ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 1


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน ธาตุนาเวงวิทยา

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
1
6
7
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
4
4
1
11
12

ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา จำนวน 12 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47010038 ธาตุนาเวงวิทยา นายจารึก ชาวันดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010038 ธาตุนาเวงวิทยา นางอมร กุลดิลก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010038 ธาตุนาเวงวิทยา นางพิศมัย สีเทียวไทย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47010038 ธาตุนาเวงวิทยา นางสาวนริศรา พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010038 ธาตุนาเวงวิทยา นางสาวจิญาดา อุดมเลิศปรีชา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010038 ธาตุนาเวงวิทยา นางสาววนิดา อนันตวุฒิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010038 ธาตุนาเวงวิทยา นางวิราวรรณ เทอำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47010038 ธาตุนาเวงวิทยา นางสาวผัดศรี แสนทิพย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47010038 ธาตุนาเวงวิทยา นางสาวนภัสนันท์ โคสาสุ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47010038 ธาตุนาเวงวิทยา นางสาวกาญจรัตน์ โจนลายดา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010038 ธาตุนาเวงวิทยา นางสาวธัญญารัตน์ ผูกพันธ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47010038 ธาตุนาเวงวิทยา นางสาวญาณินฑ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)