ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 1


จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา) จำแนกตามตำแหน่ง และเพศ

ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
125
42
167
16
43
59
46
133
179
65
2
67
3
0
3
1
0
1
0
3
3
1
3
4
1
0
1
0
22
22
8
33
41
6
1
7
3
0
3
3
0
3
0
1
1
12
0
12
2
10
12
0
6
6
0
1
1
16
6
22
8
6
14
375
1,234
1,609
68
247
315
1
1
2
1
4
5
1
0
1
1
0
1
1
0
1
35
96
131