ข้อมูลบุคลากรแยกตามตำแหน่ง สพป.สกลนคร เขต 1


จำนวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใน สพท. จำแนกตามตำแหน่ง และเพศ
รหัสตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
01
1
0
1
03
3
1
4
09
9
11
20
41
2
2
4
42
0
1
1
43
2
3
5
45
1
7
8
46
1
5
6
47
0
2
2
48
0
1
1
49
2
2
4
50
0
1
1
33
3
8
11
32
0
1
1
31
0
1
1
102
1
1
2
123
2
0
2
105
0
2
2
106
1
0
1
127
3
1
4
138
0
1
1
133
1
0
1
141
0
1
1