การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน NT ป.3 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (เขตพื้นที่)
ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน NT ป.3 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (เขตพื้นที่)
ปีการศึกษา
ด้านภาษา (Literacy)
ด้านคำนวณ (Numeracy)
ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน
2559
49.59
36.86
53.33
46.59
2560
50.95
36.76
45.36
44.36
2561
55.26
49.63
49.03
51.31
ค่าเฉลี่ยคะแนน NT ป.3 ปีการศึกษา 2561
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน NT ป.3 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ด้านภาษา (Literacy)
ด้านคำนวณ (Numeracy)
ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน
เขตพื้นที่
55.26
49.63
49.03
51.31
สพฐ.
52.73
47.89
47.57
49.39
ประเทศ
53.18
47.19
48.07
49.48
เลือกปีการศึกษา
คะแนนเฉลี่ย NT รายโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ย NET ป.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
ด้าน
2559
2560
2561
ด้านภาษา
49.59
50.95
55.26
ด้านคำนวณ
36.86
36.76
49.63
ด้านเหตุผล
53.33
45.36
49.03
รวม
46.59
44.36
51.31