71

อำเภอเมืองสกลนคร

26

อำเภอกุสุมาลย์

14

อำเภอกุดบาก

10

อำเภอเต่างอย

18

อำเภอโคกศรีสุพรรณ

20

อำเภอโพนนาแก้ว

16

อำเภอภูพาน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กลุ่มเต่างอย จำนวน 10 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
47010100 บ้านจันทร์เพ็ญ จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
176
11
15
นายศรีทัศน์ วิรัสวา
47010101 บ้านห้วยหวด จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
24
8
5
47010102 บ้านกวนบุ่น จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
64
9
9
นายวัฒนา วรรณทอง
47010103 บ้านโคกกลาง จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
141
11
16
นายชัชวาลย์ ไตรธิเลน
47010104 นางอยโพนปลาโหล เต่างอย เต่างอย สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
124
8
11
นายสมเกียรติ นามเสาร์
47010105 อนุบาลเต่างอย เต่างอย เต่างอย สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
497
14
27
นายวัยพจน์ ปัญญะ
47010106 บ้านนาอ่างม่วงคำ นาตาล เต่างอย สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
332
11
22
นายยุทธพงษ์ พรหมเชษฐา
47010107 บ้านนาตาลคำข่า นาตาล เต่างอย สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
279
11
21
นางวนิดา ภูชำนิ
47010108 บ้านหนองบึงทวาย บึงทวาย เต่างอย สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
166
8
15
นายเทพชินพัฒน์ หาดทวายกาญจน์
47010109 บ้านดงหลวง บึงทวาย เต่างอย สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
362
11
19
ว่าที่ร้อยโทศุภวัฒน์ พิมพ์มีลาย