71

อำเภอเมืองสกลนคร

26

อำเภอกุสุมาลย์

14

อำเภอกุดบาก

10

อำเภอเต่างอย

18

อำเภอโคกศรีสุพรรณ

20

อำเภอโพนนาแก้ว

16

อำเภอภูพาน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กลุ่มไตรศิลา จำนวน 13 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
47010012 ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
96
9
8
นายปานพันธุ์ กาญจนพันธุ์
47010013 ทุ่งมนพิทยาคาร เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
180
11
16
นายอิสรภาพ นามละคร
47010014 ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
101
8
9
นายภิเรทชัย คำทะเนตร
47010015 บ้านป่าหว้าน เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
124
8
13
นายชัยวัฒน์ แก้วหล่อ
47010016 บ้านหนองหอย เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
423
21
27
นางสาววราภัสร์ แก้วเมืองพัชรกุล
47010017 ศิริราษฎร์วิทยาคาร เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
287
16
22
นายสุนทร ไพคำนาม
47010018 บ้านดอนเชียงคูณ เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
56
8
4
นางศิรพัชร์ รพีพัฒนวงศ์
47010029 บ้านพะโค ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
60
8
6
นางสุพรทิพย์ เกษมสิน
47010030 ท่าแร่วิทยา ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
538
21
27
นายอนุสิทธิ์ นามโยธา
47010070 บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
235
11
16
นายอุทิศ ขันเงิน
47010071 บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
121
9
13
นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะ
47010072 บ้านน้อยจอมศรี ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
128
8
13
นายธีรพงษ์ วาทะวัฒนะ
47010073 บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
95
8
11
นายสมเจตน์ งอยจันทร์ศรี