โรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 65 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2564)
ผู้บริหาร
47010001 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 47 นางอุทุมพร ทองวงษา
47010003 โคกเลาะวิทยาคาร ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 52 นายพงษ์ศักดิ์ ระเวงวรรณ
47010006 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 110 นายธนุวัฒน์ สุภาอ้วน
47010007 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 84 นายทวีเดช แสนชนม์
47010013 ทุ่งมนพิทยาคาร เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 58 นายอิสรภาพ นามละคร
47010016 บ้านหนองหอย เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 151 นางสาววราภัสร์ แก้วเมืองพัชรกุล
47010017 ศิริราษฎร์วิทยาคาร เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 121 นายสุนทร ไพคำนาม
47010020 บ้านหนองมะเกลือ ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา 27 นางจินตนา หลานเศรษฐา
47010024 บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 62 นางสาวญาสุมินทร์ นนทมาตร
47010027 บ้านหนองไผ่ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 64 นายยุธยา เทอำรุง
47010039 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 41 นางกนกวรรณ ภูศรีฐาน
47010051 บ้านหนองนาเลิศ ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 45 นายประมวล เหลาแก้ว
47010052 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 62 ดร.เชิดศักดิ์ สิงห์สุพรรณ
47010054 บ้านดอนแคน หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 75 นายลือชัย รัชอินทร์
47010057 บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 62 นายวิษณุ ซ้ายสุพรรณ
47010061 บ้านนาคำวิทยาคาร ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 65 นายสงวน หงษ์สิงห์
47010062 บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 79 นายบุญทรง สุนทรส
47010063 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 60 นายไพศาล สมบูรณ์
47010064 บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 77 นายปรีชา สวัสดี
47010069 บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 67 นางนพมาศ วรผาบ
47010070 บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 57 นายอุทิศ ขันเงิน
47010075 บ้านอีกุด กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 68 นายสนอง ศรีธรรมา
47010077 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 174 นายสราวุธ พาเสน่ห์
47010086 บ้านม่วงวิทยา นาโพธิ์ กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 79 นางสิริรัตน์ งิ้วโสม
47010089 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย 197 ดร.วิชัย มั่นพลศรี
47010098 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 73 นายผดุง ประพันธ์
47010100 บ้านจันทร์เพ็ญ จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 65 นายศรีทัศน์ วิรัสวา
47010103 บ้านโคกกลาง จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 17 นายชัชวาลย์ ไตรธิเลน
47010106 บ้านนาอ่างม่วงคำ นาตาล เต่างอย สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 54 นายยุทธพงษ์ พรหมเชษฐา
47010107 บ้านนาตาลคำข่า นาตาล เต่างอย สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 72 นางวนิดา ภูชำนิ
47010109 บ้านดงหลวง บึงทวาย เต่างอย สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 84 ว่าที่ร้อยโทศุภวัฒน์ พิมพ์มีลาย
47010114 บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 40 นางรินทร มลาวาสน์
47010116 บ้านห้วยหีบวิทยาธาร ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 28 นางสาวเพ็ญแข นาถโกษา
47010122 บ้านแมดนาท่ม แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 66 นายนิติรักษ์ ไชยเพ็ชร
47010124 บ้านไร่นาดี แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 21 นายเกษมสันติ์ ศรีคำแซง
47010125 บ้านห้วยยาง เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 62 นางสุนันท์ หลวงศรี
47010127 บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 19 นายเวศ กุตระแสง
47010128 บ้านโนนกุง เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 50 นายกิจพงศ์ สุรันนา
47010129 บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 51 นายเศกสรร เพียสา
47010130 นาแก้วพิทยาคม นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา 82 นางพัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกล
47010131 บ้านกลางนาเดื่อ นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 102 ดร.กษมน มังคละคีรี
47010132 บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 57 นางสาวอรัญญา ชนะเพีย
47010133 หนองผือเทพนิมิต นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 77 นายสุปัน วงษ์อุ่น
47010136 บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 71 นางวิภารัตน์ สัพโส
47010137 บ้านป่าผาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 77 นายนิรุตติ์ พลบุตร
47010140 บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 21 นายธุระกิจ พิมพ์แพง
47010141 ท่าศาลาราษฎร์วิทยา บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 46 นายว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์ ดาโอภา
47010145 บ้านโพนวัฒนาวิทยา บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 68 ว่าที่พันตรีกิตติศักดิ์ นามวงศ์
47010147 บ้านนาจาน บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 51 นางนัทธมน ทวีกิตติเกษม
47010148 บ้านกกปลาซิวนาโด่ กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 80 นายสราวุฒิ ศิริวรรณ
47010154 อนุบาลภูพาน โคกภู ภูพาน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 53 นายศักดิ์ชาย แก้วดี
47010155 บ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ โคกภู ภูพาน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 38 นายศุภชัย บุญสิทธิ์
47010158 ชุมชนบ้านสร้างค้อ สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 56 นายบรรพต พิมพ์รส
47010161 บ้านใหม่พัฒนา สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 33
47010163 บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 28 ดร.ภานุพงษ์ คำภูษา
47010165 บ้านฮ่องสิมประชาสรร หลุบเลา ภูพาน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 22 นายขุนชิต ละราคี
47010166 บ้านหลุบเลา หลุบเลา ภูพาน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 63 นายทองอยู่ เพียรภายลุน
47020002 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง กุดบาก กุดบาก สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 67 นายสุวิทย์ ขันติทอง
47020003 บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี กุดบาก กุดบาก สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 75 นายวัฒนา เติมทานาม
47020004 ชุมชนบ้านกุดไห กุดไห กุดบาก สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 90 นายเสงี่ยม ถึงนามลี
47020005 บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) กุดไห กุดบาก สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 60 นายอุดมศักดิ์ ศรีด้วง
47020007 บ้านค้อใหญ่ กุดไห กุดบาก สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 57 นางสุคนธ์ จีนคำ
47020009 บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา นาม่อง กุดบาก สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา 22 นางอาทิตยา นิลโคตร
47020011 บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา นาม่อง กุดบาก สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 47 นายปราโมทย์ วงศ์รำพันธ์
47020014 บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ นาม่อง กุดบาก สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 60 นายถนอม แพงคำฮัก