ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 1


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
581
1,519
2,100
2
2
4
38
1
39
16
50
66
161
320
481
798
1,892
2,690

ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 2,693 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47010001 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง นางอุทุมพร ทองวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010001 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง นายชาติชาย พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010001 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง นางศศิธร แก้วเสถียร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010001 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง นางวิภาดา พีระธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010001 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง นางมลฤดี สารสมัคร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010001 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง นายพงศ์หรัณย์ มากกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010001 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง นางดอกไม้ สุริโย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010001 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง นางวิลัย ศรีกะแจะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010001 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง นางพยอม คำหุ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010001 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง นางรัตนา มุลตะกร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010001 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง นางนุชจริทร์ เลิศสงคราม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010001 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง นางสาวสุธาสินี ชุมปัญญา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010001 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง นางวราภรณ์ ศรีนา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010001 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง นายจิระศักดิ์ มะลิซ้อน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010001 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง นายวิศรุติ ไชยพันธ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010001 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง นางสาวสุภัค รัตนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010001 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง สิบเอกสิทธิโชค อันทราศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010001 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง นางสาวนัยนภา ไชยเชษฐ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47010001 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง นายเอกลักษณ์ ตาลวงค์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010001 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง นางสาวศิริรัตน์ คำทะเนตร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010002 บ้านประชาสุขสันติ์ สิบเอกประสาท อุระภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010002 บ้านประชาสุขสันติ์ นายประสิทธิ์ อุ่นหนองกุง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010002 บ้านประชาสุขสันติ์ นางหวานใจ การุณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010002 บ้านประชาสุขสันติ์ นายนายชัชวาลย์ เวียงพรหมมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010002 บ้านประชาสุขสันติ์ นางมณีรัตน์ เวียงพรหมมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010002 บ้านประชาสุขสันติ์ นางจันทร์จิรา ภูเรียนรมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010002 บ้านประชาสุขสันติ์ นายยุทธนา หมื่นแพน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010002 บ้านประชาสุขสันติ์ นางนิรัติศัย วิเศษศิลป์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010002 บ้านประชาสุขสันติ์ นายปัญญา ชุมปัญญา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010002 บ้านประชาสุขสันติ์ นางสาวปวีณา สนหูม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47010002 บ้านประชาสุขสันติ์ นางสาวประภัสสร คำทองไชย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010002 บ้านประชาสุขสันติ์ นายจักริน ลุนจักร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010002 บ้านประชาสุขสันติ์ นางสาวอันธิกา พลศักดิ์ขวา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010003 โคกเลาะวิทยาคาร นายพงษ์ศักดิ์ ระเวงวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010003 โคกเลาะวิทยาคาร นางรัตนา พัชรเนตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010003 โคกเลาะวิทยาคาร นายนพดล วิญญาสุข ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010003 โคกเลาะวิทยาคาร ว่าที่ ร.ต.จรูญศิลป์ ไพศาล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010003 โคกเลาะวิทยาคาร นางสุกานดา พินิจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010003 โคกเลาะวิทยาคาร นางอรัญญา ขอลาศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010003 โคกเลาะวิทยาคาร นางเปี่ยมใจ อุ่นวิเศษ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010003 โคกเลาะวิทยาคาร นายธนภัทร รัตนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010003 โคกเลาะวิทยาคาร นางคณัสนันท์ ศรีมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010003 โคกเลาะวิทยาคาร นางสุวพิญธ์ ชมชื่น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010003 โคกเลาะวิทยาคาร นางอมรรัตน์ รัตนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010003 โคกเลาะวิทยาคาร นางสาวพรศิริ ลีคำงาม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010003 โคกเลาะวิทยาคาร นางสาวปัทมา นาโควงศ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010003 โคกเลาะวิทยาคาร นางสาวอรยา แฝงจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010003 โคกเลาะวิทยาคาร นางสาวจารุวรรณ ดวงภักดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010003 โคกเลาะวิทยาคาร นายศุภรุฒ อังกิติตระกูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010003 โคกเลาะวิทยาคาร นางพัดชานันท์ ระภักดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010003 โคกเลาะวิทยาคาร นางสาววรพรรณ โยตะสิงห์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010003 โคกเลาะวิทยาคาร นายพิสมัย เรียมแสน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010003 โคกเลาะวิทยาคาร นางสาวเสาวลักษณ์ พ่ออามาตย์ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010003 โคกเลาะวิทยาคาร นางสาวเปมิกา อารยกูล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010003 โคกเลาะวิทยาคาร นางสาวศิริวรรณ สิงคาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010004 บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา นางกรุณา โถชารี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010004 บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา นางสาวกัลยา จิกจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010004 บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา นางสาวอรษา อ้วนอินทร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010004 บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา นายปรัชญา วรรณพงศ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010004 บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา นางสาวช่อผกา กลยนีย์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010004 บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา นางสาวกนกวรรณ เพ็ญจะมุกด์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010004 บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา นายสมหมาย แสนหูม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ นายสัมภาษณ์ นรภาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ นางศิรนุช สุทธิอาคาร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ นางสุภัทรา ทุมมารักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ นางจุฬาภรณ์ เมฆอากาศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ นางปรียา คำศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ นางสาวชมชนก ศรีพลพา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ นางพรรณพิศ มาลีลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ นางดรุณี ปานพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ นางวิภารัตน์ ซ้ายสุพรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ นางพิศมัย คนเพียร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ นางศุภานัน นาเชียงใต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ นางนิภาวรรณ ทะแพงพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ นางศุภรัตน์ การุณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ นางชนิดา จันทรังษี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ นางสุวรรณี วงศ์อุดม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ นางกมลลักษณ์ สิทธิรัตน์ ณ นครพนม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ นางสาวไพลิน ฮุงหวน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ นายอดุลย์ อุบาลี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ นายวชิรวิทย์ หันจางสิทธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ นางสาวอันธิกานต์ ประเทพา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ นางสาวสุนารี กุลสาร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ นายลิขิต นาสีแสน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ นายอิทธิพงศ์ แสนมะฮุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ นางสาวชนิสรา แถมสมดี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ นางวรนุช ชุมปัญญา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ นายน้อยใจยา อ้วนอินทร์ ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ นางสาวกลิ่นหอม ตะนะคี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ นางสาววิภารัตน์ จำปาแก้ว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ นางสาวโสภิดา แสนมะฮุง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ นายบรรเทา แก้วเสนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010006 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร นายธนุวัฒน์ สุภาอ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010006 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร นายนิกรณ์ หนูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010006 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร นายนรินทร์ คำทองไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010006 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร นางจิตดาพร พันธุ์ไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010006 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร นางศรีสมร การุณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010006 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร นางปทิตตา ทองวัฒนกูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010006 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร นางจุฬาภรณ์ ตาลาคุณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010006 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร นางกัลยารัตน์ การุณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010006 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร นางเพ็ญนภา พลไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010006 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร นางศรีวรา คำทองไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010006 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร นางสาวดวงพร พรหมคำ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010006 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร นางสาวเกวะรี บุตรวร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010006 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร นางสุรางคนา นามมุงคุณ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010006 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร นายธีร์ธนพัชร ร้อยดาพันธุ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010006 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร นางสาวจุฬาลักษณ์ คำโสภา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010006 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร นางสาวจารุวรรณ วันรักษา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010006 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร นางสาววิศนี พองพรหม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010006 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร นายกฤษฏา คำมา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010006 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร นางสาววิไลวรรณ ทำทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010006 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร นางสาวพรพิมล ขันจำปา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010006 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร นายสำพันธ์ แสนภูวา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010006 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร นายธีรยุทธ ตาลน้อย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010007 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร นายทวีเดช แสนชนม์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010007 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร นางวันเพ็ญ แก้วคำแจ้ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010007 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร นายชูชาติ ไฉนงุ่น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010007 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร นางดาวเรือง มุลน้อยสุ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010007 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร นายชูศักดิ์ มุลน้อยสุ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010007 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร นางสาวชุดาภา ใจตึก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010007 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร นายถวิล งิ้วพรหม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010007 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร นายวสันต์ หลวงศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010007 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร นางสาวสุวรรณา เทียบมา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010007 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร นายเกียรติศักดิ์ สร้อยเสนา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010007 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร นางสาวเมธาวดี จันทรโชติ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010007 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร นางสาวอรอนงค์ ทวยจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010007 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร นางสาวจุรีรัตน์ จอกทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010007 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร นางสาวไอลดา คิดคำนวน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010007 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร นายชานนทร์ สุภายอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010007 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร นางสาวสุภาวดี เมืองโคตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010007 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร นางสาวนิตยา ลานุสัตย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010007 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร นางสาวเฟื่องฟ้า สังสีลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010007 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร นายเทวา ดาบสีพาย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47010007 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร นางสาวเนตรนภิส เครือวรรณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010007 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร นางสาวนิตยา คึมยะราช ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010007 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร นางสาวจิตราภรณ์ พลวงศ์ษา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010007 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร นางสาวภรณ์ทิพย์ เพ็งอินทร์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010007 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร นางสาวสุภาสินี เจริญไชย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010008 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) นายวุฒิศักดิ์ บุญยืน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010008 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) นางแสงเดือน คำศรีพล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010008 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) นางสมพาน สิงห์เสนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010008 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) นายสุระทิน สิงห์เสนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010008 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) นางรัตนมณี ภูยางสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010008 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) นางสาวสุทิศา แสนดวง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010008 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) นางสาวนงค์นุช พิมพ์มีลาย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010008 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) นางสาวจันทร์จิรา วงศ์ศรีชา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010008 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) นางสาวอภัสรา เดชโฮม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010008 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) นางสาวมนันยา ขันขะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010008 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) นางสาวรัชญาภรณ์ แสนดวง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010008 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) นางสาวสุคนธ์ทิพย์ คำภูษา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010008 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) นายไวพจน์ ลอนตรง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010009 นายอวัฒนา นายสุนทร หนูอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010009 นายอวัฒนา นางสาวจันทร์ทิมา สุวรรณเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010009 นายอวัฒนา นางสุมาลี คนใหญ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010009 นายอวัฒนา นางเทวี วาริชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010009 นายอวัฒนา นางจุไรรัตน์ แว่นเรืองรอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010009 นายอวัฒนา นางสาวอังคณา พารา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010009 นายอวัฒนา ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร ล้อมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010009 นายอวัฒนา นางพรทิพย์ วัฒนาเผ่าหอม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010009 นายอวัฒนา นางสาวจิราภรณ์ บุญสุนีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010009 นายอวัฒนา นางสาวศุพิชชาภา ฝ่ายรีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010009 นายอวัฒนา นางพลอยลภัส ภูมีศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010009 นายอวัฒนา นายชัยพฤกษ์ จันทร์แอ ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47010009 นายอวัฒนา นางสาวประทุมมา วงศ์เครือศร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47010009 นายอวัฒนา นางสาวขวัญฟ้า นามเนาว์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010009 นายอวัฒนา นางสาวพรรณวิสา ไกรวิสุทธิ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010009 นายอวัฒนา นายสุรศักดิ์ ศรีนารัตน์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010010 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง นายวีระ พลเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010010 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง นางสาวปิยะธิดา สัพโส ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010010 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง นางวรรณรักษ์ สุตะโคตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010010 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง นางวารี ยั่งยืน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010010 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง นางแก้วอุดร แฮนเกตุ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010010 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง นางจันทพร สิรินันทเกตุ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010010 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง นางมนัสวี ยาทองไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010010 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง นางกองแก้ว สุระสระ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010010 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง นางสาวปวีณา คำชมภู ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010010 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง นายอนุศักดิ์ ทาวะลุน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47010010 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง นางสาววิดาพร ยืนสุข ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010010 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง นางสาวอรอุมา สลางสิงห์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010011 บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) นางอ้อย คำปัญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010011 บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) นายนิพนธ์ ไชยบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010011 บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) นางนันทรัตน์ ไชยบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010011 บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) นางชนิตา ขาวประภา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010011 บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) นางสาวเบญจวรรณ ชินเนหันหา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47010011 บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) นายภชพน การุญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010011 บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) นายเกริกชัย เกตุปาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010011 บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) นางสาวขัตติยาภรณ์ สร้อยมาลัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010012 ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ นายปานพันธุ์ กาญจนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010012 ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ นางสุชาดา รีเวียง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010012 ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ นางเกศินี โสภัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010012 ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ นางสาวพิศสมัย คำทะเนตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010012 ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ นางสาวณีรนุช สิงหเสนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010012 ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ นางอมรพรรณ เข็มเพชร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010012 ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ นายอิสรพงษ์ อุปศรี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010012 ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ นายเชาวรัตน์ อยู่แร่ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010013 ทุ่งมนพิทยาคาร นายอิสรภาพ นามละคร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010013 ทุ่งมนพิทยาคาร พ.อ.ท.ศักดิ์บุรุษ คำคลี่ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010013 ทุ่งมนพิทยาคาร นางมะณีจันทร์ ไฝทาคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010013 ทุ่งมนพิทยาคาร นางสาวจีระพันธ์ พันธุรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010013 ทุ่งมนพิทยาคาร ส.อ.วิชัย จันทร์โคตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010013 ทุ่งมนพิทยาคาร นายอรรถสิทธิ์ ศิริขันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010013 ทุ่งมนพิทยาคาร นางฉัตรยา บัวพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010013 ทุ่งมนพิทยาคาร นางสาวอัจฉรา สอนโห ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010013 ทุ่งมนพิทยาคาร นางสุมิตรา ฐานทนดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010013 ทุ่งมนพิทยาคาร นางสาวธนาภรณ์ เวชศิริยานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010013 ทุ่งมนพิทยาคาร นางสาวพงษ์ลัดดา ผ่านดา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010013 ทุ่งมนพิทยาคาร นายมานพ อินธิแสง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010013 ทุ่งมนพิทยาคาร นางวิมาณ วิชวารีย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010013 ทุ่งมนพิทยาคาร นางสาววรดา พันธ์เพียง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010013 ทุ่งมนพิทยาคาร นางสาวพรพรรณชิดา วดีศิริศักดิ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47010013 ทุ่งมนพิทยาคาร นางสาวจิรัชยา ทีสุกะ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010014 ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ นายภิเรทชัย คำทะเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010014 ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ นายสากล แสนมุงคุณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010014 ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ นางนวรัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010014 ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ นางนิตยา การถัก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010014 ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ นางเนตรอนงค์ อนนทสีหา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010014 ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ นางเกียงลม จันทร์งาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010014 ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ นายสุรศักดิ์ รักษาภักดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010014 ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ นายเจษฎา ทองกันทม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010014 ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ นายกิตติศักดิ์ ซ้ายสุพรรณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010014 ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ นางสาวบุญเรือง ฤกษ์ดี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010015 บ้านป่าหว้าน นายชัยวัฒน์ แก้วหล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010015 บ้านป่าหว้าน นางพรพิศ อาจจีน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010015 บ้านป่าหว้าน นางเกษร วัฒนะสุระ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010015 บ้านป่าหว้าน นางวราภรณ์ นาคคูบัว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010015 บ้านป่าหว้าน นางมยุรีย์ หารธงไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010015 บ้านป่าหว้าน นางรัชนี ช่วยรักษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010015 บ้านป่าหว้าน นางศศิธร ภูน้ำไสย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010015 บ้านป่าหว้าน นางสาวพรนิภา จันทรมนตรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010015 บ้านป่าหว้าน นางพัทราวดี คูณวัตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010015 บ้านป่าหว้าน นายวิทวัส จันเพ็งเพ็ญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010015 บ้านป่าหว้าน นางสาวปนัดดา อุปคำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010015 บ้านป่าหว้าน นางสาวภัสรินทร์ มังทะ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010015 บ้านป่าหว้าน นางสาวกนกวรรณ หาไชย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010016 บ้านหนองหอย นางสาววราภัสร์ แก้วเมืองพัชรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010016 บ้านหนองหอย นายวัชรพงษ์ บริเอก รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010016 บ้านหนองหอย นายอำนาจ ศรีอาจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010016 บ้านหนองหอย นางพัฒนา ชาติชำนิ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010016 บ้านหนองหอย นางทัศนา ศรีสร้างทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010016 บ้านหนองหอย นางวิภาภรณ์ วาทะวัฒนะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010016 บ้านหนองหอย นางอัมรา ทิพเลิศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010016 บ้านหนองหอย นางโสภิดา เชิดชน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010016 บ้านหนองหอย นางออนอนงค์ ไพภิบาล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010016 บ้านหนองหอย นางทิมธิรา วงศ์ระแว่น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010016 บ้านหนองหอย นางสาวนันชรี คำวาท ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010016 บ้านหนองหอย นายชาญศักดิ์ บุตรวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010016 บ้านหนองหอย นายสเกน เทพเสนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010016 บ้านหนองหอย นางวิภารัตน์ ศรีชนะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010016 บ้านหนองหอย นางเบญจพร กาลบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010016 บ้านหนองหอย นางสาวจารุวรรณ จิราภรณ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010016 บ้านหนองหอย นายเตือนใจ บัวพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010016 บ้านหนองหอย นางสาวปริศนา แก้วคำสอน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010016 บ้านหนองหอย นางสาววิริยา คำศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010016 บ้านหนองหอย นางสาวดารุณี ใจไว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010016 บ้านหนองหอย นางหนึ่งฤทัย เหมะธุลิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010016 บ้านหนองหอย นายธานี แก้วสมบัติ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010016 บ้านหนองหอย นางสาววิลาสินี วิเศษนันท์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010016 บ้านหนองหอย นางสาวอรพิลา มูลประสาร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010016 บ้านหนองหอย นางสาวอภิญญา วิเศษชาติ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010016 บ้านหนองหอย นายกันตพัฒน์ อัศวเดชกวีวงษ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010016 บ้านหนองหอย นายสุรเชษฐ์ พลไชย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010016 บ้านหนองหอย นางสาวฐาปนี เพ็ชรใต้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010016 บ้านหนองหอย นางวริณี ธนะคำดี ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010017 ศิริราษฎร์วิทยาคาร นายสุนทร ไพคำนาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010017 ศิริราษฎร์วิทยาคาร นางสาวเอมอร ทิพสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010017 ศิริราษฎร์วิทยาคาร นางสาวกรองทิพย์ นามเนาว์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010017 ศิริราษฎร์วิทยาคาร นางสมร โฮมวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010017 ศิริราษฎร์วิทยาคาร นางสาวรัชนีกร บุดดีด้วง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010017 ศิริราษฎร์วิทยาคาร นางสาวมยุลี ซ้ายสุพรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010017 ศิริราษฎร์วิทยาคาร นายชัยมงคล กำขันตี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010017 ศิริราษฎร์วิทยาคาร นางจีรนันท์ ฮังกาสี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010017 ศิริราษฎร์วิทยาคาร นางสาวโสภา พองคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010017 ศิริราษฎร์วิทยาคาร นางรวีวรรณ วิชาคุณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010017 ศิริราษฎร์วิทยาคาร นางปทิตตา วงศ์ราษี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010017 ศิริราษฎร์วิทยาคาร นางสาววราภรณ์ กุลยะณีย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010017 ศิริราษฎร์วิทยาคาร นายเมธาพัฒน์ ติลกรัตน์นันท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010017 ศิริราษฎร์วิทยาคาร นางสาวพัทยา ไชยขันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010017 ศิริราษฎร์วิทยาคาร นางสาวจริยาลักษณ์ กิตติกา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010017 ศิริราษฎร์วิทยาคาร นายวัฒนา ชวนชัยลึก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010017 ศิริราษฎร์วิทยาคาร นางสาวพงค์ผกา เดชโนนสังข์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010017 ศิริราษฎร์วิทยาคาร นางสาวอมิตรา อุดม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010017 ศิริราษฎร์วิทยาคาร นางสาวไพรวัลย์ ไพรจันทร์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47010017 ศิริราษฎร์วิทยาคาร นางสาววราพร ตันเสนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010017 ศิริราษฎร์วิทยาคาร นางสาวนิศากร ผาใต้ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010017 ศิริราษฎร์วิทยาคาร นางสุกัลญา สงาวนพิมพ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010018 บ้านดอนเชียงคูณ นางศิรพัชร์ รพีพัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010018 บ้านดอนเชียงคูณ นางแสงจันทร์ คำสุข ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010018 บ้านดอนเชียงคูณ นางสุภมาส ทอร์แรนซ์ ดิค ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010018 บ้านดอนเชียงคูณ นางสุภาพร คำคลี่ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010019 ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ นายมุงคุณ สีหามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010019 ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ นางสุมาลี คึ้มยะราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010019 ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ นางลภัสรดา ศรีมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010019 ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ นางสมปอง คึ้มยะราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010019 ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ นางพิชญ์สินี นิสัยกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010019 ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ นางสาวสุวนันท์ มีทา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010019 ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ นางมุกดา วงศ์นาม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47010019 ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ นางสาวชุติมา พาเพียเพ็ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010020 บ้านหนองมะเกลือ นางจินตนา หลานเศรษฐา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010020 บ้านหนองมะเกลือ นางอภิญญา วิเศษสา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010020 บ้านหนองมะเกลือ นางมันทนา แก้วไกรศร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010020 บ้านหนองมะเกลือ นางธัญสินี มุลน้อยสุ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010020 บ้านหนองมะเกลือ นางจันทิมา จันทร์มณี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010020 บ้านหนองมะเกลือ นายนิคม ฤทธิ์ศรีบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010020 บ้านหนองมะเกลือ นายธนพงศ์ พงศ์สิทธิศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010020 บ้านหนองมะเกลือ นางวิมลศรี พงศ์สิทธิศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010020 บ้านหนองมะเกลือ นายสมพัน ยะสะกะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010020 บ้านหนองมะเกลือ นางประภาวดี หาญมนตรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010020 บ้านหนองมะเกลือ นางพัทยา ยะสะกะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010020 บ้านหนองมะเกลือ นางสมพร เพชรนาดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010020 บ้านหนองมะเกลือ นายสุริยัน รองไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010020 บ้านหนองมะเกลือ นางสุวรรณณี เกษมสานต์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010020 บ้านหนองมะเกลือ นางสาวนิภาพร อุตวงษา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010020 บ้านหนองมะเกลือ นายประกิตธร ฤทธิ์ศรีบุญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010020 บ้านหนองมะเกลือ นายบุญยงค์ มุลน้อยสุ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010020 บ้านหนองมะเกลือ นางสาวขวัญฤทัย ไขไพรวัน ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010021 บ้านกุดแข้ นายปัญญาวัฒน์ บำรุงรส ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010021 บ้านกุดแข้ นางทนงศรี พิมพ์สมแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010021 บ้านกุดแข้ นายศักดิ์ชัย พลราชม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010021 บ้านกุดแข้ นางสาวปภาลักษณ์ โสมแผ้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010021 บ้านกุดแข้ นางสาวพรรษมน พิสิษฐบรรณกร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010021 บ้านกุดแข้ นายคมขำ เพ็ชรแก้ว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47010021 บ้านกุดแข้ นางสาววนิดา พันธ์แก้ว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010022 บ้านนาแก นางสาวฤทัยทรัพย์ ดอกคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ ข้าราชการครู
47010022 บ้านนาแก นางวลัยลักษณ์ โจมไตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010022 บ้านนาแก นางสาวศิวพร บุญตาท้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010022 บ้านนาแก นางสุกัลยา ไตรธิเลน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010022 บ้านนาแก นางสาวขวัญหทัย เลื่อนสันเทียะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010022 บ้านนาแก นางสาวสุชานาถ แสนอุบล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010022 บ้านนาแก นางสาวสิทธิณี สิมลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010022 บ้านนาแก นายจิธนน ประพันธ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010023 บ้านดงขวาง นางทองศรี คำสงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010023 บ้านดงขวาง นายอลงกรณ์ แก้วสอนดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010023 บ้านดงขวาง นางสาวแพรพรรณิลท์ ไพรสณฑ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010023 บ้านดงขวาง นางสุธีมนต์ ปิระนันท์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47010023 บ้านดงขวาง นายเอกชนก สิทธิรักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010023 บ้านดงขวาง นางสาวนพวรรณ ศรีชัย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010023 บ้านดงขวาง นายสิทธิศักดิ์ บาลวงค์ษา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010024 บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ นางสาวญาสุมินทร์ นนทมาตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010024 บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ นายประภาส ไตรธิเลน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010024 บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ นางจรรยา พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010024 บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ นางสาวสุภัคฌินี สาขันธ์โคตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010024 บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ นายปริญญา แก้วก่า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010024 บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ นางสดใส นิครหล่อน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010024 บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ นายอนุกูล บุญจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010024 บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ นางพิศมัย ภูละคร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010024 บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ นายสุขสำราญ สุขอร่าม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010024 บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ นางประภัทรพร นันทะสุธา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010024 บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ นางสาวอรอุมา บุตรมิมุสา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010024 บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ นางสาวญาสุมิญญ์ คำมณี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010024 บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ นางสาวชุลีพร แสงสุวรรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010024 บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ นางสาวศุภรัตน์ เบ้าคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010024 บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ นายเฉลิม พัดพรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010024 บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ นางสาวจุฑารัตน์ วงศ์ภาคำ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47010024 บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ นางสาวศิริรัตน์ วงค์สีดา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010024 บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ นายประสาน แสนดี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010025 บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ นายวชิรพงศ์ วงศ์มหาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010025 บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ นางละมัย จันตะเสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010025 บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ นางสาวจุฑามาศ สุวรรณคุณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010025 บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ นางสาววิมล ฉันไชย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010025 บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ นางสาวนฤมล ขดเมชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010025 บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ นางธัญทิพ สุรินพา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47010025 บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ นางสาวสิริยากร ศรีหารักษา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010025 บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ นายพงษ์สิทธิ์ คำสวัสดิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010026 บ้านนากับแก้ นายชัยศักดิ์ แสงวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010026 บ้านนากับแก้ นายอุทิศ ตุนีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010026 บ้านนากับแก้ นางสาวปรียารัตน์ การุญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010026 บ้านนากับแก้ นางรัชนีวรรณ พารา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010026 บ้านนากับแก้ นางสาวกัญญาภัค ดวกปากดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010026 บ้านนากับแก้ นางภลดา แสงโคตรมา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47010026 บ้านนากับแก้ นายพีระเดช ผาพองยุน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010027 บ้านหนองไผ่ นายยุธยา เทอำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010027 บ้านหนองไผ่ นางจิราภรณ์ แก้วก่า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010027 บ้านหนองไผ่ นางภาวนา วงค์ษาภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010027 บ้านหนองไผ่ นางวรานิษฐ์ เลิศวรรณวัชร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010027 บ้านหนองไผ่ นางมัลลิกา ธุวดาราตระกูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010027 บ้านหนองไผ่ นายพลากร นันตะสุข ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010027 บ้านหนองไผ่ นางเกษร เปลรินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010027 บ้านหนองไผ่ นางทองปน เกตุวงศา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010027 บ้านหนองไผ่ นางอภิญญา เจริญพร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010027 บ้านหนองไผ่ นางจำลักษณ์ อินทร์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010027 บ้านหนองไผ่ นายเกียรติอนันต์ วงศ์เครือศร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010027 บ้านหนองไผ่ นางจิตชยา ธาตุกระโทก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010027 บ้านหนองไผ่ นายอนุชา ตะระแจ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010027 บ้านหนองไผ่ นางสาวบัวทิพย์ จูมศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010027 บ้านหนองไผ่ นางสาววราภรณ์ ทัศนพงศ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010027 บ้านหนองไผ่ นางสาววิภาวี จันทะคูณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010027 บ้านหนองไผ่ นายอภิชาติ เชื้อตาพระ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47010027 บ้านหนองไผ่ นางสาวสุธาสินี สกุลวิริยะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010027 บ้านหนองไผ่ นายฉัตรชัย ยะพลหา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010029 บ้านพะโค นางสุพรทิพย์ เกษมสิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010029 บ้านพะโค นางวราภรณ์ พงษ์พิศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010029 บ้านพะโค นางชไมพร ใจซื่อ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010029 บ้านพะโค นางสาวปรียาพร ดำรงไทย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010029 บ้านพะโค นางสาวสมพร พงษ์พิศ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010029 บ้านพะโค นายพงศ์พันธุ์ เกษมสิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010030 ท่าแร่วิทยา นายอนุสิทธิ์ นามโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010030 ท่าแร่วิทยา นางณัฐิยา ศิริสวัสดิ์ ครู เชี่ยวชาญ ข้าราชการครู
47010030 ท่าแร่วิทยา นายอาคม มังคละคีรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010030 ท่าแร่วิทยา นางญาวิตา พิมพ์มีลาย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010030 ท่าแร่วิทยา นางปรีญาพร บุญร่วม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010030 ท่าแร่วิทยา นางสำเนียง พลวงศ์สกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010030 ท่าแร่วิทยา นางจุฑารัตน์ ร่มโพธิ์ชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010030 ท่าแร่วิทยา นางพิสมัย พาดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010030 ท่าแร่วิทยา นางสุภา ศรีวรกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010030 ท่าแร่วิทยา นางละเอียด ศรีวรกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010030 ท่าแร่วิทยา นายพงษ์พิศ นามละคร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010030 ท่าแร่วิทยา นางจินตนา พิมพ์แพง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010030 ท่าแร่วิทยา นางวาลิกา เจริญพงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010030 ท่าแร่วิทยา นายไกรแก้ว เจริญพงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010030 ท่าแร่วิทยา นางขวัญจิรา เนตรมุงคุณ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010030 ท่าแร่วิทยา นางสาวภัทรภร ผลจันทร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010030 ท่าแร่วิทยา นางปิยาภรณ์ เจือจันทึก ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010030 ท่าแร่วิทยา นางอาลักคณา มะละกา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010030 ท่าแร่วิทยา นางสาวจิตติมา ก้อนแพง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010030 ท่าแร่วิทยา นางสุวรรณี สิมลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010030 ท่าแร่วิทยา นางนิยูง ไชยเสนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010030 ท่าแร่วิทยา นางขวัญเรือน พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010030 ท่าแร่วิทยา นางวิระพร พิทักษ์ชัยโสภณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010030 ท่าแร่วิทยา นางราตรี วิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
47010030 ท่าแร่วิทยา นางสาวพนิดา นามเนาว์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010030 ท่าแร่วิทยา นายวันชัย เชื้อตายา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010030 ท่าแร่วิทยา นางสาวปิยะมาศ พรมพิมพ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010032 อนุบาลสกลนคร นายชัญโญ ใครบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นายกรกฎ พลตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางธันยภรณ์ คำภูษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นายเกียรติภูมิ มะแสงสม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางเพชรปาณี อินทรพาณิชย์ ครู เชี่ยวชาญ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางรุ่งนารี ยุทธศิลป์กุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางช่อผกา สุวรรณศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางไฉไลศรี เพชรใต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางปุณณภา สุริยะภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางวีนัส พิมพ์มีลาย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางพัชรินทร์ จุลบาท ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางนพรัตน์ พรมเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางเกษราภรณ์ กาญจนพันธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นายจิตรกร แก้วกิ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางแขนภา พาเสน่ห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางจิระพร ราชสิงโห ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางสาวเรวดี ขาวพิมพ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางธัญญลักษณ์ สวัสดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางวรัญรดา วงษ์ศิลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางสาวปริศนา วงศ์อินทร์อยู่ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางวิรัชฎา เพ็งธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางสุกัญญา อุ่นสากล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางพัชรินทร์ แสนวิเศษ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางปาริชาติ พองพรหม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางปิยะดา แก้วเวียงเดช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นายพงษ์ศักดิ์ โสภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางนฤทัย พรหมจันทา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางพิราวรรณ์ ชัยงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางพรกมล ลีสต็อคคัวย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางขนิษฐา กุลกานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางสุมนทิพย์ อัมภาผล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางวรรณวิมล พลศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางปิยนารถ วงศ์กาฬสินธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางปราณี มหาราต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางสุวรรณศรี จีรวิทย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นายสิทธิกร ก้อนคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางธนัตพร เจริญศรีศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางประพิศ ทรงวิชา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางนงค์นุช ชมชายผล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นายอิทธิเชษฐ์ เชาว์พร้อม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางนิภาพร แสนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางปราณีนิตย์ ศรีพานิชย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นายอภิชาติ คาวีวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางมลิวรรณ อินทะนาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางสารภี เอี่ยมตาล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นายศักดิ์สิทธิ์ ลาดสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางอมรรัตน์ ธุรารัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางดาวใจ ราชาไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางนลินี เวชกามา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางเรวดี บุตรดีวีระวงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางวิชชุดา บุญยืน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางกรวรรณ ศิริสานต์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางเพ็ญศรี วงศ์เตชะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางภาวดี วัฒนภาศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางศรีวรรณ ศรีบานแจ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางปัญญาพร นามโสภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางมยุรี หนูอินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางนพวรรณ กัลยา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางพรทิพย์ นรภาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นายสุรพล สุทธิมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางนิตยา นวลมณี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางสุพิชชา ทะแพงพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางปุณยนุช แก้วพิกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางจงพิศ กุลไทย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางวรรยา รัตนสีหา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางอภิญญา รุดดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นายสมศักดิ์ พินิจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางสมรัก พับตา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางพนิดา แก้วกิ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางวารุณี กุลธรวิโรจน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางนภัตสร แก้วกำพล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางสาวพัชราภรณ์ เสมอพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางรัตนาภรณ์ วาตานาเบ้ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางสุกัญญา วงศ์มีแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางสาวอนุสรา พิพิทธภัณฑ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางศศิธร นนสะเกตุ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางประกายทิพย์ อุปพงษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางสาวธัญญพัทธ์ เรียมอุดม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นายธิติพล ไชยมนตรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางสาวขวัญฤดี บุญรักษา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางสาวธิดาทิพย์ สุธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางอภิรดี บุญแสง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นายมานะ มุ่งหมาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางศศิรัศมิ์ ทรายสุวรรณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางทรายแพรว ไชยมัชชิม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางจมร ประพัศรางค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นายคณาวุฒิ พาโคกทม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010032 อนุบาลสกลนคร นางสาวปัณฑิกา อักษรศักดิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นายประสบชัย ม่อมพะเนาว์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสาวกัณฐมณี ศรีมุกดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสาวนิดา ศรีสร้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางพรทิพย์ สิงห์คาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางน้องนุช อินธิแสง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางชลิดา บุญเมืองแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางอรพรรณ ศรีจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางชนิดา ปัญญาประชุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นายทินกร แก้วเสถียร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นายฉลาด โสภาสพ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นายไผท แถบเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นายรัชพล ต่ายเนาว์ดง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางณัฐภัสสร ไชยทองพันธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางศรีสวัสดิ์ ใครบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นายรวินทร์ เดชราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางเพ็ญนภา พลบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสาวศิริลักษณ์ กลิ่นน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางฉวีวรรณ สื่อกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นายประสาน พิทักษ์โกศล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางนงคราญ พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสาวสุพัตรา จันทวงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสุพัตรา สุริยะศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นายเจตจันทร์ สาระวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสาวศิรินทิพย์ คำพุทธ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางพิมพ์พิมล ศรีเชษฐา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางประเทียนทอง ศุภวุฒิ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางภาวิณี ขัดสี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสาวนิราพร คำภูษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นายภานุพงศ์ วรรณสิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางพรรณี พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางจิตต์ปาจรีย์ ชลิตะนาวิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางประไพ งอยผาลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางแหวนเพชร ทวีศักดิ์สมบูรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางอ้อยทิพย์ ยะไวทย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางระพีพรรณ ทองพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นายคมกริช ขุมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางพันวดี พรมเหมาะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสาวหทัยชนก พรายแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นายนิพนธ์ วงศ์วิชิต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นายสุวิทย์ สุตะโคตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางทิพวรรณ์ จันทร์สุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางเสาวนิต นรภาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางภัคสุดา โสนาคู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางบุญเรือง ชีแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางกัญญารัตน์ แสนสุพรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางนุชสาคร ปาระคะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางประคองขวัญ วันดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสันทนา อุทรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางนันทา ราชฐาน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นายวิทยา ทอนฮามแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางกนกวรรณ พุดน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางรัชดาภรณ์ อินทร์จันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางพรรณทิพา โสภาสพ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางจุฬาพร ธุรารัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางระวีวรรณ บุตรวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสาวณัฐธภา ทัศคร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางนฤมล ปากดีสี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางภคินี คงเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางเพ็ญสุรีย์ เสงี่ยมวัฒนะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางผกามาศ มาตย์เทพ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางนงค์รักษ์ น้อยอินทร์ศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสาวอนงค์ ยะไชยศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางยุวดี สาขา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางรัชดาพร วรรณจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสาวเบญจมาศ จรรยาวดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางนภาพร กุลอ่อน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางเขมิกา ศรีวรรณะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางเบญจมาศ นันทะรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางจีระนุช ถาอาดนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางวงค์เดือน คุณพิภาค ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางกชกร ไชยบุบผา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นายวัชรินทร์ นาคะอินทร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสาวณัฐพร พรมวัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสโรชา คารมย์กลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นายสิทธิพล นันทะสุธา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นายณัฐพล แสงงาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสาวชฎาพร ไชยเชษฐ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสาวปนัดดา เวียนวัน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นายไพบูลย์ เลิศศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสาววรัญญา คุณแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางอุมาพร การุญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางทัศนีย์ อุ่นสากล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นายปริญญา วิสินธ์เศษ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นายสุรสิทธิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นายนิรพล เชียรรัมย์ ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นายสมศักดิ์ พลราชม ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นายสิทธินนท์ สุมนารถ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสาววงศวรรณ แสนอุบล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นายเอกวัฒน์ แก้วอาจ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสมจิต จันทรพเนาว์ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสาววัชราพร เอื้อกิจ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสาววรรณิษา ชินมา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสาวอภิญญา ชินนะวงค์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นายธีรวัฒน์ สุวรรณ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นายรัตนะศักดิ์ ศรีเจริญธรรมะ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางฉวีวรรณ บาลวงศ์ษา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสาวอรุณประไพ โพธิ์ศรี ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสาวนันทนา ศรีหนองห้าง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสาวสุดาพร เพ็ชรประดับสกุล ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสาวสุชิรา บุตรมหา ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสาวกัญนิกา พีระธรรม ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสาวเบญจมาศ บาลวงค์ษา ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสาวจันทิรา เกิดสวัสดิ์ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสาวนันทิดา ล้านจ๊ะ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสาวกิตติยา สร้อยปลิว ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสาวคณิตฐา โพธิ์ศรี ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสาวจารุณี ชาโยธา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสาวชนิฎฐา วิเศษชัย ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางคำเนียง พรหมสาขา ณ สกลนคร แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางอินธิรา พูลทา แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสาวรัศมี ถานทองดี แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสุรางค์ ทะชัย แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางสมภาร ผิวบุญเรือง แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล นางณัฐชยา พรหมสาขา ณ สกลนคร แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010034 สกลนคร(วันครู2501) นางจูรีรัตน์ คำเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010034 สกลนคร(วันครู2501) นางนุชรี แดนรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010034 สกลนคร(วันครู2501) นางธนากร เภาโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010034 สกลนคร(วันครู2501) นางดวงแข ลือชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010034 สกลนคร(วันครู2501) นางอารีรัตน์ กองแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010034 สกลนคร(วันครู2501) นางสาวเพ็ญพักตร์ โคตรสมบัติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010034 สกลนคร(วันครู2501) นายพลศักดิ์ เพชรพรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010034 สกลนคร(วันครู2501) นางเนาวรัตน์ แก้วก่า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010034 สกลนคร(วันครู2501) นายรุจ วิชาทัพ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010034 สกลนคร(วันครู2501) นางสาวสุทธิดา ดวงจันทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010034 สกลนคร(วันครู2501) นายพงษ์ศักดิ์ คำพรมมา ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47010034 สกลนคร(วันครู2501) นางวิไลพร โยธานัก ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47010034 สกลนคร(วันครู2501) นางนัฐชุดา ชาอามาตย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010034 สกลนคร(วันครู2501) นายสุริยา ทานาลาด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010035 นาอ้อยคำสะอาด นางสาวจันทร์สุดา จันทะพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010035 นาอ้อยคำสะอาด นางทัศนีย์ บุญตาแสง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010035 นาอ้อยคำสะอาด นางสาวสิริกร มาตราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010035 นาอ้อยคำสะอาด นางวัชรกาญจน์ หาญคำภา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010035 นาอ้อยคำสะอาด นางสาวพิศมัย บาลลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010035 นาอ้อยคำสะอาด นายเทวินทร์ เพ็งอินทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010035 นาอ้อยคำสะอาด นายสิทธินันท์ พันลา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47010035 นาอ้อยคำสะอาด นางสาวชวพร อุ่นกลม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010035 นาอ้อยคำสะอาด นางสาวศันสนีย์ ตรีจันทปกรณ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010035 นาอ้อยคำสะอาด นางสาวสาวิตรี วงค์สีใส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ ข้าราชการครู
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นายภสุ เถาว์ชารี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางวราภา สามาอาพัฒน์ ครู เชี่ยวชาญ ข้าราชการครู
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางพรสวรรค์ เพ็ชร์รุ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นายกำพล ทองพันธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางสุมิตรา อุปพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางนงค์นุช บุตรดาวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางวนิดา เหมะธุลิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางเยาวลักษณ์ หันจางสิทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางกัลยา สิงห์สุธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางเพียงทอง ไชยสงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางวิภาพร แก่นจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางอุดมลักษณ์ คำภูมี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางสาวศิวนาถ ไชยมาศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางสุมาลี มะโนขันธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางเวียงคำ เจริญชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางนิพา บุญกอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางปุญญิศา บุนนาค ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางสาวระพีพรรณ พิมพิสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางคำนึงนาถ ศิริขันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางสาวศิริลักษณ์ สัพโส ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางสาวดาริกา แก้วมุกดา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางกุสุมา ลามคำ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางสาวสุพัตรา โคตรสมบัติ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางสาวจันทร์จิรา จันทะหงษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางสาวนวรัตน์ บุญสิงห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางสาววิชุดา วงศ์หนองหว้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางสาวจิราภรณ์ พลราชม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางสาวปรียาภรณ์ จันทร์ดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นายไตรภพ ศรีนัครินทร์ พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางสาวสุกัลยา มูลติเสาร์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นายพรรวินท์ ศรีนารัตน์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นายณัฐวุฒิ ศรศักดา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางสมใจนึก แก้วมะ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางสาวณิชารีย์ กัลยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางสาวณัฐสินี อาษาสร้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางสาวปรัชญาพร ม่อมพะเนาว์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางสาวจิราภรณ์ เมษา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางสาวมินตรา จาบบุญมา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางสาวลลิตา สุริยันต์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางสาวเกศรินทร์ อุดมเดช ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นายนพนันท์ แก้วมุงคุณ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางชนกนันท์ สวัสดิ์พันธ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นายชาตรี โพธิ์ทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางสาวจุฬารัตน์ บับภี ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010037 บ้านกกส้มโฮง นายพรชัย เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010037 บ้านกกส้มโฮง นางสาวกิรติกาญจน์ ชาแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010037 บ้านกกส้มโฮง นางธารนันท์ เครือทองศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010037 บ้านกกส้มโฮง นางดวงรัตน์ ล้อมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010037 บ้านกกส้มโฮง นางดาระณี ภูนิคม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010037 บ้านกกส้มโฮง นางสาวโศภิตรา คำเถื่อน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010037 บ้านกกส้มโฮง นางสาวสิโรทัย มะตนเด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010037 บ้านกกส้มโฮง นางสาวริญดา วงศ์ประชา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010037 บ้านกกส้มโฮง นายพชร ภิญไธสงค์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47010037 บ้านกกส้มโฮง นางสาวปวริสา งามชมภู ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010037 บ้านกกส้มโฮง นายประพันธ์ มูลเอตร์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010038 ธาตุนาเวงวิทยา นายจารึก ชาวันดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010038 ธาตุนาเวงวิทยา นางอมร กุลดิลก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010038 ธาตุนาเวงวิทยา นางพิศมัย สีเทียวไทย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010038 ธาตุนาเวงวิทยา นางสาววนิดา อนันตวุฒิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010038 ธาตุนาเวงวิทยา นางวิราวรรณ เทอำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010038 ธาตุนาเวงวิทยา นางสาวนริศรา พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010038 ธาตุนาเวงวิทยา นางสาวจิญาดา อุดมเลิศปรีชา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010038 ธาตุนาเวงวิทยา นางสาวผัดศรี แสนทิพย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47010038 ธาตุนาเวงวิทยา นางสาวนภัสนันท์ โคสาสุ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010038 ธาตุนาเวงวิทยา นางสาวกาญจรัตน์ โจนลายดา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010038 ธาตุนาเวงวิทยา นางสาวธัญญารัตน์ ผูกพันธ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010038 ธาตุนาเวงวิทยา นางสาวญาณินฑ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010039 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม นางกนกวรรณ ภูศรีฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010039 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม นางพรรณวดี เดชป้องหา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010039 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม นางอุไร คำมณีจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010039 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม นางเสาวภา รมราศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010039 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม นายศาสตรา บัวดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010039 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม นางสาวชวนิดา ฤทธิ์ศรีบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010039 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม นางวรรณา สมสนุก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010039 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม นายศราวุธ แป้นโคตร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010039 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม นางสถาพร ขันติยู ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010039 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม นางสาวอาภากร โล้ช้างสาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010039 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม นายกิตติพงษ์ ศรชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010039 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม นายชูชาติ สาลีเพ็ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010039 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม นางสาวปิยพร บุญใบ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010039 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม นางสาววนิดา สิบเมี่ยง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010039 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม นายกิตติทัศน์ วงค์ศรีดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010039 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม นางสาวกมลวรรณ แก้วบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010040 ห้วยปลาใยผดุงวิทยา นายวิระชาติ ยาทองไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010040 ห้วยปลาใยผดุงวิทยา นางเวียงชัย นาลาดทา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010040 ห้วยปลาใยผดุงวิทยา นายสุรศักดิ์ หันจางสิทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010040 ห้วยปลาใยผดุงวิทยา นางลัดดาวัลย์ ประทุมวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010040 ห้วยปลาใยผดุงวิทยา นางสาววิภา แสงสว่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010040 ห้วยปลาใยผดุงวิทยา นางสาวศุภสร หมั่นเก็บ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010040 ห้วยปลาใยผดุงวิทยา นางสาวอารยา ทวายตาคำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010040 ห้วยปลาใยผดุงวิทยา นางสาวจุฑามาศ โทขนาด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010040 ห้วยปลาใยผดุงวิทยา นายเสกสรร สมน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010040 ห้วยปลาใยผดุงวิทยา นางสาวพูนพร บุษมงคล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010041 ผักแพวบำรุงวิทยา นางอรวรรณ อุ่นวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010041 ผักแพวบำรุงวิทยา นางจันทร์จิรา พลขันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010041 ผักแพวบำรุงวิทยา นางเมตตา บุพศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010041 ผักแพวบำรุงวิทยา นางสาวอรริสา พิมพ์มีลาย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010041 ผักแพวบำรุงวิทยา นางอรนัน ไชยสาส์น ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010041 ผักแพวบำรุงวิทยา นางรัศมี ประพันธ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010041 ผักแพวบำรุงวิทยา นางกัลย์สุดา อินธิแสง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010041 ผักแพวบำรุงวิทยา นางสาวจุรีรัตน์ แสนเมือง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010041 ผักแพวบำรุงวิทยา นางสาววิภาดา หงษ์เกตุ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010041 ผักแพวบำรุงวิทยา นายสรุชาติ สาธิวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010042 บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา นางไกรสมุด ศิริชมภู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010042 บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา นางมลิวัลย์ เลิศศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010042 บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา นางสาวพัชรี ปิยะนันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010042 บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา นางสาวอังวรา นัฐพงศ์พานิชย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010042 บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา นายอัษฎาวุธ ยะตะโคตร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47010042 บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา นางสาวยาวดี ทรัพย์ประเสริฐ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010042 บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา นายพิษณุ พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010043 บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง นายเสกสันติ์ เจริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010043 บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง นางนันทิยา พรหมเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010043 บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง นายเสริมโชค บุระเนตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010043 บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง นางสาวกนกเนตร คำไพ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010043 บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง นายเจริญ เภาโพธิ์ ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47010043 บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง นายสยาม แสนหูม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010043 บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง นางสาวหทัยทิพย์ ปิยะนันท์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010043 บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง นายขจรศักดิ์ กงแก่นทา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010043 บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง นางสาวพัชรินทร์ จักรเสน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010044 บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา นายพรรณา มาตเลียง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010044 บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา นางประภาพร บุญเกิด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010044 บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา นางพิชญา จันทลุน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010044 บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา นายทวี กำยาน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010044 บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา นางดอกจันทร์ นันทราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010044 บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา นายสุวิทย์ ไพภิบาล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010044 บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา นางเนตรนภา ไชยเลิศ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010044 บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา นางสาวปทุมรัตน์ เข็มรุกขา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
47010045 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ นายเอกนรินทร์ ต่อวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010045 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ นายสุดใจ สินวร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010045 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ นางศุภรัตน์ คำชมพู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010045 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ นางจิตราภรณ์ เสนาคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010045 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ นางสุธารักษ์ ทองเดช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010045 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ นางเอมอร ชาวันดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010045 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ นายกีรติ จันเพ็ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010045 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ นางอุทัยวรรณ วงศ์กาฬสินธุ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010045 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ นางสาวมลชนก ละครท้าว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010045 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ นางสาวจารุวรรณ ร้อยพิลา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010045 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ นางสาววัชราภรณ์ เกตวงษา ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010046 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ นางวิสัย มาตราช ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010046 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ นายบัญชา พันธุ์แก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010046 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ นางบัวเผื่อน บุตรเพชร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010046 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ นางทักษิณา ศรีวิไล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010046 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ นางลำพึง กระโจม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010046 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ นางจุรีพร ภูขมัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010046 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ นางนิ่มนวล พันธุ์แก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010046 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ นางสาวขนิษฐา ปัญญาประชุม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47010046 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ นางสาวนุชนาถ บัวพรหม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010046 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ นายไทยวัน ไพยเสน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010046 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ นางสาวสุทธิตา อุปรีย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010046 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ นางสาวณิชกานต์ โทษาธรรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010047 บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2) นายเดชชัย เหมะธุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010047 บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2) นางสาวเนาวรัตน์ ถวิลการ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010047 บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2) นางเบญจวรรณ บุญแสง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010047 บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2) นางภัทรวดี มีอำนาจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010047 บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2) นางสุนันทา รัตนคุณากร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010047 บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2) ว่าที่ร้อยโทจิตติชัย ภูขมัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010047 บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2) นางสุภาภรณ์ พรมเสาร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010047 บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2) นางอรอนงค์ รัตนพลที ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010047 บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2) นางมณีรัตน์ นิรัมย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010047 บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2) นางสาววิภาวี อินทร์จักร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010047 บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2) นายธงชัย สีโคอุ่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010047 บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2) นางสาวมนฤดี บาลี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010047 บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2) นายสุริยา ศรีชัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010047 บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2) นางสาวนันฐณภรณ์ รักษาขันธ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010047 บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2) นายเหม ศรีอุ้ย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010047 บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2) นางสาววรินทร์ญารัฐ อ่อนศรีชัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010048 บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ นางสาวจารุวรรณ บุ่งวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010048 บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ นายวัชสิทธิ์ เจริญพร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010048 บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ นางพงษ์สุดา สุขอร่าม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010048 บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ นางชุภิดา ตรงดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010048 บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ นายบุญรัตน์ คำพรมมา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47010048 บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ นางสาวประทุมวงค์ เนียมหัตถี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010048 บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ นายสมบัติ ชาญศิริ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010048 บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ นางสาววลัยพร หมั่นคนเที่ยง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010048 บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ นางสาวเพลินใจ จักรพิมพ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010049 บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ ดร.ศิริพร กุลสานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
47010049 บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ นายสมบัติ อ่างคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010049 บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ นางเสาวลักษณ์ งอยจันทร์ศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010049 บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ นางสาวเมธาวี พงษ์ไพบูลย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010049 บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ นางสาวปานปริญา ศรีสุวรรณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010049 บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ นางสาวกุลปรียา อังมีพิษ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010049 บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ นางสาววัชรี ยะภักดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010049 บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ นางสาววรรณทิพย์ คำแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010049 บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ นางสาวอภิชญา สุมังคะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
47010050 ห้วยทรายวิทยา นางวาสนา เทศนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010050 ห้วยทรายวิทยา นางทัศรา ภูศรีฐาน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010050 ห้วยทรายวิทยา นางชไมพร มาละอินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010050 ห้วยทรายวิทยา นางสาววรารัตน์ ไพยเสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010050 ห้วยทรายวิทยา นางวิภานี แสนบรรดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010050 ห้วยทรายวิทยา นางประไพพรรณ วรนาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010050 ห้วยทรายวิทยา นายชัชวาลย์ เกษนัต ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010050 ห้วยทรายวิทยา นางสาวลลิตา สร้อยมาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010050 ห้วยทรายวิทยา นางเปรมทิพย์ คำทะเนตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010050 ห้วยทรายวิทยา นางสาวเพ็ญสว่าง อ่อนคำหล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010050 ห้วยทรายวิทยา นางสาวกันต์ภิฎฌาย์ อินทรีย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010050 ห้วยทรายวิทยา นางสาวณิชนันท์ มาละอินทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010050 ห้วยทรายวิทยา นางสาวอัญรินทร์ แก้วอินธิ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010050 ห้วยทรายวิทยา นางสาวนันธิดา ประสงค์ดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
47010051 บ้านหนองนาเลิศ นายประมวล เหลาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010051 บ้านหนองนาเลิศ นางจารุวรรณ ดวงกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010051 บ้านหนองนาเลิศ นางอนงค์ ชาทองยศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010051 บ้านหนองนาเลิศ นายนิกรณ์ กองวิเศษ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010051 บ้านหนองนาเลิศ นางอรพิน พิมพ์มีลาย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010051 บ้านหนองนาเลิศ นางทัศนีย์ จันทรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010051 บ้านหนองนาเลิศ นายวรุจ วรดล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010051 บ้านหนองนาเลิศ นางสาวศรีสมร จิตราช ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010051 บ้านหนองนาเลิศ นางสาวจุฬาลักษณ์ สกุลสง่าพงศ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010051 บ้านหนองนาเลิศ นางสาวมุธิตา ใยสวัสดิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010051 บ้านหนองนาเลิศ นายเกริกฤทธิ์ ชาวันดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010051 บ้านหนองนาเลิศ นางสาวอรอนงค์ งาสิทธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010051 บ้านหนองนาเลิศ นางสาวอัญยิภา พันดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010051 บ้านหนองนาเลิศ นางสาวลัดดาวัลย์ โทนขาน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010051 บ้านหนองนาเลิศ นายแปลง ทำนาผล ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47010051 บ้านหนองนาเลิศ นางรุ่งทิพย์ ไชยนิลวรรณ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47010051 บ้านหนองนาเลิศ นางสาวเสาวลักษณ์ พรมลา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010051 บ้านหนองนาเลิศ นายปิยะวุฒิ สมบูรณ์ธนากร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010052 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ ดร.เชิดศักดิ์ สิงห์สุพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010052 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ นายสมบัติ ชมชายผล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010052 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ นางนิตยา นิลทราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010052 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ นางธัญภา อินานันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010052 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ นางชัยสี ไขแสง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010052 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ นางพัฒนา กวานเจ้าจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010052 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ นางแหวน จันทรังษี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010052 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ นายสุทธิศักดิ์ มุ