ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด อำเภอเมืองสกลนคร

71
โรงเรียนในสังกัด
20
โรงเรียนขยายโอกาสฯ
33
โรงเรียนขนาดเล็ก
15
คุณภาพประจำตำบล
ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อำเภอเมืองสกลนคร
นักเรียน 0-120 คน นักเรียน 121-300 คน นักเรียน 301-1,499 คน นักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 0
0.00
21 - 40 คน
 2
2.82
41 - 60 คน
 6
8.45
61 - 80 คน
 6
8.45
81 - 100 คน
 11
15.49
101 - 120 คน
 8
11.27
รวม
 33
46.48
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 18
25.35
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 12
16.90
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 4
5.63
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 2
2.82
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 2
2.82
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 71
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 33 แห่ง

46.48%

นักเรียน 121 - 300 คน จำนวน 30 แห่ง

42.25%

นักเรียน 301 - 1499 คน จำนวน 6 แห่ง

8.45%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 2 แห่ง

2.82%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 51 แห่ง

71.83%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 19 แห่ง

26.76%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 0 แห่ง

0.00%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง

1.41%
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด
จำนวนโรงเรียน 71 แห่ง 15 ตำบล
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด