71

อำเภอเมืองสกลนคร

26

อำเภอกุสุมาลย์

14

อำเภอกุดบาก

10

อำเภอเต่างอย

18

อำเภอโคกศรีสุพรรณ

20

อำเภอโพนนาแก้ว

16

อำเภอภูพาน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กลุ่มกุสุมาลย์ 1 จำนวน 13 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
47010074 อนุบาลกุสุมาลย์ กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
695
24
39
นายสุทัศน์ ชุณห์วิจิตรา
47010075 บ้านอีกุด กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
290
12
22
นายสนอง ศรีธรรมา
47010076 ชุมชนนิรมัย โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
285
8
16
นายณอนรรฆ์ สุขรี
47010083 บ้านโคกม่วง นาโพธิ์ กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
122
8
11
นายอิสเรศ เสงี่ยมวัฒนะ
47010084 บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา นาโพธิ์ กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
207
8
13
นายสายสมร พุทธิไสย
47010085 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ นาโพธิ์ กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
115
9
9
นายยุทธชัย จริตน้อม
47010086 บ้านม่วงวิทยา นาโพธิ์ กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
286
12
16
นางสิริรัตน์ งิ้วโสม
47010087 บ้านนาดี โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
97
8
8
นายอดิศักดิ์ วงศรีชู
47010088 ไพศาลวิทยา โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
164
9
14
นางกนกวรรณ ภูศรีฐาน
47010089 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
583
21
35
ดร.วิชัย มั่นพลศรี
47010090 บ้านกุดฮู โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
160
8
10
นายสิรวิชญ์ เขียวดี
47010091 บ้านห้วยกอกหนองเค็ม โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
122
8
12
นายปิยะพันธ์ ชัยเสนา
47010092 บ้านกุดสะกอย โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
135
8
12
นายปุญญพัฒน์ ชาปากดี