71

อำเภอเมืองสกลนคร

26

อำเภอกุสุมาลย์

14

อำเภอกุดบาก

10

อำเภอเต่างอย

18

อำเภอโคกศรีสุพรรณ

20

อำเภอโพนนาแก้ว

16

อำเภอภูพาน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กลุ่มนาแก้วบ้านแป้น จำนวน 11 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
47010130 นาแก้วพิทยาคม นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
271
11
20
นางพัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกล
47010131 บ้านกลางนาเดื่อ นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
326
11
18
ดร.กษมน มังคละคีรี
47010132 บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
230
11
19
นางสาวอรัญญา ชนะเพีย
47010133 หนองผือเทพนิมิต นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
303
12
19
นายสุปัน วงษ์อุ่น
47010134 บ้านโคกแก้ว นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
44
8
6
นายชัยนาท ผ่านสุวรรณ
47010135 บ้านนาเดื่อ นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
156
8
16
นางนิภาพร อุปพงษ์
47010139 โพนงามโคกวิทยาคาร บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
76
8
8
นางสาวรัชนีวรรณ ศิริพันธ์
47010140 บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
123
11
16
นายธุระกิจ พิมพ์แพง
47010141 ท่าศาลาราษฎร์วิทยา บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
182
11
18
นายว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์ ดาโอภา
47010142 บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
96
8
7
นายวัชรินทร์ วิเศษ
47010143 โพนบกผดุงศาสตร์ บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
76
8
6
นายศุภชัย ยศตะโคตร