71

อำเภอเมืองสกลนคร

26

อำเภอกุสุมาลย์

14

อำเภอกุดบาก

10

อำเภอเต่างอย

18

อำเภอโคกศรีสุพรรณ

20

อำเภอโพนนาแก้ว

16

อำเภอภูพาน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กลุ่มหนองหารหลวง จำนวน 12 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
47010007 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
299
11
23
นายทวีเดช แสนชนม์
47010008 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
123
8
13
นายวุฒิศักดิ์ บุญยืน
47010019 ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
86
8
8
นายมุงคุณ สีหามาตย์
47010020 บ้านหนองมะเกลือ ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
126
11
18
นางจินตนา หลานเศรษฐา
47010021 บ้านกุดแข้ ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
65
8
7
นายปัญญาวัฒน์ บำรุงรส
47010051 บ้านหนองนาเลิศ ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
156
11
18
นายประมวล เหลาแก้ว
47010052 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
290
11
20
ดร.เชิดศักดิ์ สิงห์สุพรรณ
47010065 บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
51
8
7
นายวัฒนา ขัดสี
47010066 บ้านหนองสระ เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
75
8
5
นางสาวสมภาร ตันสมรส
47010067 บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์) เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
115
8
12
นายสงัด งอยผาลา
47010068 บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
178
8
13
นางอัคครา ไชยยงค์
47010069 บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
207
11
19
นางนพมาศ วรผาบ