ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 1


จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา) จำแนกตามตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง วิทยฐานะ และเพศ

ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
1
0
1
 ชำนาญการ
คศ.2
5
1
6
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
117
40
157
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
1
1
2
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
124
42
166
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
6
0
6
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
10
5
15
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
16
5
21
 3. ครู
-
คศ.1
114
291
405
 ชำนาญการ
คศ.2
34
132
166
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
224
795
1,019
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
3
3
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
372
1,221
1,593
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
68
247
315
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
38
1
39
 6. พนักงานราชการ
-
-
16
50
66
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
162
321
483
รวมทั้งหมด
799
1,894
2,693