71

อำเภอเมืองสกลนคร

26

อำเภอกุสุมาลย์

14

อำเภอกุดบาก

10

อำเภอเต่างอย

18

อำเภอโคกศรีสุพรรณ

20

อำเภอโพนนาแก้ว

16

อำเภอภูพาน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กลุ่มขมิ้นหนองลาด จำนวน 12 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
47010001 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
212
12
20
นางอุทุมพร ทองวงษา
47010002 บ้านประชาสุขสันติ์ ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
138
9
14
นางอุทุมพร ทองวงษา
47010003 โคกเลาะวิทยาคาร ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
188
11
22
นายพงษ์ศักดิ์ ระเวงวรรณ
47010004 บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
39
8
7
นางกรุณา โถชารี
47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
405
16
29
นายสัมภาษณ์ นรภาร
47010006 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
349
12
22
นายธนุวัฒน์ สุภาอ้วน
47010053 บ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน) หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
82
9
8
นายกิตติภาคย์ ผางละมัย
47010054 บ้านดอนแคน หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
180
11
18
นายลือชัย รัชอินทร์
47010055 บ้านท่าม่วง หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
93
9
7
นายประกอบ ตันมูล
47010056 บ้านดอนสัมพันธ์ หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
38
9
5
นายสะอาด เจริญชัยไธสงค์
47010057 บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
283
11
24
นายวิษณุ ซ้ายสุพรรณ
47010058 บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
8
ว่าที่ร้อยเอกวีระศักดิ์ บัวโค