71

อำเภอเมืองสกลนคร

26

อำเภอกุสุมาลย์

14

อำเภอกุดบาก

10

อำเภอเต่างอย

18

อำเภอโคกศรีสุพรรณ

20

อำเภอโพนนาแก้ว

16

อำเภอภูพาน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กลุ่มโพนสามัคคี จำนวน 9 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
47010128 บ้านโนนกุง เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
232
11
20
นายกิจพงศ์ สุรันนา
47010129 บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
235
13
21
นายเศกสรร เพียสา
47010136 บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
223
11
16
นางวิภารัตน์ สัพโส
47010137 บ้านป่าผาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
260
11
19
นายนิรุตติ์ พลบุตร
47010138 บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
205
8
15
นายพิทักษ์ ไชยโคตร
47010144 อนุบาลโพนนาแก้ว บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
248
8
15
นายปัญญา พันเพียง
47010145 บ้านโพนวัฒนาวิทยา บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
284
11
20
ว่าที่พันตรีกิตติศักดิ์ นามวงศ์
47010146 บ้านวังปลาเซือม บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
64
8
7
ว่าที่ร้อยโทสุพัฒน์ วันดี
47010147 บ้านนาจาน บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
197
11
19
นางนัทธมน ทวีกิตติเกษม