ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด อำเภอโพนนาแก้ว

20
โรงเรียนในสังกัด
11
โรงเรียนขยายโอกาสฯ
5
โรงเรียนขนาดเล็ก
5
คุณภาพประจำตำบล
ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อำเภอโพนนาแก้ว
นักเรียน 0-120 คน นักเรียน 121-300 คน นักเรียน 301-1,499 คน นักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 0
0.00
21 - 40 คน
 0
0.00
41 - 60 คน
 1
5.00
61 - 80 คน
 3
15.00
81 - 100 คน
 1
5.00
101 - 120 คน
 0
0.00
รวม
 5
25.00
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 4
20.00
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 9
45.00
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 2
10.00
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 20
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 5 แห่ง

25.00%

นักเรียน 121 - 300 คน จำนวน 13 แห่ง

65.00%

นักเรียน 301 - 1499 คน จำนวน 2 แห่ง

10.00%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 0 แห่ง

0.00%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 9 แห่ง

45.00%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 11 แห่ง

55.00%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 0 แห่ง

0.00%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 0 แห่ง

0.00%
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด