ข้อมูลบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 1


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ใน สพท.
ผู้บริหารการศึกษา
บุคลากร38ค(1)
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
อื่นๆ
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
4
1
5
8
11
19
10
31
41
3
1
4
0
1
1
7
7
14
0
0
0
32
52
84
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และกลุ่มงาน ใน สพท.
ผู้บริหาร
อำนวยการ
แผน
บุคคล
ส่งเสริม
การเงิน
นิเทศ
ตสน.
พัฒนาครู
กฎหมาย
DLICT
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
4
1
5
10
6
16
2
5
7
3
8
11
3
7
10
0
10
10
8
11
19
1
2
3
0
1
1
0
1
1
1
0
1
32
52
84

ข้อมูลข้าราชการและบุคลากร จำนวน 84 คน

สถานะ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/ระดับ/วิทยฐานะ กลุ่มงาน รายละเอียด
-ผู้บริหาร นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชี่ยวชาญ
ผู้บริหารการศึกษา
-ผู้บริหาร นางชรินดา พิมพบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ผู้บริหารการศึกษา
-ผู้บริหาร นายวิทยา ชุมปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ผู้บริหารการศึกษา
-ผู้บริหาร นายสท้าน วารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ผู้บริหารการศึกษา
-ผู้บริหาร นายชัยยงค์ ธุรารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ผู้บริหารการศึกษา
นายอดิศร เกตวงษา นักการภารโรง
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
นางสาววาสนา แสนสามารถ นักการภารโรง
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวอุมารินทร์ สอนซ้าย แม่บ้าน
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
นางสุดารัตน์ วงสาพาน แม่บ้าน
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
นายไพรรัตน์ อามาตรทอง ยาม
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
นายวัฒนา โมตา พนักงานขับรถ
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
นายพิศาล สุริยะธนัง พนักงานขับรถ
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
นายสบาย มูลไชยสุข พนักงานธุรการ ส 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
นายสุรชัย โยธานัก พนักงานธุรการ ส 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
นายสุทิน บุตรมหา พนักงานธุรการ ส 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสาวสายฝน เหลาสิทธิ์ พนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มอำนวยการ
นายวิจักษณ์ อัศวาวุฒิ เจ้าพนักงานธุรการ
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายนพดล ทีคอโงน นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญงาน
กลุ่มอำนวยการ
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางสมหมาย นันทราช นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายพรมมา ศิลารักษ์ นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสาวดุสิดา พุทธิไสย นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางยุพเยาว์ พรหมนุชิต เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวชนานัญ วังศรี เจ้าพนักงานธุรการ
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นางกิ่งกาญจน์ ปัญญาประชุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนโยบายและแผน
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางสาววารุณี บารมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นายธนวัฒน์ เมืองซอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นางสาววณัชวรรณ ชุมปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นายอรรฆเดช ภูกันดาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวสุภาพร กุลนาม พนักงานธุรการ ส 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางสาวสุรางคนางค์ โกศัลวัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นายจักรพงษ์ อนุอัน เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายอมรฤทธิ์ พิมพ์มีลาย เจ้าพนักงานธุรการ
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นายทัศน์ชัย อภัยโส นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางอโนมา พัฒนะราช นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางณัฐหทัย ชุมปัญญา นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางสมบัติ แก้วมะ นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางเพียงพอใจ บุณยทรรพ นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางสาวกัลยา งันลาโสม นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางวาสนา วิสุทธิเมธีกร นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นายยุทธศักดิ์ อุส่าห์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวภคพร เกษมสานต์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวรัตติยา แซ่โค้ว เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวจุรีพร แสนนาม เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวอรวรรณ ลือชัย เจ้าพนักงานธุรการ
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางอุทัยวรรณ ดีนวลพะเนาว์ นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นายวิษณุ สุวรรณไตรย์ นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางวริญทิพย์ เครือทองศรี นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางอรัญญา แสนสีแก้ว นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นายนพดล วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวนิตติญา ศิริจันทพันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางนริศรา กวนภา เจ้าพนักงานพัสดุ
ชำนาญงาน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางฐิติมา ชัยบิล เจ้าพนักงานธุรการ
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสาวรัฎธิดา วังศรี เจ้าพนักงานธุรการ
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางวิลาวรรณ บรรลือ นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสาวผ่องฉวี ชาเครือ นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางสาวอารมณ์ สุทธิอาจ นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสาววิไลลักษณ์ ศิริขันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางมณีรัตน์ อุปลี นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางนรินทร์ภัค เวชกูล นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทรธิดา โคตตะวงศ์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ บรรพสาร ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวส่องแสง อัยวรรณ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาววราลักษณ์ อาจวิชัย ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางมัทนา ศรีโยธา ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางหทัยกาญจน์ นามนิตย์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวโชติกา กุณสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นายบรรพต แสนสุวรรณ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวจารุวรรณ หล้าพิศาล ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวกาญจน์ณภัทร ดาบพิมพ์ศรี ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางกิ่งมณี ผ่านสุวรรณ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นายธนศักดิ์ จันทร์พรม ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นายปริญญา ขาวประภา ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางนิรันดร จันลาวงศ์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นายสมพร หลิมเจริญ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นายสมนึก พิมพ์นนท์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวศิริจินดา ศรีไทย ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นายพงษ๋์พันธ์ จาดฮามรถ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นายสุพัฒน์พงษ์ แก้วกิ่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
บุคลากร นางสุมนทา สงวนนาม นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการพิเศษ
หน่วยตรวจสอบภายใน
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางญาณิชศา โชติธนผล นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการพิเศษ
หน่วยตรวจสอบภายใน
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางนิราตรี รักษาภักดี นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นายไพบูรณ์ คำภูมี ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางพินทุมดี เหล่ากว้าง นิติกร
ชำนาญการ
กลุ่มกฎหมายและคดี