71

อำเภอเมืองสกลนคร

26

อำเภอกุสุมาลย์

14

อำเภอกุดบาก

10

อำเภอเต่างอย

18

อำเภอโคกศรีสุพรรณ

20

อำเภอโพนนาแก้ว

16

อำเภอภูพาน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กลุ่มภูผายล จำนวน 7 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
47010148 บ้านกกปลาซิวนาโด่ กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
273
11
20
นายสราวุฒิ ศิริวรรณ
47010149 บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
140
8
12
นายทินกร ประเสริฐหล้า
47010151 บ้านโคกภู โคกภู ภูพาน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
171
8
14
นายวรพงษ์ บุญรักษา
47010153 บ้านบ่อเดือนห้า โคกภู ภูพาน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
235
8
16
นายสมจิตร ชูอารมณ์
47010154 อนุบาลภูพาน โคกภู ภูพาน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
264
11
20
นายศักดิ์ชาย แก้วดี
47010155 บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ โคกภู ภูพาน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
290
11
20
นายศุภชัย บุญสิทธิ์
47010156 เขื่อนน้ำพุง โคกภู ภูพาน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
344
14
20
นางสกลรัตน์ มุกดา