71

อำเภอเมืองสกลนคร

26

อำเภอกุสุมาลย์

14

อำเภอกุดบาก

10

อำเภอเต่างอย

18

อำเภอโคกศรีสุพรรณ

20

อำเภอโพนนาแก้ว

16

อำเภอภูพาน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กลุ่มถิ่นภูไท จำนวน 11 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
47010022 บ้านนาแก ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
102
9
8
นางสาวฤทัยทรัพย์ ดอกคำ
47010023 บ้านดงขวาง ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
8
47010024 บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
181
11
18
นางสาวญาสุมินทร์ นนทมาตร
47010025 บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
90
8
8
นายวชิรพงศ์ วงศ์มหาชัย
47010026 บ้านนากับแก้ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
81
8
3
นายชัยศักดิ์ แสงวงศ์
47010027 บ้านหนองไผ่ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
253
11
20
นายยุธยา เทอำรุง
47010039 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
204
11
16
นางกนกวรรณ ภูศรีฐาน
47010040 ห้วยปลาใยผดุงวิทยา โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
82
9
10
นายวิระชาติ ยาทองไชย
47010041 ผักแพวบำรุงวิทยา โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
86
8
10
นางอรวรรณ อุ่นวิเศษ
47010042 บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
59
8
7
47010043 บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
45
7
9
นายเสกสันติ์ เจริญพร