โรงเรียนอนุบาลสกลนคร

2,118
จำนวนนักเรียน
54
ห้องเรียน
89
ครู/บุคลากร
54
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
หมู่ที่ 2 ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-711283 โทรสาร 042173094 อีเมล abs.ac.th@hotmail.com
เว็บไซต์ www.abs.ac.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
12
189
197
386
ประถมศึกษา
42
830
902
1,732
รวมทั้งหมด
54
1,019
1,099
2,118
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
65.59
59.79
52.02
47.55
56.24
เขตพื้นที่
54.77
35.58
35.29
35.58
41.27
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชัญโญ ใครบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 386 คน

18.22%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1732 คน

81.78%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
62.14
54.85
65.59
ภาษาอังกฤษ
51.18
53.62
59.79
คณิตศาสตร์
50.84
45.05
52.02
วิทยาศาสตร์
48.26
46.25
47.55
รวม
53.1
49.94
56.24