71

อำเภอเมืองสกลนคร

26

อำเภอกุสุมาลย์

14

อำเภอกุดบาก

10

อำเภอเต่างอย

18

อำเภอโคกศรีสุพรรณ

20

อำเภอโพนนาแก้ว

16

อำเภอภูพาน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 65 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
47010011 บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
53
8
8
นางอ้อย คำปัญโญ
47010035 นาอ้อยคำสะอาด ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
94
8
9
นางสาวจันทร์สุดา จันทะพรหม
47010073 บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
95
8
11
นายสมเจตน์ งอยจันทร์ศรี
47010045 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
120
8
11
นายเอกนรินทร์ ต่อวงษ์
47010038 ธาตุนาเวงวิทยา ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
114
8
12
นายจารึก ชาวันดี
47010046 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
109
9
12
นางวิสัย มาตราช
47010049 บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
106
8
9
ดร.ศิริพร กุลสานต์
47010050 ห้วยทรายวิทยา พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
119
8
14
นางวาสนา เทศนา
47010044 บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
90
8
8
นายพรรณา มาตเลียง
47010004 บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
39
8
7
นางกรุณา โถชารี
47010053 บ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน) หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
82
9
8
นายกิตติภาคย์ ผางละมัย
47010055 บ้านท่าม่วง หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
93
9
7
นายประกอบ ตันมูล
47010058 บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
8
ว่าที่ร้อยเอกวีระศักดิ์ บัวโค
47010056 บ้านดอนสัมพันธ์ หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
38
9
5
นายสะอาด เจริญชัยไธสงค์
47010014 ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
101
8
9
นายภิเรทชัย คำทะเนตร
47010018 บ้านดอนเชียงคูณ เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
56
8
4
นางศิรพัชร์ รพีพัฒนวงศ์
47010012 ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
96
9
8
นายปานพันธุ์ กาญจนพันธุ์
47010029 บ้านพะโค ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
60
8
6
นางสุพรทิพย์ เกษมสิน
47010019 ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
86
8
8
นายมุงคุณ สีหามาตย์
47010065 บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
51
8
7
นายวัฒนา ขัดสี
47010066 บ้านหนองสระ เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
75
8
5
นางสาวสมภาร ตันสมรส
47010067 บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์) เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
115
8
12
นายสงัด งอยผาลา
47010040 ห้วยปลาใยผดุงวิทยา โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
82
9
10
นายวิระชาติ ยาทองไชย
47010041 ผักแพวบำรุงวิทยา โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
86
8
10
นางอรวรรณ อุ่นวิเศษ
47010042 บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
59
8
7
47010043 บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
45
7
9
นายเสกสันติ์ เจริญพร
47010021 บ้านกุดแข้ ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
65
8
7
นายปัญญาวัฒน์ บำรุงรส
47010022 บ้านนาแก ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
102
9
8
นางสาวฤทัยทรัพย์ ดอกคำ
47010023 บ้านดงขวาง ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
8
47010025 บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
90
8
8
นายวชิรพงศ์ วงศ์มหาชัย
47010026 บ้านนากับแก้ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
81
8
3
นายชัยศักดิ์ แสงวงศ์
47010060 บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
71
8
7
47010048 บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
63
8
9
นางสาวจารุวรรณ บุ่งวิเศษ
47010085 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ นาโพธิ์ กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
115
9
9
นายยุทธชัย จริตน้อม
47010087 บ้านนาดี โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
97
8
8
นายอดิศักดิ์ วงศรีชู
47010097 บ้านสนามบิน อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
39
8
7
นายสุรชาติ กำลังฤทธิ์
47010094 บ้านโคกสะอาด อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
43
9
7
นายดาวิทย์ พุทธิไสย
47010095 แก้งคำประชาสามัคคี อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
66
8
8
นายวชิราวุฒิ โถชารี
47010078 บ้านซ่งเต่า นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
78
8
9
นายภาณุพงศ์ ศรีวรกุล
47010079 บ้านกุงศรี นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
110
8
11
นายสุริยศักดิ์ ประทุมรัตน์
47010080 บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
115
8
11
47010093 บ้านอุ่มจาน อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
94
8
11
นายวิรัน บุญหงษ์
47010081 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ) นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
21
3
0
47010101 บ้านห้วยหวด จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
24
8
5
47010102 บ้านกวนบุ่น จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
64
9
9
นายวัฒนา วรรณทอง
47010115 บ้านนามนประชาสามัคคี ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
71
8
6
นางนิรัติศัย นารถพลายพันธุ์
47010117 บ้านนาสีนวล ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
105
8
11
นายวีระศักดิ์ แก้วกิ่ง
47010118 บ้านห้วยแคน ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
87
8
8
นายนัฐพงษ์ โพนพันธ์
47010119 บ้านหนองแข้โนนมาลา ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
107
8
11
นายอุทัน วงศ์ศรียา
47010126 บ้านดงหนองเหียน เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
69
8
8
นางสาวพิมพ์กณก จันปุ่ม
47010110 บ้านด่านม่วงคำ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
86
8
7
นายวิทธวรรตน์ เพลิดพราว
47010111 บ้านลาดค้อ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
41
7
7
47010112 บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
35
8
7
นายสุมิตรชัย ด่านลาพล
47010146 บ้านวังปลาเซือม บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
64
8
7
ว่าที่ร้อยโทสุพัฒน์ วันดี
47010142 บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
96
8
7
นายวัชรินทร์ วิเศษ
47010143 โพนบกผดุงศาสตร์ บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
76
8
6
นายศุภชัย ยศตะโคตร
47010139 โพนงามโคกวิทยาคาร บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
76
8
5
นางสาวรัชนีวรรณ ศิริพันธ์
47010134 บ้านโคกแก้ว นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
44
8
6
นายชัยนาท ผ่านสุวรรณ
47010157 บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
81
8
9
นายชาญณรงค์ โพธิ
47010160 บ้านสะพานสาม สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
74
8
9
นายประเด็จ ชมพุด
47010161 บ้านใหม่พัฒนา สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
107
11
10
47020010 บ้านกุดน้ำใส นาม่อง กุดบาก สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
52
8
9
นายมลิน จิตจักร
47020009 บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา นาม่อง กุดบาก สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
117
11
16
นางอาทิตยา นิลโคตร
47020015 บ้านเชิงดอย นาม่อง กุดบาก สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
26
8
7
นายภาสกร มั่งสวัสดิ์
47020006 บ้านค้อน้อย กุดไห กุดบาก สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
103
8
9
นายอนุรักษ์ บุญจันทร์