71

อำเภอเมืองสกลนคร

26

อำเภอกุสุมาลย์

14

อำเภอกุดบาก

10

อำเภอเต่างอย

18

อำเภอโคกศรีสุพรรณ

20

อำเภอโพนนาแก้ว

16

อำเภอภูพาน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กลุ่มกุดบาก จำนวน 14 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
47020001 กุดบากราษฎร์บำรุง กุดบาก กุดบาก สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
537
22
26
นายครรชิต วงค์แเต้ม
47020002 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง กุดบาก กุดบาก สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
282
11
21
นายสุวิทย์ ขันติทอง
47020003 บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี กุดบาก กุดบาก สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
294
17
17
นายวัฒนา เติมทานาม
47020004 ชุมชนบ้านกุดไห กุดไห กุดบาก สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
329
18
21
นายเสงี่ยม ถึงนามลี
47020005 บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) กุดไห กุดบาก สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
292
11
22
นายอุดมศักดิ์ ศรีด้วง
47020006 บ้านค้อน้อย กุดไห กุดบาก สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
103
8
9
นายอนุรักษ์ บุญจันทร์
47020007 บ้านค้อใหญ่ กุดไห กุดบาก สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
187
11
17
นางสุคนธ์ จีนคำ
47020009 บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา นาม่อง กุดบาก สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
117
11
16
นางอาทิตยา นิลโคตร
47020010 บ้านกุดน้ำใส นาม่อง กุดบาก สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
52
8
9
นายมลิน จิตจักร
47020011 บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา นาม่อง กุดบาก สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
152
11
15
นายปราโมทย์ วงศ์รำพันธ์
47020012 บ้านนาขาม นาม่อง กุดบาก สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
185
8
13
นางสาวเพลินพิศ ดาศักดิ์
47020013 บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา นาม่อง กุดบาก สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
146
8
13
นางศิริพร คำสงค์
47020014 บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ นาม่อง กุดบาก สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
225
11
18
นายถนอม แพงคำฮัก
47020015 บ้านเชิงดอย นาม่อง กุดบาก สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
26
8
7
นายภาสกร มั่งสวัสดิ์