ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 1


2,706 คน

ครูและบุคลากร

169 คน

ผอ.รร.

23 คน

รอง ผอ.รร.

1,598 คน

ครู

336 คน

ครูผู้ช่วย

6 คน

บุคลากร 38(2)

38 คน

ลูกจ้างประจำ

63 คน

พนักงานราชการ

346 คน

ลูกจ้าง(งบ สพฐ.)

118 คน

ลูกจ้าง(งบ รร.)

17 คน

ลูกจ้างอื่นๆ


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน
ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
584
1,531
2,115
2
4
6
37
1
38
15
48
63
161
320
481
799
1,904
2,703