71

อำเภอเมืองสกลนคร

26

อำเภอกุสุมาลย์

14

อำเภอกุดบาก

10

อำเภอเต่างอย

18

อำเภอโคกศรีสุพรรณ

20

อำเภอโพนนาแก้ว

16

อำเภอภูพาน
เส้นทางจากเขตไปโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 175 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน เส้นทางจากเขตไปโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
47010001 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง แสดงเส้นทาง ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
212
12
20
นางอุทุมพร ทองวงษา
47010002 บ้านประชาสุขสันติ์ แสดงเส้นทาง ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
138
9
14
นางอุทุมพร ทองวงษา
47010003 โคกเลาะวิทยาคาร แสดงเส้นทาง ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
188
11
22
นายพงษ์ศักดิ์ ระเวงวรรณ
47010004 บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา แสดงเส้นทาง ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
39
8
7
นางกรุณา โถชารี
47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ แสดงเส้นทาง ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
405
16
29
นายสัมภาษณ์ นรภาร
47010006 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร แสดงเส้นทาง ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
349
12
22
นายธนุวัฒน์ สุภาอ้วน
47010007 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร แสดงเส้นทาง โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
299
11
23
นายทวีเดช แสนชนม์
47010008 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) แสดงเส้นทาง โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
123
8
13
นายวุฒิศักดิ์ บุญยืน
47010009 นายอวัฒนา แสดงเส้นทาง งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
190
8
16
นายสุนทร หนูอินทร์
47010010 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง แสดงเส้นทาง งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
148
8
11
นายวีระ พลเศษ
47010011 บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) แสดงเส้นทาง งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
53
8
8
นางอ้อย คำปัญโญ
47010012 ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ แสดงเส้นทาง เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
96
9
8
นายปานพันธุ์ กาญจนพันธุ์
47010013 ทุ่งมนพิทยาคาร แสดงเส้นทาง เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
180
11
16
นายอิสรภาพ นามละคร
47010014 ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ แสดงเส้นทาง เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
101
8
9
นายภิเรทชัย คำทะเนตร
47010015 บ้านป่าหว้าน แสดงเส้นทาง เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
124
8
13
นายชัยวัฒน์ แก้วหล่อ
47010016 บ้านหนองหอย แสดงเส้นทาง เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
423
21
27
นางสาววราภัสร์ แก้วเมืองพัชรกุล
47010017 ศิริราษฎร์วิทยาคาร แสดงเส้นทาง เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
287
16
22
นายสุนทร ไพคำนาม
47010018 บ้านดอนเชียงคูณ แสดงเส้นทาง เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
56
8
4
นางศิรพัชร์ รพีพัฒนวงศ์
47010019 ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ แสดงเส้นทาง ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
86
8
8
นายมุงคุณ สีหามาตย์
47010020 บ้านหนองมะเกลือ แสดงเส้นทาง ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
126
11
18
นางจินตนา หลานเศรษฐา
47010021 บ้านกุดแข้ แสดงเส้นทาง ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
65
8
7
นายปัญญาวัฒน์ บำรุงรส
47010022 บ้านนาแก แสดงเส้นทาง ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
102
9
8
นางสาวฤทัยทรัพย์ ดอกคำ
47010023 บ้านดงขวาง แสดงเส้นทาง ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
8
47010024 บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ แสดงเส้นทาง ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
181
11
18
นางสาวญาสุมินทร์ นนทมาตร
47010025 บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ แสดงเส้นทาง ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
90
8
8
นายวชิรพงศ์ วงศ์มหาชัย
47010026 บ้านนากับแก้ แสดงเส้นทาง ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
81
8
3
นายชัยศักดิ์ แสงวงศ์
47010027 บ้านหนองไผ่ แสดงเส้นทาง ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
253
11
20
นายยุธยา เทอำรุง
47010029 บ้านพะโค แสดงเส้นทาง ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
60
8
6
นางสุพรทิพย์ เกษมสิน
47010030 ท่าแร่วิทยา แสดงเส้นทาง ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
538
21
27
นายอนุสิทธิ์ นามโยธา
47010032 อนุบาลสกลนคร แสดงเส้นทาง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
2,118
54
89
นายชัญโญ ใครบุตร
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล แสดงเส้นทาง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
1,952
54
116
นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะ
47010034 สกลนคร(วันครู2501) แสดงเส้นทาง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
121
9
14
นางจูรีรัตน์ คำเมือง
47010035 นาอ้อยคำสะอาด แสดงเส้นทาง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
94
8
9
นางสาวจันทร์สุดา จันทะพรหม
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) แสดงเส้นทาง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
761
23
47
นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ
47010037 บ้านกกส้มโฮง แสดงเส้นทาง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
125
8
11
นายพรชัย เถื่อนนาดี
47010038 ธาตุนาเวงวิทยา แสดงเส้นทาง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
114
8
12
นายจารึก ชาวันดี
47010039 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม แสดงเส้นทาง โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
204
11
16
นางกนกวรรณ ภูศรีฐาน
47010040 ห้วยปลาใยผดุงวิทยา แสดงเส้นทาง โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
82
9
10
นายวิระชาติ ยาทองไชย
47010041 ผักแพวบำรุงวิทยา แสดงเส้นทาง โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
86
8
10
นางอรวรรณ อุ่นวิเศษ
47010042 บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา แสดงเส้นทาง โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
59
8
7
47010043 บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง แสดงเส้นทาง โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
45
7
9
นายเสกสันติ์ เจริญพร
47010044 บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา แสดงเส้นทาง พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
90
8
8
นายพรรณา มาตเลียง
47010045 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ แสดงเส้นทาง พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
120
8
11
นายเอกนรินทร์ ต่อวงษ์
47010046 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ แสดงเส้นทาง พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
109
9
12
นางวิสัย มาตราช
47010047 บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2) แสดงเส้นทาง พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
225
9
16
นายเดชชัย เหมะธุรินทร์
47010048 บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ แสดงเส้นทาง พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
63
8
9
นางสาวจารุวรรณ บุ่งวิเศษ
47010049 บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ แสดงเส้นทาง พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
106
8
9
ดร.ศิริพร กุลสานต์
47010050 ห้วยทรายวิทยา แสดงเส้นทาง พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
119
8
14
นางวาสนา เทศนา
47010051 บ้านหนองนาเลิศ แสดงเส้นทาง ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
156
11
18
นายประมวล เหลาแก้ว
47010052 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ แสดงเส้นทาง ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
290
11
20
ดร.เชิดศักดิ์ สิงห์สุพรรณ
47010053 บ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน) แสดงเส้นทาง หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
82
9
8
นายกิตติภาคย์ ผางละมัย
47010054 บ้านดอนแคน แสดงเส้นทาง หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
180
11
18
นายลือชัย รัชอินทร์
47010055 บ้านท่าม่วง แสดงเส้นทาง หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
93
9
7
นายประกอบ ตันมูล
47010056 บ้านดอนสัมพันธ์ แสดงเส้นทาง หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
38
9
5
นายสะอาด เจริญชัยไธสงค์
47010057 บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) แสดงเส้นทาง หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
283
11
24
นายวิษณุ ซ้ายสุพรรณ
47010058 บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) แสดงเส้นทาง หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
8
ว่าที่ร้อยเอกวีระศักดิ์ บัวโค
47010059 บ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ แสดงเส้นทาง ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
192
8
13
นายกุศล ชุมปัญญา
47010060 บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม แสดงเส้นทาง ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
71
8
7
47010061 บ้านนาคำวิทยาคาร แสดงเส้นทาง ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
204
11
19
นายสงวน หงษ์สิงห์
47010062 บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) แสดงเส้นทาง ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
373
18
21
นายบุญทรง สุนทรส
47010063 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง แสดงเส้นทาง ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
142
11
17
นายไพศาล สมบูรณ์
47010064 บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง แสดงเส้นทาง ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
300
11
21
นายปรีชา สวัสดี
47010065 บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา แสดงเส้นทาง เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
51
8
7
นายวัฒนา ขัดสี
47010066 บ้านหนองสระ แสดงเส้นทาง เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
75
8
5
นางสาวสมภาร ตันสมรส
47010067 บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์) แสดงเส้นทาง เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
115
8
12
นายสงัด งอยผาลา
47010068 บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) แสดงเส้นทาง เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
178
8
13
นางอัคครา ไชยยงค์
47010069 บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ แสดงเส้นทาง เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
207
11
19
นางนพมาศ วรผาบ
47010070 บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง แสดงเส้นทาง ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
235
11
16
นายอุทิศ ขันเงิน
47010071 บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา แสดงเส้นทาง ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
121
9
13
นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะ
47010072 บ้านน้อยจอมศรี แสดงเส้นทาง ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
128
8
13
นายธีรพงษ์ วาทะวัฒนะ
47010073 บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ แสดงเส้นทาง ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
95
8
11
นายสมเจตน์ งอยจันทร์ศรี
47010074 อนุบาลกุสุมาลย์ แสดงเส้นทาง กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
695
24
39
นายสุทัศน์ ชุณห์วิจิตรา
47010075 บ้านอีกุด แสดงเส้นทาง กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
290
12
22
นายสนอง ศรีธรรมา
47010076 ชุมชนนิรมัย แสดงเส้นทาง โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
285
8
16
นายณอนรรฆ์ สุขรี
47010077 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล แสดงเส้นทาง นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
460
21
32
นายสราวุธ พาเสน่ห์
47010078 บ้านซ่งเต่า แสดงเส้นทาง นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
78
8
9
นายภาณุพงศ์ ศรีวรกุล
47010079 บ้านกุงศรี แสดงเส้นทาง นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
110
8
11
นายสุริยศักดิ์ ประทุมรัตน์
47010080 บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) แสดงเส้นทาง นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
115
8
11
47010081 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ) แสดงเส้นทาง นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
21
3
0
47010082 บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี แสดงเส้นทาง นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
126
8
11
นายขจรศักดิ์ โสรินทร์
47010083 บ้านโคกม่วง แสดงเส้นทาง นาโพธิ์ กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
122
8
11
นายอิสเรศ เสงี่ยมวัฒนะ
47010084 บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา แสดงเส้นทาง นาโพธิ์ กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
207
8
13
นายสายสมร พุทธิไสย
47010085 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ แสดงเส้นทาง นาโพธิ์ กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
115
9
9
นายยุทธชัย จริตน้อม
47010086 บ้านม่วงวิทยา แสดงเส้นทาง นาโพธิ์ กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
286
12
16
นางสิริรัตน์ งิ้วโสม
47010087 บ้านนาดี แสดงเส้นทาง โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
97
8
8
นายอดิศักดิ์ วงศรีชู
47010088 ไพศาลวิทยา แสดงเส้นทาง โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
164
9
14
นางกนกวรรณ ภูศรีฐาน
47010089 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 แสดงเส้นทาง โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
583
21
35
ดร.วิชัย มั่นพลศรี
47010090 บ้านกุดฮู แสดงเส้นทาง โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
160
8
10
นายสิรวิชญ์ เขียวดี
47010091 บ้านห้วยกอกหนองเค็ม แสดงเส้นทาง โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
122
8
12
นายปิยะพันธ์ ชัยเสนา
47010092 บ้านกุดสะกอย แสดงเส้นทาง โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
135
8
12
นายปุญญพัฒน์ ชาปากดี
47010093 บ้านอุ่มจาน แสดงเส้นทาง อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
94
8
11
นายวิรัน บุญหงษ์
47010094 บ้านโคกสะอาด แสดงเส้นทาง อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
43
9
7
นายดาวิทย์ พุทธิไสย
47010095 แก้งคำประชาสามัคคี แสดงเส้นทาง อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
66
8
8
นายวชิราวุฒิ โถชารี
47010096 ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 แสดงเส้นทาง อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
295
10
12
นางพรรมาหา เพชรพรรณ
47010097 บ้านสนามบิน แสดงเส้นทาง อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
39
8
7
นายสุรชาติ กำลังฤทธิ์
47010098 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร แสดงเส้นทาง อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
235
11
19
นายผดุง ประพันธ์
47010099 บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง แสดงเส้นทาง อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
147
8
11
นางปิ่นเกศ มณีเนตร
47010100 บ้านจันทร์เพ็ญ แสดงเส้นทาง จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
176
11
15
นายศรีทัศน์ วิรัสวา
47010101 บ้านห้วยหวด แสดงเส้นทาง จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
24
8
5
47010102 บ้านกวนบุ่น แสดงเส้นทาง จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
64
9
9
นายวัฒนา วรรณทอง
47010103 บ้านโคกกลาง แสดงเส้นทาง จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
141
11
16
นายชัชวาลย์ ไตรธิเลน
47010104 นางอยโพนปลาโหล แสดงเส้นทาง เต่างอย เต่างอย สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
124
8
11
นายสมเกียรติ นามเสาร์
47010105 อนุบาลเต่างอย แสดงเส้นทาง เต่างอย เต่างอย สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
497
14
27
นายวัยพจน์ ปัญญะ
47010106 บ้านนาอ่างม่วงคำ แสดงเส้นทาง นาตาล เต่างอย สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
332
11
22
นายยุทธพงษ์ พรหมเชษฐา
47010107 บ้านนาตาลคำข่า แสดงเส้นทาง นาตาล เต่างอย สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
279
11
21
นางวนิดา ภูชำนิ
47010108 บ้านหนองบึงทวาย แสดงเส้นทาง บึงทวาย เต่างอย สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
166
8
15
นายเทพชินพัฒน์ หาดทวายกาญจน์
47010109 บ้านดงหลวง แสดงเส้นทาง บึงทวาย เต่างอย สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
362
11
19
ว่าที่ร้อยโทศุภวัฒน์ พิมพ์มีลาย
47010110 บ้านด่านม่วงคำ แสดงเส้นทาง ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
86
8
7
นายวิทธวรรตน์ เพลิดพราว
47010111 บ้านลาดค้อ แสดงเส้นทาง ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
41
7
7
47010112 บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา แสดงเส้นทาง ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
35
8
7
นายสุมิตรชัย ด่านลาพล
47010113 บ้านหนองกอมป่าขาว แสดงเส้นทาง ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
125
8
11
นายชัยณรงค์ คำภูษา
47010114 บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ แสดงเส้นทาง ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
168
11
14
นางรินทร มลาวาสน์
47010115 บ้านนามนประชาสามัคคี แสดงเส้นทาง ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
71
8
6
นางนิรัติศัย นารถพลายพันธุ์
47010116 บ้านห้วยหีบวิทยาธาร แสดงเส้นทาง ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
190
11
17
นางสาวเพ็ญแข นาถโกษา
47010117 บ้านนาสีนวล แสดงเส้นทาง ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
105
8
11
นายวีระศักดิ์ แก้วกิ่ง
47010118 บ้านห้วยแคน แสดงเส้นทาง ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
87
8
8
นายนัฐพงษ์ โพนพันธ์
47010119 บ้านหนองแข้โนนมาลา แสดงเส้นทาง ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
107
8
11
นายอุทัน วงศ์ศรียา
47010120 บ้านตองโขบ แสดงเส้นทาง ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
151
8
14
นายประยงค์ อินธิกาย
47010121 อนุบาลโคกศรีสุพรรณ แสดงเส้นทาง ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
539
19
28
นายอุเทน ทองสวัสดิ์
47010122 บ้านแมดนาท่ม แสดงเส้นทาง แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
296
11
24
นายนิติรักษ์ ไชยเพ็ชร
47010123 บ้านโพนทองประชาอุทิศ แสดงเส้นทาง แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
161
8
12
นายธีรพล ภูโทถ้ำ
47010124 บ้านไร่นาดี แสดงเส้นทาง แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
129
11
15
นายเกษมสันติ์ ศรีคำแซง
47010125 บ้านห้วยยาง แสดงเส้นทาง เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
214
11
16
นางสุนันท์ หลวงศรี
47010126 บ้านดงหนองเหียน แสดงเส้นทาง เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
69
8
8
นางสาวพิมพ์กณก จันปุ่ม
47010127 บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา แสดงเส้นทาง เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
148
11
21
นายเวศ กุตระแสง
47010128 บ้านโนนกุง แสดงเส้นทาง เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
232
11
20
นายกิจพงศ์ สุรันนา
47010129 บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย แสดงเส้นทาง เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
235
13
21
นายเศกสรร เพียสา
47010130 นาแก้วพิทยาคม แสดงเส้นทาง นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
271
11
20
นางพัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกล
47010131 บ้านกลางนาเดื่อ แสดงเส้นทาง นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
326
11
18
ดร.กษมน มังคละคีรี
47010132 บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา แสดงเส้นทาง นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
230
11
19
นางสาวอรัญญา ชนะเพีย
47010133 หนองผือเทพนิมิต แสดงเส้นทาง นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
303
12
19
นายสุปัน วงษ์อุ่น
47010134 บ้านโคกแก้ว แสดงเส้นทาง นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
44
8
6
นายชัยนาท ผ่านสุวรรณ
47010135 บ้านนาเดื่อ แสดงเส้นทาง นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
156
8
16
นางนิภาพร อุปพงษ์
47010136 บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ แสดงเส้นทาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
223
11
16
นางวิภารัตน์ สัพโส
47010137 บ้านป่าผาง แสดงเส้นทาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
260
11
19
นายนิรุตติ์ พลบุตร
47010138 บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง แสดงเส้นทาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
205
8
15
นายพิทักษ์ ไชยโคตร
47010139 โพนงามโคกวิทยาคาร แสดงเส้นทาง บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
76
8
8
นางสาวรัชนีวรรณ ศิริพันธ์
47010140 บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง แสดงเส้นทาง บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
123
11
16
นายธุระกิจ พิมพ์แพง
47010141 ท่าศาลาราษฎร์วิทยา แสดงเส้นทาง บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
182
11
18
นายว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์ ดาโอภา
47010142 บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ แสดงเส้นทาง บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
96
8
7
นายวัชรินทร์ วิเศษ
47010143 โพนบกผดุงศาสตร์ แสดงเส้นทาง บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
76
8
6
นายศุภชัย ยศตะโคตร
47010144 อนุบาลโพนนาแก้ว แสดงเส้นทาง บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
248
8
15
นายปัญญา พันเพียง
47010145 บ้านโพนวัฒนาวิทยา แสดงเส้นทาง บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
284
11
20
ว่าที่พันตรีกิตติศักดิ์ นามวงศ์
47010146 บ้านวังปลาเซือม แสดงเส้นทาง บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
64
8
7
ว่าที่ร้อยโทสุพัฒน์ วันดี
47010147 บ้านนาจาน แสดงเส้นทาง บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
197
11
19
นางนัทธมน ทวีกิตติเกษม
47010148 บ้านกกปลาซิวนาโด่ แสดงเส้นทาง กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
273
11
20
นายสราวุฒิ ศิริวรรณ
47010149 บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ แสดงเส้นทาง กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
140
8
12
นายทินกร ประเสริฐหล้า
47010151 บ้านโคกภู แสดงเส้นทาง โคกภู ภูพาน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
171
8
14
นายวรพงษ์ บุญรักษา
47010153 บ้านบ่อเดือนห้า แสดงเส้นทาง โคกภู ภูพาน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
235
8
16
นายสมจิตร ชูอารมณ์
47010154 อนุบาลภูพาน แสดงเส้นทาง โคกภู ภูพาน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
264
11
20
นายศักดิ์ชาย แก้วดี
47010155 บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ แสดงเส้นทาง โคกภู ภูพาน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
290
11
20
นายศุภชัย บุญสิทธิ์
47010156 เขื่อนน้ำพุง แสดงเส้นทาง โคกภู ภูพาน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
344
14
20
นางสกลรัตน์ มุกดา
47010157 บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา แสดงเส้นทาง สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
81
8
9
นายชาญณรงค์ โพธิ
47010158 ชุมชนบ้านสร้างค้อ แสดงเส้นทาง สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
376
18
23
นายบรรพต พิมพ์รส
47010159 ไทยรัฐวิทยา ๑๑๐ (บ้านชมภูพาน) แสดงเส้นทาง สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
168
8
14
นายวิสูตร สวนไผ่
47010160 บ้านสะพานสาม แสดงเส้นทาง สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
74
8
9
นายประเด็จ ชมพุด
47010161 บ้านใหม่พัฒนา แสดงเส้นทาง สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
107
11
10
47010163 บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ แสดงเส้นทาง สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
170
11
16
ดร.ภานุพงษ์ คำภูษา
47010164 น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา แสดงเส้นทาง หลุบเลา ภูพาน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
187
8
15
นางพิชญ์สินี ศรีลารักษ์
47010165 บ้านฮ่องสิมประชาสรร แสดงเส้นทาง หลุบเลา ภูพาน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
242
11
17
นายขุนชิต ละราคี
47010166 บ้านหลุบเลา แสดงเส้นทาง หลุบเลา ภูพาน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
264
11
20
นายทองอยู่ เพียรภายลุน
47020001 กุดบากราษฎร์บำรุง แสดงเส้นทาง กุดบาก กุดบาก สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
537
22
26
นายครรชิต วงค์แเต้ม
47020002 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง แสดงเส้นทาง กุดบาก กุดบาก สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
282
11
21
นายสุวิทย์ ขันติทอง
47020003 บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี แสดงเส้นทาง กุดบาก กุดบาก สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
294
17
17
นายวัฒนา เติมทานาม
47020004 ชุมชนบ้านกุดไห แสดงเส้นทาง กุดไห กุดบาก สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
329
18
21
นายเสงี่ยม ถึงนามลี
47020005 บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) แสดงเส้นทาง กุดไห กุดบาก สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
292
11
22
นายอุดมศักดิ์ ศรีด้วง
47020006 บ้านค้อน้อย แสดงเส้นทาง กุดไห กุดบาก สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
103
8
9
นายอนุรักษ์ บุญจันทร์
47020007 บ้านค้อใหญ่ แสดงเส้นทาง กุดไห กุดบาก สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
187
11
17
นางสุคนธ์ จีนคำ
47020009 บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา แสดงเส้นทาง นาม่อง กุดบาก สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
117
11
16
นางอาทิตยา นิลโคตร
47020010 บ้านกุดน้ำใส แสดงเส้นทาง นาม่อง กุดบาก สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
52
8
9
นายมลิน จิตจักร
47020011 บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา แสดงเส้นทาง นาม่อง กุดบาก สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
152
11
15
นายปราโมทย์ วงศ์รำพันธ์
47020012 บ้านนาขาม แสดงเส้นทาง นาม่อง กุดบาก สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
185
8
13
นางสาวเพลินพิศ ดาศักดิ์
47020013 บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา แสดงเส้นทาง นาม่อง กุดบาก สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
146
8
13
นางศิริพร คำสงค์
47020014 บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ แสดงเส้นทาง นาม่อง กุดบาก สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
225
11
18
นายถนอม แพงคำฮัก
47020015 บ้านเชิงดอย แสดงเส้นทาง นาม่อง กุดบาก สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
26
8
7
นายภาสกร มั่งสวัสดิ์