71

อำเภอเมืองสกลนคร

26

อำเภอกุสุมาลย์

14

อำเภอกุดบาก

10

อำเภอเต่างอย

18

อำเภอโคกศรีสุพรรณ

20

อำเภอโพนนาแก้ว

16

อำเภอภูพาน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กลุ่มธาตุเชิงชุม จำนวน 10 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
47010009 นายอวัฒนา งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
190
8
16
นายสุนทร หนูอินทร์
47010010 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
148
8
11
นายวีระ พลเศษ
47010011 บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
53
8
8
นางอ้อย คำปัญโญ
47010032 อนุบาลสกลนคร ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
2,118
54
89
นายชัญโญ ใครบุตร
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
1,952
54
116
นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะ
47010034 สกลนคร(วันครู2501) ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
121
9
14
นางจูรีรัตน์ คำเมือง
47010035 นาอ้อยคำสะอาด ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
94
8
9
นางสาวจันทร์สุดา จันทะพรหม
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
761
23
47
นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ
47010037 บ้านกกส้มโฮง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
125
8
11
นายพรชัย เถื่อนนาดี
47010038 ธาตุนาเวงวิทยา ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
114
8
12
นายจารึก ชาวันดี