71

อำเภอเมืองสกลนคร

26

อำเภอกุสุมาลย์

14

อำเภอกุดบาก

10

อำเภอเต่างอย

18

อำเภอโคกศรีสุพรรณ

20

อำเภอโพนนาแก้ว

16

อำเภอภูพาน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กลุ่มตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี จำนวน 10 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
47010115 บ้านนามนประชาสามัคคี ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
71
8
6
นางนิรัติศัย นารถพลายพันธุ์
47010116 บ้านห้วยหีบวิทยาธาร ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
190
11
17
นางสาวเพ็ญแข นาถโกษา
47010117 บ้านนาสีนวล ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
105
8
11
นายวีระศักดิ์ แก้วกิ่ง
47010118 บ้านห้วยแคน ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
87
8
8
นายนัฐพงษ์ โพนพันธ์
47010119 บ้านหนองแข้โนนมาลา ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
107
8
11
นายอุทัน วงศ์ศรียา
47010120 บ้านตองโขบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
151
8
14
นายประยงค์ อินธิกาย
47010121 อนุบาลโคกศรีสุพรรณ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
539
19
28
นายอุเทน ทองสวัสดิ์
47010125 บ้านห้วยยาง เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
214
11
16
นางสุนันท์ หลวงศรี
47010126 บ้านดงหนองเหียน เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
69
8
8
นางสาวพิมพ์กณก จันปุ่ม
47010127 บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
148
11
21
นายเวศ กุตระแสง