ข้อมูลบุคลากรแยกตามกลุ่ม/หน่วย สพป.สกลนคร เขต 1


จำนวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใน สพท. จำแนกตามกลุ่ม และเพศ
รหัส
กลุ่ม/หน่วย
โครงสร้าง
ชาย
หญิง
รวม
9
4
1
5
10
10
6
16
11
2
5
7
12
3
8
11
13
3
7
10
15
0
10
10
16
8
11
19
17
1
2
3
18
0
1
1
19
1
0
1
20
0
1
1