71

อำเภอเมืองสกลนคร

26

อำเภอกุสุมาลย์

14

อำเภอกุดบาก

10

อำเภอเต่างอย

18

อำเภอโคกศรีสุพรรณ

20

อำเภอโพนนาแก้ว

16

อำเภอภูพาน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กลุ่มห้วยยางพังขว้าง จำนวน 13 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
47010044 บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
90
8
8
นายพรรณา มาตเลียง
47010045 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
120
8
11
นายเอกนรินทร์ ต่อวงษ์
47010046 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
109
9
12
นางวิสัย มาตราช
47010047 บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2) พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
225
9
16
นายเดชชัย เหมะธุรินทร์
47010048 บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
63
8
9
นางสาวจารุวรรณ บุ่งวิเศษ
47010049 บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
106
8
9
ดร.ศิริพร กุลสานต์
47010050 ห้วยทรายวิทยา พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
119
8
14
นางวาสนา เทศนา
47010059 บ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
192
8
13
นายกุศล ชุมปัญญา
47010060 บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
71
8
7
47010061 บ้านนาคำวิทยาคาร ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
204
11
19
นายสงวน หงษ์สิงห์
47010062 บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
373
18
21
นายบุญทรง สุนทรส
47010063 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
142
11
17
นายไพศาล สมบูรณ์
47010064 บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
300
11
21
นายปรีชา สวัสดี