ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 1


2,696 คน

ครูและบุคลากร

167 คน

ผอ.รร.

22 คน

รอง ผอ.รร.

1,609 คน

ครู

315 คน

ครูผู้ช่วย

4 คน

บุคลากร 38(2)

39 คน

ลูกจ้างประจำ

66 คน

พนักงานราชการ

347 คน

ลูกจ้าง(งบ สพฐ.)

120 คน

ลูกจ้าง(งบ รร.)

16 คน

ลูกจ้างอื่นๆ


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน
ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
581
1,520
2,101
2
2
4
38
1
39
16
50
66
162
321
483
799
1,894
2,693