ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 1


จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา) จำแนกตามตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง วิทยฐานะ และเพศ

ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
1
0
1
 ชำนาญการ
คศ.2
5
2
7
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
117
41
158
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
1
1
2
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
124
44
168
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
7
0
7
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
10
5
15
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
17
5
22
 3. ครู
-
คศ.1
107
279
386
 ชำนาญการ
คศ.2
35
127
162
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
228
803
1,031
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
3
3
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
370
1,212
1,582
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
71
265
336
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
37
1
38
 6. พนักงานราชการ
-
-
15
48
63
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
161
320
481
รวมทั้งหมด
799
1,904
2,703