71

อำเภอเมืองสกลนคร

26

อำเภอกุสุมาลย์

14

อำเภอกุดบาก

10

อำเภอเต่างอย

18

อำเภอโคกศรีสุพรรณ

20

อำเภอโพนนาแก้ว

16

อำเภอภูพาน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กลุ่มภูพานทอง จำนวน 9 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
47010157 บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
81
8
9
นายชาญณรงค์ โพธิ
47010158 ชุมชนบ้านสร้างค้อ สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
376
18
23
นายบรรพต พิมพ์รส
47010159 ไทยรัฐวิทยา ๑๑๐ (บ้านชมภูพาน) สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
168
8
14
นายวิสูตร สวนไผ่
47010160 บ้านสะพานสาม สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
74
8
9
นายประเด็จ ชมพุด
47010161 บ้านใหม่พัฒนา สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
107
11
10
47010163 บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
170
11
16
ดร.ภานุพงษ์ คำภูษา
47010164 น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา หลุบเลา ภูพาน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
187
8
15
นางพิชญ์สินี ศรีลารักษ์
47010165 บ้านฮ่องสิมประชาสรร หลุบเลา ภูพาน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
242
11
17
นายขุนชิต ละราคี
47010166 บ้านหลุบเลา หลุบเลา ภูพาน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
264
11
20
นายทองอยู่ เพียรภายลุน