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา
tot
200
ใช้งานได้
สพฐ.ดำเนิการ
120
47010158
ชุมชนบ้านสร้างค้อ
tot
ใยแก้วนำแสง
100
ไช้ได้ดี
0
121
47010159
ไทยรัฐวิทยา ๑๑๐ (บ้านชมภูพาน)
TOT
500
พอใช้
1991.81
122
47010161
บ้านใหม่พัฒนา
CAT
ADSL
100/50
ใช้งานได้ดี
1500
123
47010163
บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์
TOT
fibre optic
20Mbps/5Mbps
ปกติ
3430
124
47010164
น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา
กสทช. (CAT)
Fiber Obtic
100/100
ใช้งานได้
1,926 บาท
125
47010165
บ้านฮ่องสิมประชาสรร
CAT
On net
40/5
3000
126
47010166
บ้านหลุบเลา
CAT
ระบบ lease line
20480
ใช้งานได้ดี
2,500
127
47020001
กุดบากราษฎร์บำรุง
3BB
FTTx
1100/500
ใช้งานได้ดี
5000.00
128
47020002
บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
TOT
Fttx
300
ใช้งาน
1,995
129
47020003
บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี
TOT
Lead Line
100/150
ปกติ
3500
130
47020004
ชุมชนบ้านกุดไห
TOT
ADSL
200/100
ใช้ได้
3356.60
131
47020005
บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา)
3ฺฺฺฺBB
ADSL
200/100
ปกติ
3460
132
47020006
บ้านค้อน้อย
3bb
fiber obtic
1000/100
ใช้งานได้ดี
749 บาท
133
47020007
บ้านค้อใหญ่
tot
ระบบfttx
100
พอใช้
749
134
47020009
บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา
TOT
ระบบWiNet
10Mbps
ใช้งานได้ดี
590
135
47020010
บ้านกุดน้ำใส
TOT
fiber 2U 2 Port
250
ปกติ
1437.01
136
47020011
บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา
tot
fiber optic
35840
ใช้งานปกติ
2400
137
47020012
บ้านนาขาม
138
47020014
บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์
TOT จำกัดมหาชน
500
ปกติ
1,977.90 บาท
139
47020015
บ้านเชิงดอย
TOT
Fiber2u
300/150
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
1364.25