ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด อำเภอโคกศรีสุพรรณ

18
โรงเรียนในสังกัด
6
โรงเรียนขยายโอกาสฯ
8
โรงเรียนขนาดเล็ก
4
คุณภาพประจำตำบล
ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อำเภอโคกศรีสุพรรณ
นักเรียน 0-120 คน นักเรียน 121-300 คน นักเรียน 301-1,499 คน นักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 0
0.00
21 - 40 คน
 1
5.56
41 - 60 คน
 1
5.56
61 - 80 คน
 2
11.11
81 - 100 คน
 2
11.11
101 - 120 คน
 2
11.11
รวม
 8
44.44
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 7
38.89
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 2
11.11
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 1
5.56
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 18
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 8 แห่ง

44.44%

นักเรียน 121 - 300 คน จำนวน 9 แห่ง

50.00%

นักเรียน 301 - 1499 คน จำนวน 1 แห่ง

5.56%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 0 แห่ง

0.00%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 12 แห่ง

66.67%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 แห่ง

33.33%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 0 แห่ง

0.00%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 0 แห่ง

0.00%
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด